Pen­kowas for­s­vund­ne rot­ter har sat syn­li­ge spor

Skan­da­len om hjer­ne­for­sker Mi­le­na Pen­kowas vi­den­ska­be­li­ge svin­del har få­et en lang ra­ek­ke kon­se­kven­ser.

Politiken - - TEMA - HANS DRACHMANN OG HANS DAVIDSEN-NIELSEN hans.drachmann@pol.dk hans.davidsen@pol.dk

Med Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets be­slut­ning om at ta­ge dok­tor­gra­den fra hjer­ne­for­sker Mi­le­na Pen­kowa er der nu sat et fo­re­lø­bigt punk­tum i den spek­taku­la­e­re sag, der kul­mi­ne­re­de i 2011 med af­slø­rin­gen af vi­den­ska­be­ligt snyd og do­ku­ment­falsk.

Skan­da­len har haft vid­tra­ek­ken­de kon­se­kven­ser for fle­re in­vol­ve­re­de og har få­et Fol­ke­tin­get til at aen­dre loven om be­døm­mel­se af an­kla­ger om for­sker­svin­del. Sam­ti­dig har Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet ska­er­pet ind­sat­sen mod snyd og ud­na­evnt en stu­den­te­ram­bas­sa­dør til at hja­el­pe stu­de­ren­de i klem­me.

»Man har gjort sig nog­le dy­r­e­køb­te er­fa­rin­ger, men det igang­s­at­te er en nød­ven­dig pro­ces. Så jeg sy­nes, at Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet står sta­er­ke­re end før«, si­ger uni­ver­si­te­tets rek­tor si­den marts, Hen­rik C. We­ge­ner, og til­fø­jer:

»Det var nød­ven­digt at pra­e­ci­se­re spil­le­reg­ler­ne, så man sik­rer, at der er til­lid til forsk­nin­gen. Men det er ik­ke en fuld­sta­en­dig ga­ran­ti mod, at det kan ske igen«.

Mi­le­na Pen­kowa blev i 2009 frem­ha­e­vet af Det Frie Forsk­nings­råd som »en ko­met i dansk sund­heds­forsk­ning«, der har pra­este­ret »frem­ra­gen­de vi­den­ska­be­li­ge re­sul­ta­ter i in­ter­na­tio­nal sa­er­klas­se«.

I vir­ke­lig­he­den ba­se­re­de en del af hen­des forsk­ning sig på rot­te­for­søg, der ik­ke hav­de fun­det sted. Si­den blev hun dømt for un­der­sla­eb mod et vi­den­ska­be­ligt sel­skab og for at ha­ve for­søgt at sky­de skyl­den på en ung stu­dent.

Sa­gen fik og­så ube­ha­ge­li­ge kon­se­kven­ser for pro­fes­sor Ben­te Klar­lund Pe­der­sen, der blev ind­bragt for Ud­val­ge­ne ved­rø­ren­de Vi­den­ska­be­lig Ure­de­lig­hed (UVVU). Iføl­ge ud­val­get hav­de hun gjort sig skyl­dig i ure­de­lig­hed ved ik­ke at op­da­ge, at sam­ar­bejds­part­ne­ren Pen­kowa hav­de ma­ni­p­u­le­ret med sit ma­te­ri­a­le.

Af­gø­rel­sen fik en grup­pe for­ske­re til at pro­teste­re mod et »vi­den­skab­se­tisk ju­stits­mord«, og Ben­te Klar­lund Pe­der­sen fik ef­ter­føl­gen­de op­rejs­ning, da Østre Lands­ret fri­kend­te hen­de for mi­stan­ken.

Sa­gen fik Fol­ke­tin­get til at ned­la­eg­ge UVVU, der i juli blev er­stat­tet af Na­ev­net for Vi­den­ska­be­lig Ure­de­lig­hed. Na­ev­net skal kun ta­ge sig af sa­ger om egent­lig vi­den­ska­be­lig svin­del i form af fa­bri­ke­ring, for­falsk­ning og plagi­e­ring. Sa­ger om tvivl­s­om vi­den­ska­be­lig prak­sis skal be­hand­les på de en­kel­te uni­ver­si­te­ter.

