Nye par­ti­me­di­er ud­for­drer de­mo­kra­ti­et

Vi må al­drig en­de et sted, hvor po­li­ti­ker­ne kun ta­ler, når de selv be­ta­ler fe­sten.

Politiken - - DEBAT - SIGNATUR AMALIE KESTLER amalie.kestler@pol.dk

En vel­kendt ynd­lings­a­ver­sion blandt tv-se­e­re har i åre­vis va­e­ret di­sci­pli­nen ’jour­na­list in­ter­viewer jour­na­list’. Men nu er der kom­met et helt nyt for­mat til et nyheds­te­a­ter na­er dig: ’Po­li­tisk an­sat in­ter­viewer po­li­ti­ker’ el­ler ’po­li­ti­ker in­ter­viewer sig selv og an­dre, der be­kra­ef­ter dem i, at de har ret’.

Som for ek­sem­pel, når top­so­ci­al­de­mo­kra­ter la­der sig in­ter­viewe i et se­tup, der lig­ner et nyheds­in­ter­view på tv– bort­set fra at in­ter­viewe­ren hver­ken er Uf­fe Tang fra DR el­ler Anders Lang­bal­le fra TV2 el­ler an­dre, der er an­sat for og be­talt til først og frem­mest at la­ve kri­tisk og op­ly­sen­de jour­na­li­stik. Det er så­ma­end i ste­det tid­li­ge­re DR-va­ert Rei­mer Bo Chri­sten­sen, som nu er kon­su­lent og be­talt af par­ti­et for op­ga­ven: Et kendt nyheds­an­sigt, som man­ge for­bin­der med jour­na­li­stisk uaf­ha­en­gig­hed og tro­va­er­dig­hed.

Re­ge­rin­gen har op­ret­tet en hel hjem­mesi­de – re­ge­rin­gen.dk – hvor va­el­ger­ne får at vi­de, hvor­dan re­ge­rin­gen ser sin po­li­tik. Her er ren­dyr­ket pro­pa­gan­da fra re­ge­rings­ma­ski­ne­ri­et. Se­ne­ste indslag er et yn­digt bil­le­de, der fyl­der he­le top­pen af for­si­den, af en ung, smart og ska­eg­get far med yn­dig dat­ter i ar­me­ne ved ha­vet.

Nej, det er ik­ke den re­k­la­me for bør­ne­tøj el­ler det re­al­kre­dit­fir­ma, der sa­el­ger fo­re­stil­lin­gen om det tryg­ge liv, som det lig­ner. Det er så­ma­end il­lu­stra­tio­nen til hi­sto­ri­en om fi­nans­lo­vs­for­sla­get! I den­ne uge fik vi en ny po­dcast med Per­nil­le Skip­per, der de­bat­te­rer po­li­tik i po­dcast­form. Ra­dio En­heds­li­sten med an­dre ord.

ER DET IK­KE PRAGTFULDT, som den nye fa­gre ver­den la­der tu­sind blom­ster blom­stre i me­nings­dan­mark? Er det ik­ke for­fri­sken­de med et vok­sen­de in­for­ma­tions­ud­bud, der kan gø­re os al­le sam­men klo­ge­re fra for­skel­li­ge vink­ler?

Jo, på man­ge må­der er det helt fint og na­tur­ligt, at po­li­ti­ker­ne og par­ti­er­ne gri­ber de nye me­di­er. Men lad mig li­ge va­e­re den su­re da­me i suk­ker­bu­tik­ken et øje­blik og på­pe­ge, at der er fle­re pro­ble­mer med den­ne ud­vik­ling. Når po­li­ti­ke­re og par­ti­er sty­rer hver de­res nyheds­ka­na­ler, hvor de kan hyl­de sig selv og slet­te bru­ge­re, der er lidt for ue­ni­ge, er det ik­ke ba­re pragtfuldt. Det er og­så en de­mo­kra­tisk ud­for­dring. For ek­ko­kam­re, hvor po­li­tisk li­ge­sin­de­de gør hin­an­den end­nu me­re li­ge, kan ik­ke und­gå at de­va­lu­e­re kva­li­te­ten af den of­fent­li­ge sam­ta­le.

Et Dan­mark, hvor SF’ere i yder­ste kon­se­kvens kun abon­ne­rer på fol­keso­ci­a­li­sti­ske in­put og ud­la­eg­nin­ger af ver­den, mens ra­di­ka­le på an­dre ka­na­ler bli­ver be­kra­ef­tet i det fe­de i at va­e­re ra­di­cool, og DF’ere be­kra­ef­tes de­res ver­dens­syn som det ene­ste rig­ti­ge, er ik­ke et mang­fol­digt Dan­mark. Det er tva­er­ti­mod en un­der­mi­ne­ring af en sam­ta­le, der frem­mer for­stå­el­sen. Del jer ef­ter an­sku­el­ser – men ik­ke med vand­ta­et­te skod­der imel­lem, tak!

