Po­li­ti: DF-ord­fø­rer går imod Mes­ser­s­ch­midt-for­slag

Retsord­fø­rer Pe­ter Ko­fod Poul­sen (DF) kan ik­ke se for sig, at Mor­ten Mes­ser­s­ch­midts for­slag om at ind­fø­re fol­ke­valg­te po­li­ti­di­rek­tø­rer bli­ver par­tiets po­li­tik. Han fin­der det uhen­sigts­ma­es­sigt.

Politiken - - TEMA - MOR­TEN SKAERBAEK mor­ten.skaerbaek@pol.dk

Dansk Fol­ke­par­tis retsord­fø­rer, Pe­ter Ko­fod Poul­sen, går nu di­rek­te imod et for­slag fra par­tiets stem­me­slu­ger ved det se­ne­ste eu­ro­pa­par­la­mentsvalg, Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt.

Mes­ser­s­ch­midt har fle­re gan­ge det se­ne­ste års tid slå­et til lyd for, at lo­ka­le po­li­ti­di­rek­tø­rer skal va­e­re fol­ke­valg­te. Alt­så en slags she­rif­fer – så lo­kal­be­folk­nin­ger­ne kan va­el­ge den til job­bet, der va­eg­ter ar­bej­det, som fler­tal­let øn­sker det.

Men et så­dant for­slag ad­va­rer retsord­fø­rer Ko­fod Poul­sen nu di­rek­te imod.

»Jeg kan i hvert fald ik­ke se for mig, at det skul­le bli­ve til vo­res po­li­tik. Jeg sy­nes ik­ke, det er et hen­sigts­ma­es­sigt for­slag«, si­ger retsord­fø­re­ren, der me­ner, at det bør va­e­re ju­stits­mi­ni­ste­ren, der må stå til an­svar for, hvem der sid­der i le­del­sen af dansk po­li­ti.

»Så­dan må det va­e­re. Og hvis vi så af en el­ler an­den grund ik­ke har til­lid til de per­so­ner, der sid­der i le­del­sen af dansk po­li­ti, så vil det va­e­re na­tur­ligt at si­ge det til ju­stits­mi­ni­ste­ren, og så vil det i sid­ste en­de va­e­re til­li­den til den ju­stits­mi­ni­ster, der står på spil«, fort­sa­et­ter Ko­fod Poul­sen, der re­to­risk op­stil­ler et sce­na­rio, hvor an­dre chef­stil­lin­ger i den of­fent­li­ge sek­tor så og­så skul­le på valg, og kan­di­da­ter­ne skul­le ud at fø­re valg­kamp om dem.

Fol­ke­valg­te she­rif­fer

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt kom op­rin­de­lig med sit for­slag i for­bin­del­se med par­tiets som­mer­grup­pe­mø­de i au­gust sid­ste år. Det skab­te over­skrif­ter som ’Mes­ser­s­ch­midt vil ind­fø­re fol­ke­valg­te she­rif­fer i Dan­mark’ i en lang ra­ek­ke me­di­er. Po­li­ti­di­rek­tø­rer, der skul­le stå di­rek­te til an­svar for bor­ger­ne, vil­le ha­ve be­tyd­ning for de an­kla­ge­skrif­ter, der bli­ver ta­get op i rets­sa­le­ne, ar­gu­men­te­re­de Mes­ser­s­ch­midt den­gang over for TV 2:

»Hvis an­kla­ge­myn­dig­he­den hol­der sig til­ba­ge og si­ger, at vi skal og­så ta­ge hen­syn til al­le mu­li­ge blø­de ting som men­ne­ske­ret­tig­he­der og reso­ci­a­li­se­ring, så kom­mer der ik­ke de straf­fe, som man­ge bor­ge­re ger­ne vil«.

Den­gang lød det, at han vil­le brin­ge for­sla­get til de­bat i par­tiets fol­ke­tings­grup­pe. Det har det dog end­nu ik­ke va­e­ret, be­kra­ef­te­de Mes­ser­s­ch­midt, da Po­li­ti­ken spurg­te ham på det­te års som­mer­grup­pe­mø­de i au­gust.

