Man­ge er til­fred­se

Politiken - - DEBAT - BENT HAN­SEN, FOR­MAND FOR DAN­SKE RE­GIO­NER (S)

»RE­GIO­NER­NE HAR sam­men med pa­tien­ter og sund­heds­per­so­na­le rejst kri­tik af pro­duk­ti­vi­tets­kra­vet. Vi me­ner, det er et til­san­det sty­rings­red­skab, der ik­ke la­en­ge­re tje­ner pa­tien­ter­ne, og vi øn­sker, at sta­ten af­skaf­fer det hur­tigst mu­ligt.

Men det er ik­ke et spørgs­mål om abe­kast­ning, når po­li­ti­ke­re på Chri­sti­ans­borg og ude i re­gio­ner­ne dis­ku­te­rer – det er en po­li­tisk de­bat, og den slags er vi nødt til at ha­ve i et skat­te­fi­nan­si­e­ret sund­heds­va­e­sen.

Jeg tror ik­ke, der er man­ge, der som Høj­gaard drøm­mer sig 20 år til­ba­ge i sund­heds­va­es­net. Vi har i dag et sund­heds­va­e­sen, hvor fa­er­re dør af kra­eft, hvor ven­te­li­ster­ne er re­kord­la­ve, og hvor 9 ud af 10 pa­tien­ter i høj el­ler me­get høj grad er til­fred­se med be­hand­lin­gen.

Re­gio­ner­ne har in­gen in­ter­es­se i unød­ven­dig ad­mi­ni­stra­tion. Der­for er Dan­marks ud­giftsan­del til ad­mi­ni­stra­tion i sund­heds­va­es­net og­så va­e­sent­ligt la­ve­re end Hol­lands og Schweiz’, som pro­fes­soren frem­ha­e­ver som go­de ek­semp­ler«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.