APPLE LANCERER IPHONE UDEN SKAERM

Politiken - - BAGSIDEN -

NYHE­DER FRA FREM­TI­DEN:

Fra avi­sen 17. sep­tem­ber 2023

Så blev spa­en­din­gen en­de­lig ud­løst: I går kom den nye iPhone 20 på mar­ke­det, og det blev en ka­em­pe­stor over­ra­skel­se for ver­dens for­bru­ge­re, idet Apple den­ne gang har valgt at pro­du­ce­re sin po­pu­la­e­re smartp­ho­ne uden skaerm.

Ved lan­ce­rin­ger af tid­li­ge­re mo­del­ler har Apple sløj­fet ho­me-knap­pen, vo­lu­menk­nap­per­ne samt stik­ke­ne til op­la­der og ho­ved­te­le­fo­ner i si­ne be­stra­e­bel­ser på at gø­re iPho­nen sta­dig me­re strøm­li­net, og nu har de­sig­ner­ne alt­så kon­klu­de­ret, at ska­er­men stod i vej­en for den ud­vik­ling:

»Re­sul­ta­tet er et me­get me­re har­monisk de­sign uden for­styr­ren­de de­tal­jer«, sag­de Apple-chef Tim Cook ved pra­e­sen­ta­tio­nen af den nye iPhone 20, hvor han og­så frem­ha­e­ve­de det sik­ker­heds­ma­es­si­ge aspekt.

»Vi har jo ef­ter­hån­den set en del ulyk­ker, som var for­år­sa­get af, at folk hav­de blik­ket stift ret­tet mod de­res iPhone-skaerm og der­for ik­ke var be­vidst om, hvad der fo­re­gik om­kring dem. Den slags uheld vil ik­ke fo­re­kom­me la­en­ge­re, ef­ter at vi har valgt at af­skaf­fe ska­er­men helt«, på­pe­ge­de Tim Cook.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.