Sport­s­døg­net: Fer­ra­ris Vet­tel star­ter for­re­st i Sin­ga­po­re

Søn­derjyskE og Hor­sens spil­ler 2-2 i Su­per­liga­en, ef­ter at hjem­me­hol­det har ført 2-0 ved pau­sen.

Politiken - - SPORT - HEN­RIK BRAAD JA­COB­SEN hen­rik.ja­cob­sen@pol.dk

Mo­tor­sport: Se­ba­sti­an Vet­tel (Fer­ra­ri) kan til­ba­ge­ero­bre 1.-plad­sen i kam­pen om ver­dens­mester­ska­bet i for­mel 1 med en sejr i søn­da­gens grand­prix i Sin­ga­po­re, og ty­ske­ren har gi­vet sig selv det bed­ste ud­gangs­punkt ved at ero­bre po­lepo­si­tion. For sam­ti­dig kør­te hans stør­ste ri­val i VM-se­ri­en, den før­en­de Lewis Ha­milt­on (Mer­ce­des), blot i 5.-bed­ste tid. Mer­ce­des hav­de det me­get sva­ert i kva­li­fi­ka­tio­nen og blev over­gå­et af de to bi­ler fra bå­de Fer­ra­ri og Red Bull. Max Ver­stap­pen star­ter som nr. 2, mens Da­ni­el Ric­ci­ar­do og Ki­mi Räik­kö­nen kom­mer på de na­e­ste plad­ser. Ke­vin Magnus­sen star­ter som nr. 16.

Fod­bold: Søn­derjyskE star­te­de bedst på hjem­me­ba­ne i su­per­liga­kam­pen mod Hor­sens og brag­te sig for­an 2-0 i 1. halv­leg, men det rak­te ik­ke til sejr mod østjy­der­ne, der ka­em­pe­de sig til­ba­ge i op­gø­ret. Det re­sul­te­re­de i 2 mål ef­ter pau­sen – ud­lig­nin­gen til slut­re­sul­ta­tet 2-2 sat ind i kam­pens sid­ste mi­nut af To­bi­as Arn­dal.

Ten­nis: Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ven­der i den kom­men­de uge til­ba­ge til tur­ne­ring­s­ten­nis for før­ste gang si­den det skuf­fen­de og smer­te­ful­de ne­der­lag i 2. run­de af US Open til rus­se­ren Eka­te­ri­na Ma­ka­rova. Dan­ske­ren er for­sva­ren­de me­ster i Toray Pan Pa­ci­fic Open, og hun er se­e­det som nr. 3. Woz­ni­aki sid­der over i 1. run­de og skal i 2. run­de mø­de en­ten den ja­pan­ske wildcardspil­ler Risa Ozaki el­ler ame­ri­ka­ne­ren Shel­by Ro­gers.

Fod­bold: Ho­bros su­per­liga­hold bli­ver 1. ja­nu­ar for­sta­er­ket med Ale­xan­der Baun. Den 21-åri­ge of­fen­siv­spil­ler kom­mer fra Ski­ve IK.

Ten­nis: Dan­mark er bag­ud 1-2 i Da­vis Cup-kam­pen mod Syd­afri­ka. Ga­ester­ne Ra­ven Klaa­sen og Ru­an Ro­e­lof­se slog nem­lig Frederik Lø­ch­te Nielsen og Tho­mas Kro­mann med cif­re­ne 3-6, 0-6, 4-6 i lør­da­gens doub­le. Kam­pen af­gø­res med to sing­ler søn­dag.

Hånd­bold: Vi­borg har hen­tet klub­bens tid­li­ge­re streg­spil­ler Sig­ne Hald til­ba­ge som op­bak­ning til lands­holds­spil­ler Sti­ne Bod­holt. År­sa­gen er Mat­hil­de Stor­gaard lang­va­ri­ge ska­de. Sig­ne Hald har i den se­ne­ste sa­e­son spil­let i Vend­sy­s­sel.

Hånd­bold: Skjern har få­et en bø­de på 15.000 kro­ner for at spil­le i for­ker­te trø­jer i ude­kam­pen mod Ri­be-Es­b­jerg HH. Dansk Hånd­bold For­bund har til den­ne sa­e­son ind­ført nye trø­je­reg­ler, for at det skal va­e­re nem­me­re at ken­de for­skel på hol­de­ne. Til den kon­kre­te kamp skul­le Skjern ha­ve spil­let i hvi­de trø­jer, men valg­te at stil­le op i de tra­di­tio­nel­le grøn­ne tri­ko­ter, og det ko­ster nu en bø­de.