»Før var si­tu­a­tio­nen den, at hvem som helst kun­ne an­kla­ge an­dre for hvad som helst, og så sad ved­kom­men­de i sak­sen. Det er ble­vet sva­e­re­re med den nye ord­ning«, si­ger Ben­te Klar­lund Pe­der­sen.

Eks­rek­tor er­ken­der fejl

Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet har nu ind­ført ob­liga­to­ri­ske kur­ser i god vi­den­ska­be­lig prak­sis for ph.d.-stu­de­ren­de. I dag kan an­sat­te op­sø­ge en er­fa­ren for­sker – en så­kaldt na­med per­son – hvis de får mi­stan­ke om, at en kol­le­ga er lidt for smart, el­ler hvis der op­står ue­nig­hed om tolk­ning af re­sul­ta­ter. Uni­ver­si­te­tet har og­så ska­er­pet reg­ler­ne for indstil­ling af for­ske­re til pri­ser og ha­e­ders­be­vis­nin­ger, så der er åben­hed. Der­ved skal man kun­ne und­gå, at det – som i Pen­kowas til­fa­el­de – er for­ske­ren, der indstil­ler sig selv og skri­ver an­be­fa­lin­gen.

Af­fa­e­rens ab­so­lut­te ho­ved­per­son mi­ste­de sit job, sin eli­te­for­sker­pris og nu sin dok­tor­grad. Men Mi­le­na Pen­kowa tru­er med at la­eg­ge sag an for ulov­lig ind­dra­gel­se af dok­tor­gra­den.

Tid­li­ge­re rek­tor Ralf Hem­m­ings­en fik i 2011 kri­tik af Kam­me­rad­vo­ka­ten for ik­ke at kun­ne do­ku­men­te­re en sam­ta­le med et la­bo­ra­to­ri­um i Spa­ni­en, hvor Pen­kowas 784 rot­te­for­søg skul­le ha­ve fun­det sted. Sam­ta­len fik stor be­tyd­ning, men si­den vi­ste la­bo­ra­to­ri­et sig ik­ke at ek­si­ste­re.

Ralf Hem­m­ings­en stop­pe­de som rek­tor i marts og er nu pro­fes­sor i psy­ki­a­tri ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Han la­eg­ger va­egt på, at Kam­me­rad­vo­ka­ten fri­kend­te ham for an­kla­ger om us­ag­lig for­valt­ning og for at gi­ve Pen­kowa sa­er­be­hand­ling.

Men Hem­m­ings­en er­ken­der, at han be­gik fejl ved indstil­lin­gen af Pen­kowa til Eli­teForsk-pri­sen ved ik­ke at ta­ge no­ta­ter un­der te­le­fon­sam­ta­len med det ik­ke­ek­si­ste­ren­de la­bo­ra­to­ri­um og af sin be­hand­ling af Pen­kowas op­rin­de­li­ge be­døm­mel­ses­ud­valg, der kom til »at stå i et me­get dår­ligt lys«, si­ger han:

»Men jeg stod i en si­tu­a­tion, hvor jeg måt­te be­de nog­le ek­ster­ne eks­per­ter om at se på sa­gen. Dis­se to nor­di­ske pro­fes­so­rer kom til­ba­ge og clea­re­de Pen­kowa på fle­re punk­ter og an­ty­de­de, at ud­val­get ik­ke hav­de gjort sit ar­bej­de or­dent­ligt. Ti­den har vist, at pro­fes­so­rer­ne tog fejl. Be­døm­mel­ses­ud­val­get fik et sy­re­bad, det ik­ke hav­de fortjent«.

Be­døm­mel­ses­ud­val­get fik et sy­re­bad, det ik­ke hav­de fortjent Ralf Hem­m­ings­en, tid­li­ge­re rek­tor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.