Kø­ben­havn ryster en ke­ny­ansk re­kordco­ck­tail

Co­pen­ha­gen Half Ma­rat­hon bli­ver for eli­tens ved­kom­men­de et at­ten­tat­for­søg på en sej­li­vet re­kord, og let bli­ver det ik­ke.

Politiken - - SPORT - CARSTEN GODTFREDSEN carsten.godtfredsen@pol.dk

Ude på ru­ten vil man kun­ne se en ma­na­ger for en grup­pe af lø­ber­ne sid­de omvendt bag på en mo­tor­cy­kel med et sto­pur og gi­ve pa­cer­ne be­sked om, hvor godt el­ler dår­ligt de pas­ser de­res ar­bej­de. Og ar­bej­det be­står i at hol­de pra­e­cis den fart, der skal til, for at de bed­ste til sidst kan kom­me i na­er­he­den af ver­dens­re­kor­den på halv­ma­ra­ton.

Den ga­el­den­de re­kord hos ma­en­de­ne for de 21,0975 km er no­te­ret til 58 mi­nut­ter og 23 se­kun­der (!) og til­hø­rer Eri­treas lil­le, men sto­re lø­be­ri­kon Zer­se­nay Ta­de­se, der le­ve­re­de pra­e­sta­tio­nen i Lis­sa­bon for syv et halvt år si­den. Den hold­bar­hed er der nog­le, der ger­ne ser en sid­ste salgs­dag på, og for ar­ran­gø­ren Spar­ta må det ger­ne va­e­re 17. sep­tem­ber 2017.

»Der er me­get, der skal stem­me på da­gen, hvis vi skal ha­ve en ver­dens­re­kord i Kø­ben­havn. Pa­cer­ne, ru­ten, vej­ret og selv­føl­ge­lig lø­ber­nes form«, er­ken­der Spart­a­sport­s­chef Hen­rik Paul­sen, der er an­svar­lig for eli­te­fel­tet ved Co­pen­ha­gen Half Ma­rat­hon.

Men bå­de sport­s­che­fen og klub­bens kom­mu­ni­ka­tions­kon­su­lent, Mar­tin van Di­jk, er eni­ge om, at: »... uan­set hvad, så skal ti­den li­ge­som sid­ste år va­e­re un­der 1 ti­me. Kun dår­ligt vejr kan hin­dre det«.

Det er dog le­gen med tan­ken om en ver­dens­re­kord sat på dansk jord, der er med til at dri­ve en­ga­ge­men­tet i plan­la­eg­nin­gen af den in­ter­na­tio­na­le eli­tes op­tra­e­den i de kø­ben­havn­ske ga­der. Og man­den, der sid­ste år over­ra­ske­de al­le ved tid­ligt at lø­be fra pa­cer­ne og kryd­se stre­gen i den frem­ra­gen­de tid 59:07 min. er til­ba­ge for at for­sva­re tit­len: Ke­ny­as 23-åri­ge Ja­mes Wan­ga­ri.

Det lø­ber rundt for 1 mil­li­on

Han er og­så kom­met til by­en med en drøm om at sco­re 10.000 dol­lars i sej­r­spra­e­mie, 10.000 dol­lars i ver­dens­re­kord­bonus, bonus for even­tu­el­le re­kor­der ved 10 og 15 km plus et pa­ent be­løb i start­pen­ge. Den drøm er den ja­ev­nal­dren­de fa­vo­rit i kvin­der­nes eli­te­felt, li­ge­le­des ke­ny­an­ske Bri­gid Jep­chir­chir Kos­gei, uden tvivl og­så mødt frem med. Hun har 1:07.35 ti­me som per­son­lig re­kord sat i marts.

Bud­get­tet er på cir­ka 1 mil­li­on kro­ner, og selv om pra­e­mi­er­ne er min­dre end ved en ra­ek­ke lig­nen­de løb i ud­lan­det, så er det et sta­er­kt eli­te­felt, der stil­ler til start for­an de na­est­bed­ste og så de cir­ka 22.000 mo­tio­ni­ster, der føl­ger ef­ter. Men hvor­dan går det til?

»Jeg kon­tak­ter 5-6 ma­na­ge­re i ud­lan­det, der har de bed­ste lø­ber­grup­per. De har vist god in­ter­es­se, og­så for­di det var et hur­tigt løb sid­ste år, og så de­ler vi sponsor med nog­le af dem. Når an­dre så hø­rer, at det bli­ver et sta­er­kt felt i Kø­ben­havn, så hen­ven­der de sig selv. Vi af­ta­ler der­ef­ter start­pen­ge til de bed­ste og da­ek­ker de­res rej­se og op­hold«, for­kla­rer Hen­rik Paul­sen.

Det hja­el­per og­så på in­ter­es­sen, at Co­pen­ha­gen Half Ma­rat­hon som det ene­ste i Nor­den er et så­kaldt Gold La­bel Ro­ad Ra­ce un­der Det In­ter­na­tio­na­le At­le­tik­for­bund (IAAF). Med den­ne ran­ge­ring i den in­ter­na­tio­na­le su­per­liga, hvor kun 14 halv­ma­ra­ton­løb har plads, føl­ger en ra­ek­ke krav, der skal op­fyl­des, men i lø­bets blot tred­je ud­ga­ve ser det ik­ke ud til at vol­de de sto­re pro­ble­mer.

