Vel­lidt vin­der sty­rer mod den in­ter­na­tio­na­le top BLÅ BOG

Mads Pe­der­sen sam­men­lig­nes af sin sport­s­di­rek­tør med ver­dens­stjer­nen Greg Van Aver­ma­et. Mads Pe­der­sen

Politiken - - SPORT - MOGENS JA­COB­SEN mogens.ja­cob­sen@pol.dk ras­mus.bech@pol.dk

Sin un­ge al­der til trods har den 21-åri­ge dan­ske me­ster i lan­de­vejs­cyk­ling, Mads Pe­der­sen (Trek-Se­gaf­redo), op­le­vet tal­ri­ge her­li­ge ju­bels­ce­ner – se­ne­st da han sidst på ef­ter­mid­da­gen i går på Strand­vej­en i Aar­hus for øj­ne­ne af ad­skil­li­ge tu­sin­de til­sku­e­re hyl­de­des som sam­let vin­der af PostNord Dan­mark Rundt ef­ter den 198 km lan­ge 5. eta­pe fra Ebelt­oft til den jy­ske ho­ved­stad.

Men hjem­me­ba­nesuc­ce­sen er blot et skridt på vej­en mod tri­um­fer af langt me­re be­ma­er­kel­ses­va­er­dig in­ter­na­tio­nal ka­rak­ter, hvis det ame­ri­kan­ske Trek-Se­gaf­redos mand­skabs dan­ske sport­s­di­rek­tør, Kim Andersen – selv vin­der af den dan­ske cy­kel­rund­t­ur for 30 år si­den – skal få ret i sin vur­de­ring af sin un­ge lands­mands frem­tids­mu­lig­he­der.

»Med sin kør­sel i år har Mads al­le­re­de gjort så kraf­tigt op­ma­er­k­som på sig selv, at der ik­ke la­en­ge­re er dis­kus­sion om, at han skal va­e­re en del af klas­si­ker­trup­pen. Det er et va­e­sent­ligt skridt vi­de­re i hans ud­vik­ling«, fast­slår Kim Andersen.

En kom­men­de klas­si­ker­vin­der

»Spørgs­må­let er så, hvor­når han får chan­cen for at vin­de et af de sto­re for­årsløb, som jeg er helt sik­ker på vil bli­ve hans spe­ci­a­le på la­en­ge­re sigt. At han har po­ten­ti­a­let til på et tids­punkt at nå helt til tops i en af de be­gi­ven­he­der, er jeg over­be­vist om«.

»Og hvis jeg skal sam­men­lig­ne ham med en af øje­blik­kets stjer­ner, vil jeg me­ne, at han kan nå li­ge så langt som ek­sem­pel­vis bel­gi­e­ren Greg Van Aver­ma­et«.

Mads Pe­der­sens sejr i den 27. ud­ga­ve af Dan­mark Rundt kom al­drig for al­vor i fa­re på fi­na­le­e­ta­pen, ef­ter at hans hold­kam­me­ra­ter kon­trol­le­re­de lø­bet det me­ste af da­gen, sam­ti­dig med at et ud­brud tog sig af de bonus­se­kun­der, som kun­ne ha­ve bragt yder­li­ge­re spa­en­ding ind i du­el­len mel­lem ham og Mi­cha­el Val­gren (Asta­na).

Oven i kø­bet lag­de in­de­ha­ve­ren af fø­rer­trøj­en i det en­de­li­ge fa­cit af­stand til kon­kur­ren­ten ved at be­sa­et­te an­den­plad­sen i spur­ten ef­ter ty­ske­ren Max Wa­hls­cheid (Sunweb), mens Mi­cha­el Car­bel (Team Vir­tu) blev nr. 3 og Val­gren nr. 5. Der­med slut­te­de Mads Pe­der­sen 15 se­kun­der for­an Val­gren, og Cas­per Pe­der­sen (Gi­ant Cat­sel­li) gjor­de som nr. 3 det dan­ske po­die kom­plet slå­et med 46 se­kun­der.

En va­e­sent­lig for­del i be­stra­e­bel­ser­ne på at nå helt til tops i den glo­ba­le eli­te har Mads Pe­der­sen i de men­ne­ske­li­ge egen­ska­ber, der frem­ha­e­ves af bå­de Kim Andersen og af den un­ge dan­skers tid­li­ge­re chef Mi­cha­el Skel­de, der i 2014 hver­ve­de Mads Pe­der­sen til sit Cult Ener­gy, året ef­ter at stor­ta­len­tet hav­de ero­bret VM-sølv i U19ka­te­go­ri­en.

»Mads er et vir­ke­lig rart men­ne­ske. Jeg tror ik­ke, du kan fin­de en ene­ste ryt­ter i fel­tet, der har no­get ondt at si­ge om ham«, kon­sta­te­rer Mi­cha­el Skel­de, der dog sam­ti­dig un­der­stre­ger, at Mads Pe­der­sen ik­ke har pro­ble­mer med at la­eg­ge ven­lig­he­den til si­de, når det ga­el­der kam­pen ude på lan­de­ve­je­ne.

Det skuds­mål, Skel­de gi­ver Mads Pe­der­sen, kan Kim Andersen fuldt ud skri­ve un­der på.

»Li­ge fra det øje­blik, Mads kom ind på hol­det, har han på en helt na­tur­lig må­de gjort sig vel­lidt hos al­le. Det er fan­ta­stisk, som han er fal­det til«, si­ger Kim Andersen.

»I Giro d’Ita­lia yde­de Mads et for­mi­da­belt styk­ke ar­bej­de for Jas­per Stuy­ven, og Født 18. de­cem­ber 1995. Sølvvin­der ved U19 VM 2013 i Fi­ren­ze.

