Ak­ti­vi­sten Jür­gen Resch er de ty­ske bil­gi­gan­ters sto­re skra­ek – og han har suc­ces med sin nye stra­te­gi

I den ak­tu­el­le valg­kamp ska­el­der po­li­ti­ker­ne ud på bi­lin­du­stri­en, men re­elt hol­der de hån­den over den ty­ske stolt­hed, si­ger kri­ti­ke­re. På lang sigt hand­ler det om om­stil­ling til el. Her og nu ka­em­per de mod kør­sels­for­bud.

Politiken - - TEMA - JES­PER THOBO-CARLSEN

Ind­kør­sel for­budt for di­e­sel­bi­ler Mün­chen i ty­ske Bay­ern. Ind­til for ny­lig vil­le den tan­ke ha­ve va­e­ret na­tur­stri­dig. En af tysk in­du­stris flagski­be, BMW, pro­du­ce­rer sto­re dy­re kva­li­tets­bi­ler i net­op Bay­erns ho­ved­stad. B’et står for bay­ersk. Bi­ler og den kon­ser­va­ti­ve fri­stat hø­rer ta­et sam­men.

Men si­tu­a­tio­nen er langt­fra, som den ple­jer at va­e­re for den suc­cesvan­te ty­ske bi­lin­du­stri.

Først i sep­tem­ber i år duk­ke­de et brev op i Kan­z­le­ramt i Ber­lin un­der­skre­vet af Mün­chens so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske borg­me­ster, Die­ter Rei­ter. Han skrev, at en må­le­sta­tion i Mün­chen gen­nem 2016 hav­de må­lt den ska­de­li­ge NOx-be­last­ning til det dob­bel­te af gra­en­se­va­er­di­en. De hid­ti­di­ge til­tag lø­ser ik­ke pro­ble­met. Der skal nye og skrap­pe­re mid­ler til. El­lers vil dom­sto­le­ne gan­ske en­kelt kra­e­ve kør­sels­for­bud for di­e­sel­bi­ler i ty­ske by­er, ad­va­re­de borg­meste­ren.

Bi­lin­du­stri­en er med si­ne knap 900.000 ar­bejds­plad­ser og klin­gen­de eks­por­tover­skud vant til at va­e­re trygt be­skyt­tet af bå­de de kon­ser­va­ti­ve og so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, men har i den ak­tu­el­le valg­kamp helt us­a­ed­van­ligt måt­te la­eg­ge kø­ler­hjelm til hår­de po­li­ti­ske knubs.

»Jeg er møg­sur«, sag­de CDU’s An­gela Mer­kel i tv-de­bat­ten med SPD’s Mar­tin Schulz og tal­te om »svin­del« i for­bin­del­sen med skan­da­len om au­to­mo­bil­gi­gan­ter­nes ma­ni­pu­la­tion med må­lin­ger­ne af di­e­sel­bi­lers ud­led­ning.

Man­ge ty­ske va­el­ge­re er vre­de på bi­lin­du­stri­en, og po­li­ti­ker­ne er i valg­kamp, men det er ik­ke fra kans­ler An­gela Mer­kel og Mar­tin Schulz, at det re­el­le pres mod Mer­ce­des, Volkswa­gen, BMW og Au­di kom­mer.

Det kom­mer fra den tek­no­lo­gi­ske ud­vik­ling, fra be­kym­ring for kli­ma­et og fra luft­foru­re­nin­gen i by­er ver­den over.

Og det kom­mer blandt an­det fra Jür­gen Resch.

Bil­bran­chens skra­ek

i Den 57-åri­ge grå­hå­re­de mil­jøak­ti­vist og hans lil­le or­ga­ni­sa­tion, Deust­che Umwelt­hil­fe (DUH), med få hund­re­de mand er vant til at ka­em­pe mod sto­re mod­stan­de­re.

Han har ka­em­pet mod pe­sti­ci­der og for då­se­pant og par­ti­kel­fil­tre. Of­te med suc­ces. Al­tid med sam­me op­skrift. Jür­gen Resch sa­et­ter sig et mål og bi­der sig fast.

»Vi er må­ske ind­fly­del­ses­ri­ge in­den for be­stem­te te­ma­er, for­di vi ar­bej­der me­get lang­sig­tet. Jeg har per­son­ligt ar­bej­det i 30 år på te­ma­et re­ne­re luft«, for­kla­rer han.

I 2002 før­te han kampag­ne for di­e­sel­fil­tre. Al­le­re­de for 10 år si­den of­fent­lig­gjor­de DUH ek­semp­ler på ma­ni­pu­la­tion med ud­led­nings­tal i bil­bran­chen, si­ger han. Gen­nem 8 år løb sam­ta­ler med for­skel­li­ge mi­ni­stre iføl­ge DUH ud i san­det på grund af An­gela Mer­kels »kna­e­fald for bil­lob­by­en«. De sto­re par­ti­er og bi­lin­du­stri­en er for­bun­det. Isa­er CDU og FDP mod­ta­ger par­ti­støt­te. En tid­li­ge­re Mer­kel-rå­d­gi­ver er i dag lob­byist for Daim­ler. Del­sta­ten Nie­der­sa­ch­sen ejer en del af VW, hvor ud­led­nings­skan­da­len rul­le­de i 2015.

Nu fø­rer Jür­gen Resch og DUH kam­pen via ty­ske dom­sto­le. Der er nem­lig om­kring 90 ty­ske by­er, der som Mün­chen ik­ke le­ver op til ud­led­nings­kra­ve­ne for NOx. I om­kring 60 af by­er­ne vil kun kon­se­kven­te til­tag som for ek­sem­pel kør­sels­for­bud kun­ne lø­se pro­ble­met, me­ner Jür­gen Resch.

DUH har lagt sag an mod 16 by­er og for­be­re­der 45 an­dre sags­an­la­eg, hvor or­ga­ni­sa­tio­nen kra­e­ver, at kom­mu­ner og del­sta­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.