SERIE

Valg i Tys­kland

Politiken - - TEMA - Jes­per.thobo-carlsen@pol.dk

skal for­kla­re, hvil­ke til­tag der skal sør­ge for, at gra­en­se­va­er­di­er­ne kan over­hol­des na­e­ste år.

Po­li­tisk har bå­de det li­be­ra­le FDP og det høj­re­na­tio­na­le AfD sat spørgs­måls­tegn ved gra­en­se­va­er­di­en og al­voren af ud­led­nin­gen.

Jür­gen Resch pe­ger på, at EU-Kom­mis­sio­nen – og ik­ke DUH el­ler Gre­en­pea­ce – har be­reg­net, at 10.600 men­ne­sker dør i Tys­kland hvert år som føl­ge af NOx-ud­led­ning. Tre gan­ge så man­ge som i tra­fik­ken.

Fug­le frem­mer tå­l­mo­dig­he­den

Jür­gen Resch kri­ti­se­res for med en ui­gen­nem­sku­e­lig lil­le or­ga­ni­sa­tion at dri­ve si­ne mod­stan­de­re rundt i ma­ne­gen. Ik­ke ba­re af bi­lin­du­stri­en.

DUH har kun 273 med­lem­mer. Or­ga­ni­sa­tio­nen mod­ta­ger pen­ge fra pri­va­te fir­ma­er som den ja­pan­ske bil­gi­gant Toy­o­ta og fik pen­ge fra pro­du­cen­ter af di­e­sel­fil­tre i for­bin­del­se med kampag­nen for di­e­sel­fil­tre, skri­ver avi­sen Süd­deut­sche Zei­tung i en ar­ti­kel, hvor Resch be­teg­nes som en rast­løs »mil­jøjunkie«. Han sva­rer:

»Jeg må i øje­blik­ket le­ve med al­le mu­li­ge be­skri­vel­ser. Det, at vi ar­bej­der me­get lang­sig­tet med vo­res te­ma­er og i sid­ste en­de og­så har suc­ces – alt­så i et de­mo­kra­ti be­stem­mer i stridstil­fa­el­de dom­sto­le­ne – vi­ser vel, at jeg ik­ke rast­løst fa­rer frem og til­ba­ge. Jeg kom­mer fra fug­le­op­dra­ets­forsk­nin­gen og dy­re­ad­fa­erds­forsk­nin­gen, og der kan jeg la­eg­ge en ret stor tå­l­mo­dig­hed for da­gen«, si­ger Jür­gen Resch.

Og dom­sto­le­ne gi­ver ham ind­til vi­de­re ret. DUH har med Jür­gen Res­chs ord vun­det »hver ene­ste sag helt op til EUDom­sto­len«.

Så er vi til­ba­ge ved Mün­chen-borg­meste­rens brev til Mer­kel.

Die­ter Rei­ter skrev her, at del­sta­ten Bay­ern i fe­bru­ar blev er­kla­e­ret juri­disk for­plig­tet til in­den årets ud­gang at frem­la­eg­ge et kom­plet kon­cept for over­hol­del­se af gra­en­se­va­er­di­er­ne, som og­så in­de­hol­der et kør­sels­for­bud. Ja, fak­tisk me­ner samt­li­ge an­svar­li­ge dom­sto­le i Tys­kland, at kør­sels­for­bud for di­e­sel­bi­ler er »uom­ga­en­ge­ligt«, når man skal over­hol­de gra­en­se­va­er­di­er­ne og be­skyt­te bor­ger­nes sund­hed, ad­va­rer han kans­le­ren.

Vi er kort sagt nødt til at gø­re no­get nyt for at und­gå for­bud­det. Nu. Po­li­ti­ker­ne i Ber­lin skal hja­el­pe.

Man­ge vil red­de di­e­sel­bi­len

Ham­burg er gå­et for­re­st og vil al­le­re­de i år ind­fø­re kør­sels­for­bud på vis­se vej­stra­ek­nin­ger for di­e­sel­bi­ler med ud­led­nings­nor­men Eu­ro 5 el­ler la­ve­re.