Få da­ge ef­ter skrev han dog et langt de­bat­ind­la­eg i Ek­stra Bla­det, hvor han igen slog til lyd for sit for­slag.

»Vi er nødt til at sør­ge for, at po­li­ti­et går langt hår­de­re til ek­sem­pel­vis kri­mi­nel­le ud­la­en­din­ge, der skal ud­vi­ses i langt stør­re stil. Det kan vi blandt an­det gø­re ved at sik­re, at de, der har an­sva­ret for det dag­li­ge ar­bej­de, og­så skal stå til an­svar over for bor­ger­ne«, skrev han i Ek­stra Bla­det.

Men som na­evnt har for­sla­get alt­så ik­ke op­bak­ning fra par­tiets egen retsord­fø­rer, Pe­ter Ko­fod Poul­sen.

Bør ik­ke drøf­tes i Po­li­ti­ken

Det hø­rer ab­so­lut til sja­el­den­he­der­ne, at in­tern po­li­tisk ue­nig­hed i Dansk Fol­ke­par­ti luf­tes i me­di­er­ne.

Da Po­li­ti­ken mø­der Mes­ser­s­ch­midt på års­mø­det i Her­ning lør­dag og stil­ler ham over for Pe­ter Ko­fod Poul­sens mod­stand over for for­sla­get, fast­hol­der han, at for­sla­get vil kom­me til drøf­tel­se på et tids­punkt i par­ti­et.

»Og jeg sy­nes ae­r­lig talt, at den slags spørgs­mål som al­le an­dre po­li­ti­ske spørgs­mål eg­ner sig bed­re til at bli­ve drøf­tet kol­le­ga til kol­le­ga sna­re­re end med Po­li­ti­ken som mel­lem­mand«, si­ger han.

Det ly­der, som om du er lidt tra­et af, at han mel­der ud …?

»Nej, nej, over­ho­ve­det ik­ke, jeg er me­re tra­et af dig«, sva­rer Mes­ser­s­ch­midt.

Ads­purgt, om han ser for sig, at an­dre stil­lin­ger end po­li­ti­di­rek­tø­rer kun­ne kom­me på valg, sva­rer han:

»Det ved jeg ik­ke; jour­na­li­ster vil­le va­e­re et godt sted at ta­ge fat, tror jeg«.

Den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske retsord­fø­rer, Tri­ne Bram­sen, er be­stemt hel­ler ik­ke til­ha­en­ger af Mes­ser­s­ch­midt-for­sla­get.

»Jeg vil ad­va­re kraf­tigt imod for­sla­get. Det er et skrå­plan, hvis vi skul­le va­el­ge po­li­ti­di­rek­tø­rer lo­kalt. Det vil­le be­ty­de, at pa­ra­me­tre­ne for, om man bli­ver po­li­ti­di­rek­tør, er la­ve­ste fa­el­les­na­ev­ner. Hvem ud­de­ler fa­er­re­st fartbø­der, og hvem går ale­ne ef­ter den kri­mi­na­li­tet, som der li­ge er stem­ning for i fol­ke­dy­bet«, si­ger hun, der af­vi­ser, at hun med ud­tryk­ket »la­ve­ste fa­el­les­na­ev­ner« vi­ser mi­stil­lid til be­folk­nin­gen.

»Be­folk­nin­gen va­el­ger jo al­le­re­de i dag fol­ke­tings­po­li­ti­ker­ne, så der er en de­mo­kra­tisk kon­trol«, si­ger hun og til­fø­jer:

»Jeg sy­nes, det er glim­ren­de, at vi har et hel­heds­per­spek­tiv og et po­li­ti, der pri­o­ri­te­rer hel­he­den og ik­ke ta­en­ker på, at det skal gen­va­el­ges«.

Jeg vil ad­va­re kraf­tigt imod for­sla­get. Det er et skrå­plan, hvis vi skul­le va­el­ge po­li­ti­di­rek­tø­rer lo­kalt

Sti­ne Bram­sen, retsord­fø­rer (S)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.