Golf: Jeff Wint­her mis­se­de li­ge ak­ku­rat cut­tet i den hol­land­ske Eu­ro­pe­an Tour­tur­ne­ring KLM Open. Wint­her gik an­den run­de i 69 slag – 2 un­der par – men det rak­te ik­ke til avan­ce­ment ef­ter en før­ste run­de i 74 slag. Der­med slut­te­de han i sam­men­lagt 1 slag over par, og det var et slag for dår­ligt til at kla­re cut­tet.

Bad­min­ton: Mat­hi­as Boe og Carsten Mo­gen­sen er klar til søn­da­gens fi­na­le i Su­per Se­ri­es-tur­ne­rin­gen Korea Open ef­ter et flot co­me­ba­ck. Den top­se­e­de­de dan­ske duo vandt over de use­e­de­de ja­pa­ne­re Ta­ku­ro Hoki og Yu­go Ko­bay­as­hi i tre sa­et med cif­re­ne 17-21, 21-16, 21-17. De tid­li­ge­re olym­pi­ske sølvvin­de­re var ne­de med et sa­et og 1-7 i an­det sa­et, in­den de fik vendt kam­pen.

Bad­min­ton: Ka­mil­la Ryt­ter Juhl og Chri­stin­na Pe­der­sen for­må­e­de ik­ke at le­ve op til de­res se­ed­ning som num­mer to ved Korea Open Lør­dag mor­gen dansk tid tab­te de de­res se­mi­fi­na­le til de 3.-se­e­de­de kore­a­ne­re Chang Ye Na og Lee So Hee med cif­re­ne 21-17, 18-21, 14-21.

Fod­bold: Det Ita­li­en­ske Fod­bold­for­bunds an­kla­ger kra­e­ver, at Ju­ven­tus-pra­esi­dent An­drea Ag­nel­li idøm­mes en ka­ran­ta­e­ne på to et halvt år. Ju­ven­tus-bos­sen er an­kla­get for at ha­ve ta­et­te og ulov­li­ge for­bin­del­ser til ek­stre­me fans – så­kald­te ul­tras – der hand­ler med bil­let­ter på det sor­te mar­ked.

Spe­edway: Der måt­te om­kør­sel til mel­lem Hol­sted Ti­gers og Es­b­jerg Vikings for at fin­de den 4. og sid­ste DM-fi­na­list. Es­b­jergs Re­ne Ba­ck før­te de før­ste tre om­gan­ge, før pol­ske Krzy­stof Buczkowski på sid­ste om­gang over­ha­le­de og sik­re­de Hol­sted sej­ren og ind­t­o­get i DM-fi­na­len. De tre an­dre hold, der skal ka­em­pe om DM 20. sep­tem­ber, er Slan­gerup, Team Fjeld­sted og Re­gion Var­de Eli­tesport.

Di­rek­te sport i tv

DR 1

16.50 Hånd­bold: Skjern- Buka­rest (m) DR3

12.00 Ten­nis: Dan­mark-Syd­afri­ka (m)

TV 2 Sport

05.00 Bad­min­ton: Korea Open

11.50 Cyk­ling: VM - hold­tids­kør­sel (k) 20.00 Golf: BMW Cham­pions­hip

TV3+

14.00 For­mel 1: Sin­ga­po­res Grand Prix 18.00 Fod­bold: Brønd­by-AaB

22.25 Ame­ri­kansk fod­bold: Den­ver-Dal­las 02.30 Ame­ri­kansk fod­bold: At­lan­ta-Gre­en Bay

TV3 Sport 1

15.00 Fod­bold: Milan-Udi­ne­se

17.15 Hånd­bold: Ki­el-Pa­ris SG (m)

19.00 Ame­ri­kansk fod­bold:

New Or­le­ans-New Eng­land

22.45 eSport: CS:GO - ESL ONE

TV3 Sport 2

12.30 Fod­bold: Sas­suo­lo-Ju­ven­tus

15.00 Fod­bold: Milan-Udi­ne­se

17.00 Fod­bold: Man­che­ster U.-Ever­ton 19.30 Hånd­bold:

Rhe­in-Neck­ar Löwen - Bar­ce­lo­na (m) 21.00 Fod­bold: Pa­ris SG-Ly­on

6'eren

14.30 Fod­bold: Chel­sea-Ar­se­nal

20.00 Fod­bold: Ro­sen­borg-Vå­le­ren­ga Ca­nal9

16.00 Fod­bold: FC Hels­in­gør-F.CK Eu­rosport

19.00 Fod­bold: NY Red Bulls-Phila­delp­hia Eu­rosport 2

13.00 Fod­bold: FC Midtjyl­land-Ho­bro 18.30 Fod­bold: Las Pal­mas-At­hle­tic Bil­bao 20.45 Fod­bold: So­cie­dad-Re­al Madrid

NR. 1. Se­ba­sti­an Vet­tel kun­ne gla­e­de sig over kar­ri­e­rens 49. po­lepo­si­tion.

Fo­to: Yong Teck Lim/AP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.