Ny vi­den: Så­dan vil vi hånd­te­re Jyl­land

Ny over­ra­sken­de ind­sigt i dan­sker­nes for­hold til Jyl­land.

Politiken - - BAGSIDEN - ANNETTE NYVANG bag­si­den@pol.dk bag­si­den@pol.dk

Bag­si­den spurg­te i man­dags 24 dan­ske­re på Rå­d­hus­plad­sen, hvad vi skal gø­re ved Jyl­land, og gav dem tre svar­mu­lig­he­der:

1. As­faltér lor­tet

2. Jeg el­sker Jyl­land – lad os sen­de nog­le fle­re stats­li­ge ar­bejds­plad­ser der­over

3. Lad os prø­ve med de diplo­ma­ti­ske mu­lig­he­der først

12 pro­cent men­te, man skal as­fal­te­re Jyl­land (1 af dem vil­le ha­ve fle­re mo­tor­ve­je), 42 pro­cent vil sen­de fle­re stats­li­ge ar­bejds­plad­ser til ho­ved­lan­det, og 46 pro­cent vil af­prø­ve de diplo­ma­ti­ske mu­lig­he­der først.

Mod­stand kan ik­ke spo­res

Bag­si­den fin­der det yderst over­ra­sken­de, at he­le 42 pro­cent el­sker Jyl­land så me­get, at de vil sen­de fle­re stats­li­ge ar­bejds­plad­ser til ho­ved­lan­det. Isa­er ta­get i be­tragt­ning, hvor hyp­pigt Po­li­ti­ken-til­la­eg­get har pro­ble­ma­ti­se­ret alt ved den sag. Bag­si­den hav­de for­ven­tet, at den mod­stand var slå­et igen­nem blandt fol­ke­ma­eng­den på Rå­d­hus­plad­sen.

I Gre­naa, hvor kom­mu­nen al­le­re­de har få­et an­del i nog­le af de stats­li­ge ar­bejds­plad­ser, idet en del af Skat flyt­ter til by­en, sy­nes borg­me­ster Jan Pe­ter­sen (A), at den­ne del af un­der­sø­gel­sen teg­ner en me­get lys frem­tid for Gre­naa:

»Det ty­der på, at jeg har ret i, at man kan spar­ke en åben dør ind til Gre­naa, hvis man vil. Der lig­ger sik­kert og­så det i det, at der er me­get sto­re an­de­le af den kø­ben­havn­ske be­folk­ning, der ik­ke er født i Kø­ben­havn. Sta­ten har kon­cen­tre­ret al­le ar­bejds­plad­ser i Kø­ben­havn og tvun­get vo­res un­ge til at ta­ge til ho­vedsta­den, men der er en stor gla­e­de og loy­a­li­tet over for Jyl­land«, si­ger borg­meste­ren og har et helt ublu bud på et em­ne for de diplo­ma­ti­ske for­hand­lin­ger:

»Når nu vi sen­der en mas­se ve­l­op­drag­ne un­ge til ho­vedsta­den, der er dyg­ti­ge og gi­ver stør­re va­er­di­ska­bel­se i Kø­ben­havn, så vil jeg ger­ne ha­ve en stør­re bid af ka­gen. Det er en af de kon­se­kven­ser, vi bør ta­le om«.

Og så vil han og­så ger­ne gø­re op­ma­er­k­som på, at Gre­naa har plads til fle­re stats­li­ge ar­bejds­plad­ser. Den for­holds­vis ny­byg­ge­de po­li­ti­gård står helt tom ef­ter po­li­ti­re­for­men og kan lyn­hur­tigt gø­res klar til stats­li­ge ar­bejds­plad­ser: »Den byg­ning står og kig­ger på os al­le sam­men«, si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.