Sta­ten gi­ver bo­li­ge­je­re an­svar for op­ryd­ning ef­ter for­sva­rets mil­jø­syn­der

Det er for­sva­ret, som har foru­re­net grund­van­det un­der Fly­ve­sta­tion Va­er­lø­se, men det er de kom­men­de be­bo­e­re og er­hverv i om­rå­det, som kom­mer til at be­ta­le for op­ryd­nin­gen.

Politiken - - TEMA - ELLEN Ø. ANDERSEN ellen.andersen@pol.dk

De kom­men­de be­bo­e­re i det, der en­gang var Syd­lej­ren på Fly­ve­sta­tion Va­er­lø­se i Nord­s­ja­el­land, får mas­ser af na­tur og ad­gang til fril­uftsak­ti­vi­te­ter li­ge uden for dø­ren. Na­tursty­rel­sen har over­ta­get det me­ste af om­rå­det, og her er over­drev, eng, skov og sø­er. Den over 3,5 ki­lo­me­ter lan­ge start­ba­ne er som skabt til cy­kel- og ska­te­bo­ar­den­tu­si­a­ster.

Be­gej­strin­gen for ste­det er ma­er­k­bar hos Ing­var Fri­er fra Fril­ufts­rå­det, for­mand for Mil­jø­rå­det i Fu­re­sø Kom­mu­ne, og Alf Blu­me, for­mand for den lo­ka­le af­de­ling af Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning, når de forta­el­ler om de man­ge mu­lig­he­der på den tid­li­ge­re fly­ve­sta­tion, som blev ned­lagt for 13 år si­den.

»I we­e­ken­den kom­mer der et par tu­sin­de men­ne­sker i om­rå­det, men det ser man ik­ke, for­di det er så stort«, si­ger Fri­er.

De to ma­end kan ta­le om om­rå­det i ti­me­vis – om han­ga­rer af for­skel­li­ge ty­per, hvoraf en vil bli­ve over­ladt til fly­en­tu­si­a­ster, som vil bru­ge den til op­be­va­ring af gam­le fly, om mark­fir­ben, om kam­pen for at få om­rå­det åb­net for of­fent­lig­he­den, og hvad ty­sker­ne byg­ge­de på fly­ve­sta­tio­nen un­der An­den Ver­denskrig.

En del af de ty­ske byg­nin­ger lig­ger i er­hvervs­om­rå­det Film­sta­tio­nen, som ud­le­jer stu­di­er til film- og tv-pro­duk­tio­ner. Ved si­den af Film­sta­tio­nen er ud­styk­nin­gen til bo­lig­byg­ge­ri i fuld gang.

Men ud over na­turs­køn­ne om­gi­vel­ser får de kom­men­de be­bo­e­re en an­den arv fra fly­ve­sta­tio­nen: De skal be­ta­le ud­gif­ter­ne til at hol­de foru­re­ning af grund­van­det un­der om­rå­det va­ek fra na­er­lig­gen­de drik­ke­vands­bor­in­ger.

Foru­re­ning, som stam­mer fra år­ti­ers spild af blandt an­det fly­bra­end­stof. For­sva­ret fik i 1991-92 på­bud om at gø­re no­get ved grund­vands­foru­re­nin­gen. Der­for er der i 25 år ble­vet pum­pet grund­vand op i så­kald­te af­va­er­ge­bor­in­ger, som hin­drer, at det foru­re­ne­de vand lø­ber hen til drik­ke­vands­bor­in­ger.

Det er an­sva­ret for og fi­nan­si­e­rin­gen af drif­ten af dis­se an­la­eg, som de kom­men­de be­bo­e­re og er­hvervs­om­rå­det skal over­ta­ge.

Og det er ik­ke i or­den, me­ner mil­jø­rå­det i Fu­re­sø Kom­mu­ne, som om­fat­ter bå­de er­hvervs- og mil­jøor­ga­ni­sa­tio­ner. For­sva­ret skal ik­ke ha­ve lov at tør­re ud­gif­ter­ne af på de kom­men­de be­bo­e­re, for det er i strid med prin­cip­pet om, at foru­re­ne­ren be­ta­ler. Sam­ti­dig får sta­ten en ind­ta­egt fra sal­get af byg­ge­grun­de­ne.

»Vi sy­nes, at for­sva­ret skal be­ta­le for sit eget svi­ne­ri og ik­ke over­la­de an­sva­ret til 430 til­fa­el­di­ge bor­ge­re«, si­ger Ing­var Fri­er.

Der er ta­le om en lang­va­rig for­plig­tel­se, idet af­va­er­ge­bor­in­ger­ne kan for­ven­tes at fort­sa­et­te i 50-100 år end­nu.