ANDERS LANG­BAL­LE fra TV2 sva­re­de fre­dag her i avi­sen i et in­ter­view om den nye ten­dens, at »po­li­ti­ke­re har al­tid for­søgt at kom­mu­ni­ke­re gen­nem eg­ne ka­na­ler. Før var det en pres­se­med­del­el­se, nu er det eg­ne el­ler so­ci­a­le me­di­er. Der­for skal de etab­le­re­de me­di­er og­så ar­bej­de på at gi­ve po­li­ti­ker­ne or­dent­lig ta­le­tid – for ek­sem­pel gen­nem in­ter­view, hvor po­li­ti­ker­ne har tid og plads til at for­kla­re i dyb­den, hvad de me­ner.«

Det er jeg fuld­kom­men enig i. Etab­le­re­de me­di­er skal gi­ve plads til fair, nu­an­ce­re­de og kri­ti­ske in­ter­view, hvor po­li­ti­ke­re med for­skel­li­ge hold­nin­ger har mu­lig­hed for at si­ge, hvad de me­ner.

Her kan pres­sen al­tid bli­ve bed­re – og­så af kri­tik og selv­kri­tik.

Ek­ko­kam­re, hvor po­li­tisk li­ge­sin­de­de gør hin­an­den end­nu me­re li­ge, kan ik­ke und­gå at de­va­lu­e­re kva­li­te­ten af den of­fent­li­ge sam­ta­le

DEN­NE ud­vik­ling gi­ver dog helt ny me­ning til be­gre­bet 'po­li­tisk jour­na­li­stik'. Hvis den fort­sa­et­ter uden de­bat om fald­gru­ber­ne, ri­si­ke­rer vi at en­de med, at top­po­li­ti­ke­re pri­o­ri­te­rer hyg­ge­pas­si­a­ren med in­ter­viewe­re, de selv be­ta­ler el­ler face­book­op­da­te­rin­gen, hvor kri­ti­ske spørgs­mål ig­no­re­res ef­ter for­godt­be­fin­den­de, i ste­det for at stil­le op til et la­en­ge­re in­ter­view med jour­na­li­ster fra me­di­er, der bli­ver be­talt for at ar­bej­de kri­tisk og par­tipo­li­tisk uaf­ha­en­gi­ge. Og så har vi et pro­blem, der er me­get stør­re end den skran­ten­de tro­va­er­dig­hed hos pres­sen og po­li­ti­ker­stan­den.

Par­ti­er­nes nye brug af tek­no­lo­gi er kom­met for at bli­ve. Men li­ge så vel, som pres­sen har an­svar for at la­ve lø­dig og fair jour­na­li­stik, må po­li­ti­ker­ne de­kla­re­re de­res kom­mu­ni­ka­tion uhy­re ty­de­ligt og i øv­rigt fort­sa­et­te med at stil­le op til kri­ti­ske in­ter­view i al­le me­di­er. Vi må al­drig en­de et sted, hvor po­li­ti­ker­ne kun ta­ler, når de selv be­ta­ler fe­sten. Ale­ne tan­ken er uhyg­ge­lig. mu­lig­he­der bli­ver adop­tion et in­ter­es­sant og etisk em­ne. Jeg le­ver i en tid med ta­endt sel­fie­funk­tion og dag­li­ge fly­af­gan­ge til det kon­ti­nent, jeg blev født på.

Det sam­me vil de frem­ti­di­ge ge­ne­ra­tio­ner, der adop­te­res og adop­te­rer til Dan­mark.

Sam­men­stø­det mel­lem en lyk­ke­lig til­va­e­rel­se i Dan­mark og fru­stra­tio­nen over at mang­le svar har gjort mig sår­bar.

Og selv­om al­le adop­tio­ner op­le­ves in­di­vi­du­elt, hå­ber jeg, at per­so­ner med til­knyt­ning til adop­tion tør ta­le sam­men og stil­le hin­an­den spørgs­mål, hvis sam­ta­le sy­nes nød­ven­digt. I dag af­ven­ter jeg en­ten nye svar el­ler nye ube­sva­re­de spørgs­mål. Og jeg er pri­vil­e­ge­ret, for­di min fa­mi­lie støt­ter mig på de go­de og de dår­li­ge da­ge. De go­de da­ge kan nem­lig sag­tens vok­se til he­le li­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.