I ’al­fon­ser­nes ha­ve’ er der kun plads til at gi­ve ud­tryk for én hold­ning

Det egyp­ti­ske re­gi­me la­eg­ger et hi­sto­risk pres på me­di­er­ne. Og­så på de­res per­son­li­ge face­book­si­der skal de egyp­ti­ske jour­na­li­ster pas­se på, hvad de skri­ver.

Politiken - - TEMA - RAS­MUS BØGESKOV LAR­SEN, KORRESPONDENT, KAIRO

Kha­led Sa­lah er ik­ke kendt for at la­eg­ge fin­gre­ne imel­lem. Som che­fre­dak­tør for Egyp­tens mest la­e­ste avis, Youm7, er det ham, der skal for­sva­re bla­dets man­ge kon­tro­ver­si­el­le hi­sto­ri­er om alt fra ’ne­ger­ban­der’ til kri­ti­ske ar­tik­ler om den ty­ske tv-sta­tion Deut­sche Wel­le un­der over­skrif­ten ’Hit­lers fa­vo­rit­me­die i 2017’.

Al­li­ge­vel fik Kha­led Sa­lah avi­sens jour­na­li­ster til at må­be, da han en varm som­mer­dag i juli bad dem sam­les i re­dak­tions­lo­ka­let.

»Den­ne avis er al­fon­ser­nes ha­ve«, be­gynd­te han med bram­frit at kon­sta­te­re iføl­ge fle­re af de til­ste­de­va­e­ren­de jour­na­li­ster.

»Ja, vi er al­fon­ser, og avi­sens sta­bi­li­tet er ge­vin­sten for vo­res ruf­fe­ri«, fort­sat­te han.

Al­le i lo­ka­let vi­ste godt, hvad han men­te med ’sta­bi­li­tet’: At avi­sen vil ud­kom­me hver dag uden at få pro­ble­mer med myn­dig­he­der­ne.

Der­ef­ter kom re­dak­tø­ren med den ad­var­sel, som ty­de­lig­vis var he­le for­må­let med hans ta­le:

»Den, der spi­ser af al­fon­ser­nes ha­ve, bør ik­ke på ca­fe­er­ne ud­gi­ve sig for at va­e­re en fri­heds­ka­em­per«.

Blandt jour­na­li­ster­ne stod Med­hat Safwat, en 32-årig kul­tur­skri­bent og re­dak­tions­se­kre­ta­er. Han var over­be­vist om, at re­dak­tø­rens iret­tesa­et­tel­se var ret­tet mod en be­stemt kol­le­ga, som hav­de skre­vet en kri­tisk ar­ti­kel om en par­la­men­ta­ri­ker uden at ha­ve kon­sul­te­ret si­ne re­dak­tø­rer.

Youm7 – som be­ty­der den sy­ven­de dag – er lidt som en re­ge­rings­ven­lig ud­ga­ve af Ek­stra Bla­det. Hvor den som of­test ta­ler det egyp­ti­ske re­gi­me ef­ter mun­den i po­li­ti­ske spørgs­mål, er den me­re end vil­lig til at va­e­re den uar­ti­ge dreng i klas­sen, hvad an­går an­dre øm­tå­le­li­ge em­ner i sam­fun­det.

Net­op der­for har Med­hat Safwat på Youm7 kun­net skri­ve en ar­ti­kel­se­rie om re­li­gi­øse ta­bu­er i Egyp­ten.

Ved si­den af ar­bej­det er den 32-åri­ge jour­na­list ved at skri­ve en ph.d. om lig­he­der­ne mel­lem den fun­da­men­ta­li­sti­ske strøm­ning blandt Egyp­tens mus­lim­ske sa­la­fi­ster og lan­dets or­to­dok­se krist­ne. Den vi­den har han på Youm7 an­vendt til at kon­fron­te­re fun­da­men­ta­li­ster­ne fra beg­ge re­li­gi­øse ret­nin­ger med de­res eg­ne te­o­lo­gi­ske selv­mod­si­gel­ser.

Re­ak­tio­ner­ne fra re­li­gi­øse le­de­re og al­min­de­li­ge egyp­te­re har va­e­ret hård. Men he­le vej­en har che­fre­dak­tør Kha­led Sa­lah for­sva­ret Med­hat Safwat og hyl­det ham for hans ar­bej­de.

Da han den­ne dag var ind­kaldt til mø­de med che­fre­dak­tø­ren, var Med­hat Safwats for­vent­ning der­for en for­frem­mel­se. Men i ste­det fandt han ud at, at det var ham, som re­dak­tø­ren an­kla­ge­de for at va­e­re en caféfri­heds­ka­em­per.

»Kan ik­ke åb­ne si­den«

Egyp­ten er de se­ne­ste år kla­tret ge­val­digt op ad rang­li­sten over lan­de i ver­den, hvor pres­se­fri­he­den er ind­s­kra­en­ket.

Den tid­li­ge­re pra­esi­dent Hos­ni Mu­ba­rak fulg­te gen­nem år­ti­er en de­vi­se om, at det var gun­stigt for hans magt­po­si­tion, at der fand­tes ven­ti­ler i me­di­er­ne, som fol­kets fru­stra­tio­ner kun­ne luk­kes ud igen­nem. Der­for hav­de isa­er den skrev­ne pres­se en vis grad af fri­hed.

Den nu­va­e­ren­de egyp­ti­ske pra­esi­dent, Ab­del Fat­tah el-Si­si, sy­nes der­i­mod fast be­slut­tet på at sa­et­te prop i al­le ån­de­hul­ler.

Si­den maj er re­gi­met be­gyndt at blo­ke­re ad­gan­gen til en lang ra­ek­ke uaf­ha­en­gi­ge on­li­ne­me­di­er og or­ga­ni­sa­tio­ners hjem­mesi­der. Det er en hidtil uhørt form for åben­lys cen­sur, som re­gi­met sta­dig den dag i dag ik­ke of­fi­ci­elt vil kom­men­te­re, selv om an­tal­let af blo­ke­re­de hjem­mesi­der bli­ver ved med at vok­se og nu er nå­et op på i alt 405.

Den se­ne­ste til­fø­jel­se er Hu­man Rights Wat­chs hjem­mesi­de. Men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen of­fent­lig­gjor­de i sid­ste uge en rap­port, der do­ku­men­te­rer om­fat­ten­de tor­tur i de egyp­ti­ske fa­engs­ler, og straks der­ef­ter blev egyp­ter­ne mødt med be­ske­den »kan ik­ke åb­ne si­den«, når de for­søg­te at fin­de rap­por­ten på in­ter­net­tet.

De for­sø­ger at gø­re et ek­sem­pel ud af os og skra­em­me an­dre jour­na­li­ster Med­hat Safwat, jour­na­list

Re­gi­met føl­ger med på Fa­ce­book

Over for de­gam­le etab­le­re­de me­di­er som Youm7 er tak­tik­ken an­der­le­des. Her la­eg­ges der pres på eje­re og che­fre­dak­tø­rer.

»Re­gi­met hol­der in­tenst øje med os«, sag­de Kha­led Sa­lah til Med­hat Safwat, da han hav­de sat sig til ret­te på che­fre­dak­tø­rens kon­tor ved det plan­lag­te mø­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.