Det er en stram­ning

Politiken - - DEBAT - NICOLAI BANG, LANDSFORMAND FOR PA­TIENT­FOR­E­NIN­GEN ken­neth.lund@pol.dk

»AT KAL­DE sund­heds­va­e­se­net ’dys­funk­tio­nelt’ er nok at stram­me den, men jeg er fuld­sta­en­dig enig med Li­se­lot­te Høj­gaard i, at vi kun­ne få et va­e­sent­ligt bed­re sund­heds­va­e­sen, hvis vi slan­ke­de bu­reau­kra­ti­et og brug­te pen­ge­ne an­der­le­des.

Vi op­le­ver i dis­se år et vold­somt stres­set per­so­na­le, der bru­ger ufor­holds­ma­es­sigt me­get tid på over­flø­digt pa­pir­ar­bej­de. En del af re­gi­stre­rin­gen er det, man kal­der CMA-re­gi­stre­ring, der står for Cover My Ass. Alt­så re­gi­strin­ger, der ude­luk­ken­de tje­ner til at be­skyt­te la­e­ger­ne, hvis der skul­le gå no­get galt i be­hand­lin­gen af pa­tien­ten, og sa­gen en­der i me­di­er­ne. Den slags re­gi­strin­ger skal vi helt va­ek fra.

Der­u­d­over er der den om­fat­ten­de re­gi­stre­ring, der kun tje­ner til in­ter­nt brug. Den tid, la­e­ger­ne bru­ger på det, ta­ges di­rek­te fra pa­tient­kon­tak­ten, og det er stik i mod hen­sig­ten. Der er in­gen, der la­e­ser til la­e­ge, for­di de ger­ne vil sid­de for­an en skaerm og ud­fyl­de ske­ma­er«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.