BLÅ BOG

Mads Øland

Politiken - - SPORT - Jeppe.l.brock@pol.dk MADS ØLAND BLEV FOR­MAND FOR SPIL­LER­FOR­E­NIN­GEN I 1990 OG DI­REK­TØR I 1997. HER ER ET UDSNIT AF DE SA­GER, HAN HAR VA­E­RET MED TIL AT FØ­RE hen­rik.ja­cob­sen@pol.dk

Før kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­rin­gen til EM i Eng­land i 1996 skul­le lands­hol­det ha­ve en ny overenskomst, og spil­ler­ne hav­de bedt Mads Øland fø­re for­hand­lin­ger­ne på de­res veg­ne.

Al­le­re­de den­gang vil­le DBU ik­ke bru­ge or­det løn, for­di spil­ler­ne ef­ter uni­o­nens me­ning ik­ke var an­sat til at spil­le på lands­hol­det, men der­i­mod fik et ho­norar for at stil­le op.

Det var ta­et på en kon­flikt, og da­va­e­ren­de land­stra­e­ner Ri­chard Møl­ler Nielsen blev bedt om at fin­de spil­le­re fra de la­ve­re dan­ske ra­ek­ker, som even­tu­elt kun­ne stil­le op for lands­hol­det. Det lyk­ke­des i sid­ste øje­blik at få for­hand­let en af­ta­le på plads.

1995: Den skel­sa­et­ten­de Bos­man-dom fal­der. Den for­by­der klub­ber at op­kra­e­ve trans­fer ef­ter kon­trak­t­ud­løb, når en spil­ler skif­ter klub på tva­ers af en lan­de­gra­en­se i EU. I 1996 brød den så­kald­te ma­el­ke­krig ud mel­lem DBU og lands­holds­spil­ler­ne. Uni­o­nen hav­de Ar­la som ho­ved­sponsor, og i at sik­re spil­ler­ne de bedst mu­li­ge ram­mer at ar­bej­de un­der«, si­ger Øland.

Kri­ti­ker­ne kan må­ske nok se, at han er god til at sik­re si­ne med­lem­mer go­de vil­kår, men tviv­ler på, at han har va­e­ret gun­stig for dansk fod­bold. Selv er han sik­ker:

»Jeg op­fat­ter, at pro­ble­met om­kring mig og Spil­ler­for­e­nin­gen er, at man­ge ser for­ret­nings­si­den af idra­ets­ver­de­nen li­ge­som spil­let på ba­nen: Det ga­el­der om at vin­de og ta­be. Men det gør det jo ik­ke i fag­be­va­e­gel­sen og ar­bejds­gi­ver­ver­de­nen – der hand­ler det om at la­ve af­ta­ler, der brin­ger bran­chen, fol­ke­ne og virk­som­he­der­ne i den vi­de­re. Så det der med at vin­de el­ler ta­be, når man la­ver en kol­lek­tiv af­ta­le... Vi ser det på en hel an­den må­de. Når det lyk­kes at la­ve et løft for de her kvin­der, sy­nes vi, at det er en for­del for fod­bol­den. Vi vil­le ik­ke gø­re det, hvis vi men­te, at det ska­de­de DBU el­ler mu­lig­he­der­ne for kvin­delands­hol­det. Jeg tror vir­ke­lig på, at bed­re vil­kår for spil­ler­ne fø­rer til sta­er­ke­re fod­bold og bed­re re­sul­ta­ter«, si­ger Øland.

Smadre­man­den og Lou Re­ed

Al­li­ge­vel må han fin­de sig i at se sig om­talt på tal­ri­ge tvivls­om­me må­der, bl.a. på so­ci­a­le me­di­er – hvis han en dag skul­le få kon­trak­ten ind­gik en be­stem­mel­se om, at spil­ler­ne ik­ke måt­te re­k­la­me­re for kon­kur­re­ren­de pro­duk­ter som ek­sem­pel­vis so­da­vand. Bl.a. hav­de da­va­e­ren­de an­fø­rer Mi­cha­el Laud­rup en per­son­lig af­ta­le med bryg­ge­ri­et Faxe. Et lang­va­rigt for­hand­lings­for­løb re­sul­te­re­de i, at par­ter­ne ind­gik en kol­lek­tiv lands­holds­af­ta­le om kom­merci­el­le ret­tig­he­der. Af­ta­len in­de­hol­der tre ni­veau­er af ret­tig­he­der: på klub­ni­veau, ret­tig­he­der på lands­holds­ni­veau og ret­tig­he­der i pri­vat re­gi.

