Vi skal ta­le om det sva­e­re ved adop­tion

Jeg bli­ver kon­fron­te­ret med min in­di­ske bag­grund dag­ligt. Det er fru­stre­ren­de.

Politiken - - DEBAT - SIDSEL LIEKNINS VESTERTJELE, FOLKESKOLELAERER, STU­DE­RER PAEDAGOGISK ANTROPOLOGI

JEG HAR SØGT ak­tind­sigt i mi­ne adop­tions­pa­pi­rer. Det tog mig 10 år at tra­ef­fe be­slut­nin­gen og ét te­le­fo­nopkald at fo­re­ta­ge hand­lin­gen.

Det be­sva­rer et spørgs­mål, jeg he­le mit liv er ble­vet stil­let: Vil du ger­ne fin­de di­ne bi­o­lo­gi­ske fora­el­dre?

I 2007 rej­ste jeg med min fa­mi­lie til In­di­en. Her så jeg men­ne­sker, der lig­ne­de mig i høj­de og hud­far­ve, og jeg ma­er­ke­de, at no­get mang­le­de. Da jeg kom hjem, føl­te jeg mig ale­ne og utak­nem­me­lig.

Men hvor­for er frem­me­de men­ne­sker, hvis dna mat­cher mit, over­ho­ve­det vig­ti­ge? En fik­tiv in­disk fa­mi­lie, som bor 65 da­ge og 2 ti­mers gå­af­stand fra Aar­hus?

SOM ADOPTERET op­le­ver jeg of­te en kon­fron­ta­tion med min in­di­ske bag­grund. I Dan­mark mø­der jeg in­de­re, der ta­ler hin­di til mig. I In­di­en bli­ver jeg spurgt, hvor jeg kom­mer fra.

En mand i Dan­mark kon­sta­te­re­de, at min asi­a­ti­ske ge­ne­tik for­hin­dre­de mig i at for­stå den dan­ske hu­mor, for­di det er en vikin­ge­ting, mens en fyr fra Sri Lanka bad om mit te­le­fon­num­mer, ef­ter­som hans fa­mi­lie hav­de bedt ham gif­te sig med en kvin­de fra In­di­en el­ler Sri Lanka.

Og en­de­lig brem­se­de en ung mand på cy­kel op for­an min adop­te­re­de ve­nin­de og mig og ud­brød: »Welco­me!«. Ek­semp­ler­ne er blot få ud af man­ge si­tu­a­tio­ner, jeg har op­le­vet. Si­tu­a­tio­ner­ne ir­ri­te­rer mig sja­el­dent, men ak­ti­ve­rer en ts­u­na­mi af tan­ker.

En mand i Dan­mark kon­sta­te­re­de, at min asi­a­ti­ske ge­ne­tik for­hin­dre­de mig i at for­stå den dan­ske hu­mor

HVEM ER JEG? Hvor­for blev jeg gi­vet va­ek? Le­ver min bi­o­lo­gi­ske fa­mi­lie? Ta­en­ker de på mig? Og hvad ta­en­ker mi­ne fora­el­dre om det, jeg ta­en­ker?

I en kos­mo­cen­trisk ver­dens­for­stå­el­se, hvor uni­ver­set plud­se­lig kan ud­s­let­te os, vir­ker mi­ne adop­tions­tan­ker ba­na­le og li­ge­gyl­di­ge. Men i lys af glo­ba­li­se­rin­gens

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.