Stutt­g­art plan­la­eg­ger at be­gyn­de 1. ja­nu­ar 2018. Ho­vedsta­den i del­sta­ten Ba­den-Würt­tem­berg kal­der sig bi­lens fø­de­by. Her skal Gott­lieb Daim­ler og Carl Benz no­gen­lun­de sam­ti­dig ha­ve op­fun­det au­to­mo­bi­len i 1886. Der er i dag re­gi­stre­ret godt 15 mil­li­o­ner di­e­sel­per­son­bi­ler i Tys­kland. Knap 40 pro­cent af dem har en Eu­ro 5-norm, det vil si­ge, at de le­ver op til EU­kra­ve­ne til ud­led­nin­gen af en lang ra­ek­ke stof­fer.

Mo­bi­li­tets­for­ske­ren Step­han Ram­m­ler tror dog ik­ke me­get på, at der kom­mer et om­fat­ten­de kør­sels­for­bud i ty­ske by­er. Han er stif­ten­de di­rek­tør for In­sti­tut für Trans­porta­tion De­sign og pro­fes­sor ved fags­ko­len Ho­chs­chu­le für Bil­den­de Kün­ste i Brauns­chweig. De ty­ske top­po­li­ti­ke­re vil med al­le mid­ler for­hin­dre et for­bud ved at mind­ske NOx-ud­led­nin­gen på an­dre må­der.

»Man vil in­ve­ste­re i den of­fent­li­ge na­er­tra­fik. Man sat­ser på bus­ser. Man vil for­ment­ligt kon­ver­te­re di­e­sel­bus­ser og -taxi­er, hvil­ket og­så er den rig­ti­ge vej. Man vil gø­re alt for ik­ke at for­hin­dre bi­lin­du­stri­en i og­så frem­over at sa­el­ge di­e­sel­bi­ler«, si­ger Step­han Ram­m­ler.

Jür­gen Resch bli­ver kaldt bil­bran­chens on­de ånd, og trus­len om et kør­sels­for­bud får An­gela Mer­kel til at ind­ta­ge rol­len som dens skyt­sen­gel. Re­ge­rin­gen har op­ret­tet en hja­el­pe­fond til at mind­ske ud­led­nin­gen af NOx i by­er­ne uden for­bud. Mer­kel for­sva­rer og­så di­e­sel­tek­no­lo­gi­en som me­re CO2-ven­lig end ben­zin og de­fi­ne­rer 24. sep­tem­ber skal 61,5 mil­li­o­ner valg­be­ret­ti­ge­de ty­ske­re va­el­ge ny For­bunds­dag.

Al­le me­nings­må­lin­ger ty­der på, at An­gela Mer­kel kan fort­sa­et­te som kans­ler, men det er helt åbent, hvem der i gi­vet fald skal re­ge­re sam­men med de kon­ser­va­ti­ve.

I 10 ka­pit­ler rap­por­te­rer Po­li­ti­ken fra for­skel­li­ge ste­der i Tys­kland om, hvad der er på spil – og­så for al­le os an­dre:

Ud­la­en­din­ge (bragt 13. sept.) Flygt­nin­ge­stram­nin­ger (bragt 14. sept.) Øko­no­mi (bragt 15. sept.)

Lav løn (bragt 16. sept.)

Bi­len

Ge­ne­ra­tion Mer­kel

Det mo­der­ne Tys­kland

Det nye høj­re

Rus­se­re og tyr­ke­re

Mut­ti bi­lin­du­stri­en med de man­ge ar­bejds­plad­ser som en tysk nøg­le­in­du­stri.

Bi­ler, kød og kul er ta­bu

Ho­ve­dud­for­drin­gen kom­mer sna­re­re fra Ki­na og USA, me­ner Step­han Ram­m­ler. Med ver­dens stør­ste bil­mar­ked plan­la­eg­ger Ki­na at sa­et­te en da­to for et frem­ti­digt for­bud mod for­bra­en­dings­mo­to­rer. Ame­ri­kan­ske fir­ma­er for­sker i selv­kø­ren­de bi­ler og car-sha­ring, hvil­ket kan re­du­ce­re den sam­le­de ef­ter­spørgsel. Der er in­gen ga­ran­ti for, at de sto­re ty­ske fir­ma­er og­så bli­ver vin­de­re i den nye ver­den.

Men li­ge nu sa­el­ger BMW, VW, Au­di og de an­dre sta­dig sto­re bi­ler med stor fortje­ne­ste, og de le­den­de ty­ske po­li­ti­ke­re har iføl­ge Step­han Ram­m­ler be­slut­tet at for­sva­re dem og den klas­si­ske for­bra­en­dings­mo­tor i en lang over­gangs­fa­se.