Den gam­le fly­ve­sta­tion er foru­re­net med blandt an­det bra­end­stof, olie, tung­me­tal­ler, op­løs­nings­mid­ler og pe­sti­ci­der. Om­kring 800 ku­bik­me­ter vand pum­pes dag­ligt op i af­va­er­ge­bor­in­ger­ne og ud­le­des ef­ter en vis rens­ning i Jon­strup Å og Brin­ge Å.

Na­tursty­rel­sen skal ik­ke be­ta­le

Ho­for, som for­sy­ner 1 mil­li­on men­ne­sker i ho­ved­stads­om­rå­det med drik­ke­vand, hen­ter 3,6 mil­li­o­ner ku­bik­me­ter vand – om­kring 5 pro­cent af sin sam­le­de van­dind­vin­ding – om året i de bor­in­ger på kil­de­plad­ser­ne Bo­gø­gaard og Søn­der­sø Vest, som af­va­er­ge­for­an­stalt­nin­ger­ne hol­der foru­re­nin­gen va­ek fra.

Det er kun på det kom­men­de bo­lig- og er­hvervs­om­rå­de på 73 hektar, at for­sva­ret har over­ført ud­gif­ten til at dri­ve af­va­er­ge­bor­in­ger­ne til de nye eje­re.

Stør­ste­delen af den gam­le fly­ve­sta­tion, om­kring 349 hektar, er over­dra­get til Na­tursty­rel­sen. Her er og­så et par af­va­er­ge­bor­in­ger, men for den del af are­a­ler­ne skal For­svars­mi­ni­ste­ri­et iføl­ge et akt­styk­ke til Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg fort­sat be­ta­le drifts­ud­gif­ter­ne.

Med akt­styk­ket blev bo­lig- og er­hvervs­om­rå­det i Syd­lej­ren over­dra­get til det stats­li­ge ejen­doms­sel­skab Freja. Sel­ska­bet er i fuld gang med at ud­vik­le om­rå­det og vi­de­resa­el­ge det til in­ve­sto­rer, som skal stå for op­fø­rel­se og salg af bo­li­ger.

Frejas ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Ka­ren Mos­bech, ken­der ik­ke an­dre ek­semp­ler på, at sta­ten over­dra­ger drif­ten af af­va­er­ge­for­an­stalt­nin­ger, som skyl­des stats­lig foru­re­ning, til pri­va­te. Men der­u­d­over er der ta­le om en helt nor­mal kon­struk­tion, si­ger hun.

»Det er, li­ge­som når grun­de­jer­for­e­nin­ger får an­svar for ve­je, bro­er, par­ker el­ler som på Islands Bryg­ge i Kø­ben­havn bolva­er­ker. Den slags for­plig­tel­ser kan va­e­re be­ty­de­lig me­re ri­si­ko­be­to­ne­de, for der er ik­ke loft over ud­gif­ter­ne«, si­ger Ka­ren Mos­bech.

Det er der for de kom­men­de be­bo­e­re i Syd­lej­ren i hen­hold til af­ta­len mel­lem for­sva­ret og Freja. Den fastsa­et­ter et loft på 2,5 mil­li­o­ner 2013-kro­ner for be­bo­er­nes og er­hvervs­om­rå­dets år­li­ge ud­gift til at dri­ve af­va­er­ge­bor­in­ger­ne. Be­lø­bet re­gu­le­res med pristal­let og sva­rer til mak­si­malt 3.750 kro­ner for hver af de 430 bo­li­ger. Even­tu­el­le ud­gif­ter ud over de 2,5 mil­li­o­ner kro­ner skal da­ek­kes af for­sva­ret.

Bo­li­ge­jer­ne skal da­ek­ke cir­ka 60 pro­cent af ud­gif­ter­ne, mens re­sten skal da­ek­kes af er­hvervs­om­rå­det Film­sta­tio­nen.

Ud over den år­li­ge ud­gift skal Freja ha­ve et pant på om­kring 10.000 kro­ner i hver bo­lig som sik­ker­hed.

Til at va­re­ta­ge op­ga­ven skal der dan­nes en sa­er­lig ho­ved­grun­de­jer­for­e­ning for mil­jø, som grun­de­jer­for­e­nin­ger­ne i de kom­men­de syv bo­lig­om­rå­der får pligt til at va­e­re med­lem af. Film­sta­tio­nen skal ik­ke va­e­re med i den sa­er­li­ge mil­jø­grun­de­jer­for­e­ning, men be­ta­ler sa­er­skilt for drif­ten af for­an­stalt­nin­ger­ne på sit eget om­rå­de.

Fu­re­sø Kom­mu­ne, som over­ta­ger sto­re grøn­ne are­a­ler i Syd­lej­ren, skal hver­ken va­e­re med­lem af for­e­nin­gen el­ler be­ta­le til den. Kom­mu­nen får der­i­mod halv­de­len af net­to­over­skud­det fra sal­get af byg­ge­grun­de­ne.