1999: Ef­ter Bos­man-dom­men fandt Di­vi­sions­for­e­nin­gen det op­lagt at kom­bi­ne­re ci­vil­ret­li­ge reg­ler med det fod­bol­dret­li­ge sy­stem i en overenskomst, og det før­te til at, Spil­ler­for­e­nin­gen ind­gik den før­ste overenskomst med Di­vi­sions­for­e­nin­gen ga­el­den­de fra som­me­ren 1999. To år se­ne­re kom kvin­der­ne med i Spil­ler­for­e­nin­gen, og i 2004 blev Dan­ske Eli­tesportu­dø­ve­res Fore­ning stif­tet med Mads Øland som di­rek­tør. tid til det i hans trav­le ar­bejds­u­ger, der let sni­ger sig op over 60 ti­mer og kan na­er­me sig de 100. ’Cir­kus Øland’, ’fod­bol­dens smadre­mand’, ’den lang­fin­gre­de di­rek­tør’, ly­der nog­le af skuds­må­le­ne.

Men det rø­rer ham na­ep­pe, for han har hørt det he­le før. Så­dan må det na­e­sten va­e­re, når nu han gen­nem 27 år har ud­ka­em­pet så man­ge af fod­bol­dens ron­kedo­rer, at han ef­ter­hån­den selv er den ae­ld­ste i flok­ken. El­ler den mest er­far­ne.

Det lå el­lers ik­ke i kor­te­ne, at fod­bol­den skul­le for­me Mads Ølands livs­vej. Ef­ter at va­e­re kom­met til ver­den i 1965 vok­se­de han op i en fa­mi­lie af »lut­ter sko­lela­e­re­re og mu­si­ke­re«, og hans ta­lent for den tra­di­tions­ri­ge sport var da og­så be­gra­en­set. Har han selv sagt gen­tag­ne gan­ge. Han knok­le­de dog, og det var nok til at ud­lø­se en kon­trakt med Vi­borg. Godt nok ud­vik­le­de han et be­ma­er­kel­ses­va­er­digt langt ind­kast, hvor han gav bol­den fart ved at la­ve et slags krafts­pring i til­lø­bet, men der­u­d­over var han ik­ke syn­der­ligt iøj­ne­fal­den­de på ba­nen. På den må­de pas­ser hans spil­ler­kar­ri­e­re fint sam­men med ar­bej­det i Spil­ler­for­e­nin­gen. Han knok­ler mest i kulis­sen og tra­e­der så ind imel­lem frem med lidt for­hand­lings­a­kro­batik.

Før­ste gang han gjor­de sig be­ma­er­ket som spil­ler­nes front­fi­gur var, få må­ne­der ef­ter at han hav­de af­løst Per Fri­mann som for­mand. I star­ten af 1991 måt­te de pro­teste­re, da DBU vedt­og en ny stan­dard­kon­trakt uden om dem. Al­le­re­de den­gang fastslog Øland sit ry – el­ler si­ne ev­ner:

»Kol­le­ger­ne be­trag­ter ham som sta­e­dig, og han gi­ver ik­ke op, før han når sit mål«, skrev Po­li­ti­ken i et portra­et, hvor det og­så frem­gik, at han sam­men med sin part­ner »ger­ne be­gi­ver sig ud i det nør­re­bro­ske caféliv, og el­lers fo­re­tra­ek­ker Mads Øland at slap­pe af med Jo­hn Ca­le el­ler Lou Re­ed på pla­de­tal­ler­k­nen«.

Nu er mu­si­k­af­spil­le­ren nok en an­den, men Øland er i sto­re tra­ek den sam­me.

»Jeg vil ha­ve, at spil­ler­ne får nog­le or­dent­li­ge for­hold, hvor de ik­ke ba­re tra­ek­kes rundt i ma­ne­gen. Det er det, jeg går ef­ter. Jeg går jo ik­ke ef­ter tvi­ster­ne, men jeg kom­mer hel­ler ik­ke ba­re til at si­ge, at 2004: Spil­ler­for­e­nin­gen blev med­lem af LO og fik der­med an­er­ken­del­se som fag­for­e­ning. Sam­me år brød den hidtil stør­ste kon­flikt i dansk fod­bold ud. Spil­ler­for­e­nin­gen og Di­vi­sions­for­e­nin­gen kun­ne ik­ke bli­ve eni­ge om en ny overenskomst, og be­søg i For­ligsin­sti­tu­tio­nen kun­ne ik­ke lø­se kon­flik­ten. Det end­te i en strej­ke, og en run­de i al­le ra­ek­ker fra Su­per­liga­en til Kva­li­fi­ka­tions­ra­ek­ken blev af­lyst. Blandt de man­ge em­ner, der var ue­nig­hed om, kan na­ev­nes for­sik­ring, pen­sion, op­spa­rings­ord­ning, do­ping, fe­ri­e­af­vik­ling og reg­ler for ud­le­je af spil­le­re.

