Vol­ley­bal­l­man­den be­ta­ler til­ba­ge

Man­den, der me­ner, at Kø­ben­havn kan løf­te et OL, er ble­vet sponsor for sin gam­le klub. Og hans mål er at ka­em­pe mod kra­eft og ud­dan­ne le­de­re.

Politiken - - SPORT - RAS­MUS BECH

Af sja­e­len er han fyn­bo, af hjer­tet vol­ley­ball­spil­ler. Og der­for har den 55-åri­ge Lars Haue-Pe­der­sen med bo­pa­el i Laus­an­ne i Schweiz be­slut­tet sig for at bru­ge no­get af sin for­mue på at støt­te vol­ley­bal­l­klub­ben Fortu­na Oden­se, hvor han selv hav­de man­ge go­de sport­sår, og hvor han blev for­met som lands­holds­spil­ler.

Men fy­ren fra San­de­rum­sko­len nå­e­de kun 11 A-land­skam­pe, in­den en kna­eska­de sat­te punk­tum for den for­nø­jel­se.

»Jeg var en af den slags spil­le­re, der top­per i ung­domsår­e­ne, så på den led var ska­den egent­lig i or­den«, ly­der det lidt un­der­fun­digt fra man­den, der er no­te­ret for 15 U-land­skam­pe.

Det er 29 år si­den, Lars Haue-Pe­der­sen stop­pe­de som spil­ler. Men li­vet i vol­ley­ball kør­te vi­de­re som fuld­tid­stra­e­ner i Fortu­na og for kvin­delands­hol­det.

Og da han i 1992 hav­de fa­er­dig­gjort si­ne stu­di­er som cand.oecon. (øko­no­mi) fra uni­ver­si­te­tet i Oden­se, blev han an­sat som di­rek­tør i Vol­ley­ball Dan­mark, og tre år ef­ter ryk­ke­de han ind på di­rek­tør­gan­gen i det in­ter­na­tio­na­le vol­ley­bal­l­for­bund Fivb i Laus­an­ne.

Der sad dan­ske­ren, som net­op har va­e­ret til olym­pisk for­sam­ling i Li­ma i Peru for at over­va­e­re til­de­lin­gen af OL-va­ert­ska­ber til hen­holds­vis Pa­ris 2024 og Los An­ge­les 2018, i 4 år. Der­ef­ter stop­pe­de han.

Men Lars Haue-Pe­der­sen, der til­ba­ge i 2006 ivrigt støt­te­de tan­ken om Kø­ben­havn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.