Bi­ler er – sam­men med kød og kul – ta­bu i Tys­kland , si­ger han.

»De ty­ske po­li­ti­ke­re har ik­ke fat­tet, at den egent­li­ge be­skyt­tel­se af den ty­ske bi­lin­du­stri lig­ger i en om­byg­ning af den­ne«, si­ger for­ske­ren.

Der kan dog kom­me en po­li­tisk strid om for­bra­en­dings­mo­to­ren al­le­re­de ef­ter val­get 24. sep­tem­ber, alt ef­ter hvem der skal dan­ne re­ge­ring.

SPD’s kans­ler­kan­di­dat, Mar­tin Schulz, vil ha­ve vis­se di­e­sel­bi­ler tek­nisk op­da­te­ret på pro­du­cen­ter­nes reg­ning og ind­fø­re en mini­mum­skvo­te for el­bi­ler på eu­ro­pa­ei­sk ni­veau.

CSU’s for­mand, Horst Se­e­ho­fer, gjor­de det for ny­lig til et krav for re­ge­rings­del­ta­gel­se, at der hol­des fast i for­bra­en­dings­mo­to­ren. De Grøn­nes Cem Öz­de­mir sva­re­de på Twit­ter, at par­ti­et ik­ke tra­e­der ind i no­gen re­ge­ring, som ik­ke »ind­le­der ud­fas­nin­gen af den fos­si­le for­bra­en­dings­mo­tor« og ta­ger sprin­get ind i den ud­led­nings­fri tra­fik.

I prak­sis er der ik­ke tvivl om ret­nin­gen. Og­så tysk bi­lin­du­stri sat­ser på el­mo­to­rer. Det po­li­ti­ske slags­mål kom­mer til at hand­le om, hvor hur­tigt og hvor me­get po­li­ti­ker­ne skal pres­se på. Bat­te­ri­et i el­bi­ler­ne dril­ler med be­gra­en­se­de op­lad­nin­ger og pa­ra­doksalt nok stor CO2-ud­led­ning un­der pro­duk­tio­nen. Det sam­le­de kli­ma­regn­skab er end­nu ik­ke så godt, som man kun­ne tro.

An­gela Mer­kel får mu­lig­vis brug for De Grøn­ne i en ny re­ge­ring. Hun har holdt en bro åben til par­ti­et ved at kal­de for­bra­en­dings­mo­to­ren for en over­gangs­tek­no­lo­gi uden at na­ev­ne tids­fri­ster, for­kla­rer Step­han Ram­m­ler, der dog ik­ke tror, at De Grøn­ne vil kun­ne vin­de det op­gør.

»Jeg tror, De Grøn­ne i gi­vet fald la­eg­ger sig ned«, si­ger mo­bi­li­tet­s­eks­per­ten.

De Grøn­ne vil for­by­de salg af nye for­bra­en­dings­mo­to­rer fra 2030. Det sam­me vil In­di­en. Ki­na har ik­ke sat et års­tal. Nor­ge vil ud­fa­se for­bra­en­dings­mo­to­rer fra 2025. Frank­rig og Stor­bri­tan­ni­en vil for­by­de nysalg fra 2040. Så lang en ho­ri­sont har Jür­gen Resch ik­ke.

»Jeg kan ik­ke erin­dre, at no­gen po­li­ti­ker i de se­ne­ste år el­ler må­ne­der har kig­get til­ba­ge på, hvad hans par­ti be­slut­te­de for 13 år si­den«, si­ger han:

»Vi vil hø­re svar fra po­li­ti­ker­ne om, hvor­dan de na­e­ste år sik­rer, at al­le men­ne­sker i ty­ske by­er får re­ne­re luft«.

DILEMMA. Ty­sker­ne le­ver godt af bi­lin­du­stri­en, og bi­lin­du­stri­en le­ver godt af di­e­sel­bi­ler­ne, som der skøn­nes at kø­re 15 mil­li­o­ner af i per­son­bilva­ri­an­ter på de ty­ske ve­je. Men bi­ler­ne er sam­ti­dig med til at ska­be en foru­re­ning, der over­sti­ger gra­en­se­va­er­di­er­ne i fle­re ty­ske by­er. Ar­kiv­fo­to: Mi­cha­el Probst/AP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.