2012: Fe­ri­e­pen­ge­sa­gen star­te­de med, at Spil­ler­for­e­nin­gen vandt en prin­ci­pi­el sag ved Fod­bol­dens Vold­gifts­ret over Brønd­by, der sik­re­de spil­ler­nes ret til fe­ri­e­pen­ge af bl.a. sign-on fe­es og bonus­ser samt en pen­sions­ord­ning. Man­ge klub­ber hav­de i strid med overenskom­sten ik­ke be­talt fe­ri­e­pen­ge af bl.a. sign-on-fe­es og bonus­ser el­ler op­ret­tet den Født 31. maj 1965 i Far­sø, Him­mer­land Bo­sat i Brøns­høj og gift med Jen­nie, som han har tre voks­ne børn med Spil­le­de i Vi­borg, KB, Van­lø­se og B93 fra 1985 til 1997

Ud­dan­net kul­tur­geo­graf og har en ba­chel­or i idra­et

Ind­t­rå­d­te i be­sty­rel­sen for Spil­ler­for­e­nin­gen i 1985, blev for­mand i 1990 og si­den di­rek­tør på fuld tid 1997

Er i be­sty­rel­sen i den in­ter­na­tio­na­le spil­ler­for­e­ning og di­rek­tør for Dan­ske Eli­tesportu­dø­ve­res Fore­ning

ram­mer­ne for Spil­ler­for­e­nin­gens med­lem­mer er go­de nok. Hvis de har et øn­ske om no­get, frem­fø­rer jeg det og ka­em­per for det. Sam­men er vi sta­er­ke­re, ale­ne er vi sva­ge«, si­ger Mads Øland.

Og det er net­op, når han bla­e­ser til kamp, at de gy­ser i Fod­bol­dens Hus. ob­liga­to­ri­ske pen­sions­ord­ning, og ken­del­sen be­tød, at dis­se be­løb skul­le ef­ter­be­ta­les. Brønd­by be­tal­te 29,4 mil­li­o­ner kro­ner til i alt 94 spil­le­re, som hav­de dis­se pen­ge til go­de. Først i 2015 af­slut­te­des de sid­ste sa­ger i fe­ri­e­pen­ged­ra­ma­et, der be­løb sig til op mod 100 mil­li­o­ner kro­ner i alt.

2015: I 2014 ud­lø­ber lands­holds­spil­ler­nes af­ta­le med DBU. Ef­ter fle­re ud­sa­et­tel­ser, bl.a. for at uni­o­nens nye di­rek­tør, Claus Bret­ton Mey­er, kan sa­et­te sig ind i sa­gen, kom­mer der skred i sa­ger­ne i fe­bru­ar 2015. 40-60 lands­holds­spil­le­re får et brev fra DBU, hvor kra­vet ly­der på 17 pro­cents løn­ned­gang, in­di­vi­du­el­le af­ta­ler og for­rin­get bonus for at va­e­re med ved slut­run­der. Ik­ke en ene­ste spil­ler skri­ver un­der på af­ta­len. Ef­ter et langstrakt for­hand­lings­for­løb enes par­ter­ne om en ny kol­lek­tiv af­ta­le.

Den in­de­hol­der bl.a. stør­re bonu­s­ord­ning i til­fa­el­de af kva­li­fi­ka­tion til EM el­ler VM.

FRONTMAND. I 27 år har Mads Øland stå­et i spid­sen for Spil­ler­for­e­nin­gen og ta­get tal­ri­ge vig­ti­ge kam­pe for spil­ler­ne i dansk – og in­ter­na­tio­nal – fod­bold. Ar­kiv­fo­to: Ma­ri­us Nyheim/Ritzau

SPLID. Mi­cha­el Laud­rup var i fo­kus i ’ma­el­ke­kri­gen’. Ar­kiv­fo­to: Lars Krab­be

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.