Over­skud­dets stør­rel­se er uvist, for­di ud­gif­ter til an­la­eg af ve­je, ne­driv­ning af gam­le hu­se og byg­ge­mod­ning i øv­rigt skal tra­ek­kes fra, men der vil bli­ve ta­le om et be­ty­de­ligt mil­li­onbe­løb.

Frejas di­rek­tør, Ka­ren Mos­bech, for­kla­rer, at ud­gif­ter­ne til drif­ten af af­va­er­ge­for­an­stalt­nin­ger bli­ver for­delt per kva­drat­me­ter byg­ge­ret. Der­for er kom­mu­nen ik­ke med, for der skal ik­ke byg­ges på dens del af are­a­let.

’Kendt’ og ’ukendt’ foru­re­ning

Den ind­vik­le­de kon­struk­tion byg­ger på af­ta­len mel­lem for­sva­ret og Freja. En af­ta­le, der ope­re­rer med be­gre­ber som ’kendt foru­re­ning’ og ’ukendt foru­re­ning’, og som fast­slår en for­de­ling af even­tu­el­le nye ud­gif­ter til at hånd­te­re foru­re­ning på grun­den, som er så kom­pli­ce­ret, at bå­de Freja, Fu­re­sø Kom­mu­ne og ejen­doms­sel­ska­bet Bo­na­va har ud­ar­bej­det me­re let­for­stå­e­li­ge ud­ga­ver af den.

Bo­na­va har kø­bet ret­ten til at op­fø­re 130 bo­li­ger, Film­hu­se­ne og Ud­sigts­hu­se­ne, i Syd­lej­ren. Fir­ma­et er be­gyndt at sa­el­ge hu­se­ne, og kø­ber­ne spør­ger til af­ta­len om af­va­er­ge­for­an­stalt­nin­ger­ne.

Re­gionchef Claus Skyt­te, Bo­na­va, op­ly­ser, at om­fan­get af af­va­er­ge­for­an­stalt­nin­ger på Fly­ve­sta­tion Va­er­lø­se er stør­re, end Bo­na­va har set i an­dre ud­vik­lings­pro­jek­ter.

»Des­u­den er struk­tu­ren i for­bin­del­se med fi­nan­si­e­rin­gen af for­an­stalt­nin­ger­ne re­la­tivt kom­pli­ce­ret. Der­for har det va­e­ret vig­tigt for os at sik­re den øko­no­mi­ske tryg­hed for de kom­men­de be­bo­e­re«, si­ger han.

Ka­ren Mos­bech op­ly­ser, at Freja vil ha­ve snor i foru­re­nin­gen og af­va­er­ge­bor­in­ger­ne i de før­ste fem år, ind­til he­le ud­byg­nin­gen af om­rå­det er på plads.

Hun un­der­stre­ger sam­ti­dig, at grun­de­jer­for­e­nin­gen, som der­ef­ter over­ta­ger an­sva­ret, ik­ke vil kun­ne hand­le frit. Hvis den skul­le be­slut­te at skif­te tek­nisk rå­d­gi­ver – en op­ga­ve, som fir­ma­et Niras har va­re­ta­get i en år­ra­ek­ke – el­ler fin­de et an­det fir­ma til at stå for sel­ve drif­ten af af­va­er­ge­bor­in­ger­ne, skal beg­ge de­le god­ken­des af bå­de Freja og Fu­re­sø Kom­mu­ne.

Den sam­me be­gra­ens­ning ga­el­der ik­ke Na­tursty­rel­sens del af af­va­er­ge­bor­in­ger­ne. Der­for vil der i de kom­men­de år va­e­re for­skel­li­ge rå­d­gi­ve­re på drif­ten af bor­in­ger­ne, for sty­rel­sen har net­op haft op­ga­ven i ud­bud. Det blev vun­det af fir­ma­et Or­bi­con.

Ho­for vil ik­ke blan­de sig i, hvem der dri­ver af­va­er­ge­bor­in­ger­ne, så la­en­ge kra­ve­ne er de sam­me, og Fu­re­sø Kom­mu­ne fø­rer det nød­ven­di­ge til­syn, si­ger sel­ska­bets van­dres­sour­ce­chef An­ne Scher­fig Kru­se.

Mil­jø­rå­det i Fu­re­sø Kom­mu­ne fø­ler sig hver­ken tryg ved kort­la­eg­nin­gen af foru­re­nin­gen el­ler ved kon­struk­tio­nen af den frem­ti­di­ge drift af af­va­er­ge­bor­in­ger­ne og har ind­kaldt til de­bat­mø­de om sa­gen på tirs­dag.

STEDKENDTE. Ing­var Fri­er (tv.) og

Alf Blu­me forta­el­ler om den gam­le fly­ve­sta­tion Va­er­lø­se ved en stor fo­to­stat over om­rå­det ta­et på, hvor de før­ste bo­li­ger skal byg­ges. Fo­to: Finn Frand­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.