Suc­ceslø­ber fra VM gla­e­der sig

Søn­da­gens løb in­de­hol­der og­så et let­te­re skjult dansk mester­skab på den hal­ve ma­ra­ton­di­stan­ce, og det bli­ver ik­ke her, man op­le­ver den helt vilde sats­ning fra Ab­di Hakin Ulad, der hav­de stor suc­ces på ma­ra­ton ved VM i Lon­don, hvor han blev nr. 13.

»Jeg tror, det er før­ste gang, jeg prø­ver ba­re at kun­ne se frem til et løb uden at skul­le ind­fri et sa­er­ligt krav. Jeg vil ny­de det og så bru­ge det som op­takt til cros­ssa­e­so­nen«, si­ger Ab­di Hakin Ulad.

»Jeg gla­e­der mig me­get til at op­le­ve den fe­de stem­ning og ik­ke mindst at­mos­fa­e­ren på Fre­de­riks­berg Al­lé. Det er en spe­ci­el op­le­vel­se med Co­pen­ha­gen Half Ma­rat­hon, og det er ik­ke kun dem for­an, der er i fo­kus. Al­le har jo tra­e­net sig op til be­gi­ven­he­den«.

»Ef­ter Lon­don har jeg slap­pet af og va­e­ret på fe­rie, så jeg vil va­e­re glad, ba­re jeg kan lø­be på 64 mi­nut­ter. Men selv om jeg ik­ke har no­gen for­vent­nin­ger, så lø­ber jeg selv­føl­ge­lig og­så ef­ter en DM-guld­me­dal­je. Og det bli­ver sjovt at mø­de ke­ny­a­ner­ne, der er så nemme at snak­ke med«, forta­el­ler den dan­ske lang­di­stan­ce­lø­ber, der fle­re gan­ge har va­e­ret på la­en­ge­re tra­e­nings­op­hold i Ke­ny­as bjerg­om­rå­der.

»Der er na­e­sten in­gen høj­de­me­ter på ru­ten i Kø­ben­havn, og det er må­ske den hur­tig­ste og fla­de­ste i he­le Eu­ro­pa. Hvis vej­ret er okay, tror jeg på en vin­der­tid un­der de 59 mi­nut­ter den­ne gang«, vur­de­rer Ab­di Hakin Ulad.

De­tal­jer­ne skal va­e­re i or­den

Hvis der lø­bes ef­ter en ver­dens­re­kord, skal al­le de­tal­jer kun­ne tå­le en na­er­me­re gransk­ning. En af ver­dens mest an­er­kend­te løb­s­tek­ni­ske eks­per­ter, ame­ri­ka­ne­ren David Katz, der er til­knyt­tet IAAF, har op­må­lt ru­ten og en ra­ek­ke an­dre de­tal­jer, og Hen­rik Paul­sen be­ret­ter om for­skel­li­ge ting, som man i Spar­ta ik­ke i før­ste om­gang hav­de ta­enkt på.

»Der må for ek­sem­pel ik­ke va­e­re ned­ta­el­ling til et start­skud, hvis en even­tu­el re­kord skal kun­ne god­ken­des, og det er hel­ler ik­ke nok, at vin­de­ren bry­der et bånd ved mål. Der skal va­e­re en rig­tig mål­streg. Der skal jo og­så va­e­re ud­styr til må­l­fo­to – Ul­ti­ma­te, der står for vo­res tid­tag­ning, sør­ger og­så for den de­tal­je. De skal så kun­ne do­ku­men­te­re, at alt ud­styr føl­ger for­skrif­ter­ne«, si­ger Hen­rik Paul­sen.

Men he­le re­kord­snak­ken er uak­tu­el, hvis ik­ke de helt ret­te pa­ce­re er klar på da­gen. Det er ik­ke mu­ligt at sa­et­te re­kord uden dem, for de ga­el­den­de re­kor­der i lan­de­vejslø­be­ne er al­le sat med pa­ce­re.

Pa­cer­ne i halv­ma­ra­ton skal ram­me spe­ci­fik­ke ti­der ved 5, 10 og 15 km, men de to pa­ce­re, der skal va­e­re hos bå­de ma­end og kvin­der i Kø­ben­havn, må ger­ne byt­te rundt på ra­ek­ke­føl­gen un­der­vejs, hvis de vil.

Nog­le gan­ge ud­går pa­cer­ne, når de har op­fyldt de­res del af af­ta­len, og an­dre gan­ge fuld­fø­rer de lø­bet. Det er og­så sket, at en pa­cer har va­e­ret så godt lø­ben­de, at han er slut­tet i top-3.

Men det er yderst sja­el­dent – li­ge så sja­el­dent som en ver­dens­re­kord.

Der er me­get, der skal stem­me på da­gen, hvis vi skal ha­ve en ver­dens­re­kord i Kø­ben­havn

Hen­rik Paul­sen, sport­s­chef, Spar­ta

LØBSREKORD. Ke­ny­an­ske Ja­mes Mwan­gi Wan­ga­ri vandt Co­pen­ha­gen Half Ma­rat­hon sid­ste år i den hur­tig­ste tid no­gen­sin­de for ar­ran­ge­men­tet. Ar­ran­gø­rer­ne hå­ber, at vin­der­ti­den i år kan ram­me ver­dens­re­kor­den. Fo­to: Finn Frand­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.