For­skel på sy­ge­hu­se

Politiken - - DEBAT - ELLEN TRANE NØRBY, SUND­HEDS­MI­NI­STER (V)

»VI HAR ET ek­stremt sta­er­kt sund­heds­va­e­sen. Vi in­ve­ste­rer 47 mia. kr. i nye su­per­sy­ge­hu­se med det mest mo­der­ne ud­styr, og vi ser sto­re land­vin­din­ger in­den for be­hand­ling af pa­tien­ter­ne. Så sam­let set er det dan­ske sund­heds­va­e­sen ik­ke dys­funk­tio­nelt, men Li­se­lot­te Høj­gaard har ret i, at der vis­se ste­der fin­des dys­funk­tio­na­li­tet. Der er stor for­skel på, hvor vel­fun­ge­ren­de vo­res sy­ge­hu­se er. Det hand­ler bl.a. om le­del­se – el­ler man­gel på sam­me.

Re­ge­rin­gen iva­er­k­sat­te al­le­re­de i for­å­ret et sty­rings­ef­ter­syn af he­le sund­heds­va­e­se­net, så vi bl.a. kan få gjort op med nog­le af de dys­funk­tio­na­li­te­ter, Høj­gaard på­pe­ger. Men vi har ik­ke brug for en sund­heds­kom­mis­sion, der skal ar­bej­de med det her i lang tid. Vi skal hand­le her og nu.

Hvad an­går Høj­gaards kri­tik af pro­duk­ti­vi­tets­kra­vet på 2 pct., er der jo ik­ke ta­le om be­spa­rel­ser. Vi la­eg­ger i fi­nans­lo­ven 2018 op til at bru­ge 111,6 mia. kr. på sund­hed – da re­gio­ner­ne blev op­fun­det, lå sund­heds­bud­get­tet på ca. 96 mia. kr.«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.