I 2013 og 2014 an­sat på det dan­ske tred­je­di­vi­sions­hold Cult Ener­gy, i 2015 på det ty­ske Stöl­ting i 2. di­vi­sion og fra i år på det ame­ri­kan­ske Wor­ldTour-mand­skab Trek-Se­gaf­redo.

sej­re er det ble­vet til i år: DM, sam­let tri­umf og 3. eta­pe i PostNord Dan­mark Rundt, slut­sejr plus eta­pe i det fran­ske Tour du Poi­tou-Cha­ren­tes . det er bl.a. det, som bel­gi­e­ren nu har be­talt til­ba­ge her i Dan­mark. Men ef­ter Giro­en gjor­de jeg det og­så klart for Mads, at han i den sid­ste halv­del af sa­e­so­nen i vis­se løb skul­le sør­ge for selv at ha­ev­de sig for at mar­ke­re sin po­si­tion, og det skal jeg love for, at han har for­stå­et«.

Fel­tet sav­ne­de kva­li­tet

Midt i be­gej­strin­gen over, at tre af dansk cy­kel­sports mest ly­sen­de ta­len­ter, Mads Pe­der­sen, Mi­cha­el Val­gren og Cas­per Pe­der­sen, pry­de­de po­di­et på Strand­vej­en i Aar­hus, skal det un­der­stre­ges, at det hav­de py­n­tet end­nu me­re på de­res pra­e­sta­tio­ner, hvis de i hø­je­re grad hav­de haft kva­li­fi­ce­ret uden­land­sk mod­stand.

I de se­ne­ste fem da­ge har in­gen af ga­ester­ne re­elt for­må­et at ud­for­dre hjem­me­ba­ne­fa­vo­rit­ter­ne, og at­ter må det kon­sta­te­res, at fel­tets kva­li­tet ge­ne­relt ik­ke le­ve­de op til de krav, der må kun­ne stil­les til et ar­ran­ge­ment, der i løbs­hie­rar­ki­et hø­rer hjem­me li­ge un­der Wor­ldTou­ren.

Der er ind­ly­sen­de van­ske­lig­he­der med at få de mest at­trak­ti­ve mand­ska­ber her­til, og det skyl­des i langt over­ve­jen­de grad uhel­digt sam­men­fald med an­dre løb. Men at blot 3 af de 18 fir­ma­hold i 1. di­vi­sion stil­ler til start og det ene – Team Sunweb – end­da uden sit dansk isla­et – Sø­ren Kragh Andersen, der i dag kø­rer VM i hold­løb – er ik­ke til­freds­stil­len­de. som OL-va­erts­by i 2020, blev i Laus­an­ne med sin fa­mi­lie, etab­le­re­de sig i di­rek­tørjob­bet i det in­ter­na­tio­na­le sport­s­kon­su­lent­fir­ma TSE-Con­sul­ting og blev før­en­de part­ner sam­me sted. Et fir­ma, der har hjul­pet sto­re by­er med de­res OL-an­søg­nin­ger og an­dre by­er og lan­de med at skaf­fe sto­re va­ert­ska­ber, bl.a. hånd­boldVM til Dan­mark.

Nu er fir­ma­et ble­vet solgt til det ver­den­s­oms­pa­en­den­de kom­mu­ni­ka­tions­fir­ma Bur­son-Mar­stel­ler.

Og Lars Haue-Pe­der­sen, der dog fort­sa­et­ter som di­rek­tør til i hvert fald 2020, har ik­ke ba­re få­et råd til nye sko og slips, men og­så til at støt­te rød­der­ne i Oden­se. Til at ’be­ta­le til­ba­ge’ til den idra­et, der på sin vis grund­lag­de hans kar­ri­e­re.

»Fortu­na har va­e­ret en stor del af min ung­dom. Min far var for­mand i klub­ben, min lil­le­sø­ster var i man­ge år en ba­e­ren­de spil­ler, og nu vil jeg ger­ne gi­ve no­get til­ba­ge til der, hvor det he­le be­gynd­te«, si­ger Lars Haue-Pe­der­sen.

»Og jeg gør det og­så, for­di jeg som fri­vil­lig idra­ets­le­der har la­ert me­re om at ud­vik­le ide­er, mo­ti­ve­re og stå sam­men i med­gang og mod­gang, end jeg har la­ert på uni­ver­si­te­tet og på di­ver­se bu­si­ness schools. Det sy­stem vil jeg ger­ne va­e­re med til at støt­te«.

Lars Haue-Pe­der­sen si­ger ik­ke no­get om, hvor man­ge pen­ge han sky­der ind som sponsor i Fortu­na Oden­se Vol­ley.

Men han kø­ber plad­sen på eli­te­kvin­der­nes trø­jer, og plad­sen stil­ler han til rå­dig­hed for Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se, der vil slå et slag for, at un­ge pi­ger bli­ver hpv-vac­ci­ne­ret (mod liv­mo­der­hals­kra­eft, red.).

Des­u­den etab­le­rer Haue-Pe­der­sen en fond, der skal støt­te un­ge idra­et­s­in­ter­es­se­re­de, som på­ta­ger sig le­der­rol­ler – og­så på den må­de, at ud­dan­nel­sen som le­de­re kan va­e­re kar­ri­ere­frem­men­de.

Pro­jek­ter­ne vil bli­ve pra­e­sen­te­ret på et pres­se­mø­de i Oden­se man­dag 25. sep­tem­ber.

Nu vil jeg ger­ne gi­ve no­get til­ba­ge til der, hvor det he­le be­gynd­te

Lars Hau­ePe­der­sen

VIN­DER. Mads Pe­der­sen stod for pres­set på sid­ste eta­pe og be­va­re­de fø­rin­gen i det sto­re løb.

Fo­to: Claus Bon­nerup/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.