Nu må kli­maak­ti­vi­ster og for­ske­re gå ind i po­li­tik

Politiken - - DEBAT - THERESA SCAVENIUS, LEKTOR PÅ IN­STI­TUT FOR PLANLAEGNING, AAL­BORG UNI­VER­SI­TET I KØ­BEN­HAVN, MED­LEM AF RA­DI­KA­LE VEN­STRE

DAN­SKER­NE ØN­SKER, at en kom­men­de Sle­det re­ge­ring sa­et­ter en sta­erk grøn dags­or­den. Det skrev Po­li­ti­ken i tors­dags. At øn­sket om en sta­er­ke­re kli­ma­po­li­tik ven­des mod cen­trum-ven­stre skyl­des selv­føl­ge­lig den nu­va­e­ren­de re­ge­rings an­ti­grøn­ne po­li­tik.

Ven­stres – og re­sten af høj­re­flø­jens – kli­ma­po­li­tik er ik­ke ba­re uam­bi­tiøs. Den går og­så bag­la­ens. Det ga­el­der i trans­port­po­li­tik­ken, hvor de vil nedsa­et­te re­gi­stre­rings­af­gif­ter for al­min­de­li­ge bi­ler og ska­e­re i den of­fent­li­ge trans­port – her­un­der DSB – og det ga­el­der i land­brugs­po­li­tik­ken, hvor lem­pel­ser vil ha­ve mil­jø- og kli­ma­ma­es­si­ge ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser.

Desva­er­re ser det ik­ke ud til, at cen­trum-ven­stre ud­vik­ler sig til en sta­erk grøn op­po­si­tion li­ge med det sam­me. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne kan sim­pelt­hen ik­ke løf­te den grøn­ne dags­or­den. De kan op­stil­le vi­sio­ner på sam­me må­de, som re­ge­rin­gen gør det, men de har ik­ke vilj­en el­ler de po­li­ti­ske red­ska­ber til at ud­for­dre den ek­si­ste­ren­de an­ti­grøn­ne po­li­tik. Der mang­ler et in­tel­lek­tu­elt le­der­skab, som de nu­va­e­ren­de po­li­ti­ke­re ik­ke har. Der er be­hov for et ny­brud – et grønt ’Ener­giewen­de’ – i Dan­mark.

Mens vi ven­ter på le­der­ska­bet, bli­ver kli­ma­for­ske­re i Dan­mark og re­sten af ver­den sta­dig me­re fru­stre­re­de og be­dri­ver i sti­gen­de grad så­kaldt po­st­nor­mal forsk­ning, hvor de på­ta­ger sig rol­len som po­li­ti­ske ak­ti­vi­ster. Po­st­nor­mal forsk­ning til­stra­e­ber at bi­dra­ge til løs­nin­gen af po­li­ti­ske ud­for­drin­ger i mod­sa­et­ning til tra­di­tio­nel forsk­ning, der ik­ke har et be­stemt sig­te.

Kli­ma­for­sker­nes ak­ti­vis­me har skabt sto­re glo­ba­le de­mon­stra­tio­ner og in­ter­es­se blandt bor­ger­ne ver­den over, men det er end­nu ik­ke lyk­ke­des hver­ken for­sker­ne el­ler de grøn­ne gra­es­rod­s­be­va­e­gel­ser at veks­le det­te kli­ma­po­li­ti­ske mo­men­tum til re­al­po­li­tisk ind­fly­del­se.

Der­for er der nu kun en vej at gå: Kli­maak­ti­vi­ster og -for­ske­re må gå ind i po­li­tik og for­sø­ge at de­fi­ne­re kli­ma­po­li­tik­ken in­de fra de po­li­ti­ske par­ti­er.

De po­li­ti­ske par­ti­er er de in­sti­tu­tio­nel­le og or­ga­ni­sa­to­ri­ske ’or­me­hul­ler’, hvor al­min­de­li­ge men­ne­sker kan bli­ve en del af den po­li­ti­ske eli­te. For at frem­me en ny ty­pe af kli­ma­po­li­tik bli­ver vi nødt til at ud­vi­de den grup­pe af men­ne­sker, som vi me­ner er le­gi­ti­me po­li­ti­ske ak­tø­rer. Der er gan­ske en­kelt be­hov for, at fle­re for­ske­re og al­min­de­li­ge men­ne­sker ta­ger ak­tivt del i po­li­ti­k­ud­vik­lin­gen.

I Dan­mark har vi sta­dig mu­lig­he­den for som for­ske­re, jour­na­li­ster og al­min­de­li­ge bor­ge­re at yt­re os og bi­dra­ge til den po­li­ti­ske pro­ces uden at fryg­te for vo­res liv. Vi bør ud­nyt­te den mu­lig­hed.

Jeg har selv valgt at gå for­re­st i den­ne be­va­e­gel­se. Jeg stil­ler mig i den­ne we­e­kend til rå­dig­hed som kan­di­dat til na­est­for­mand­spo­sten i Ra­di­ka­le Ven­stre. Jeg ser det som en ra­di­kal form for po­st­nor­mal forsk­ning, der skal bi­dra­ge til, at Dan­mark kan ud­vik­le en grøn op­po­si­tion. Jeg ser det som en slags de­mo­kra­tisk va­er­nepligt. Ho­ved­for­må­let er at ska­be et grønt ’Ener­giewen­de’ i Dan­mark ba­se­ret på en styr­ket de­mo­kra­tisk vi­sion.

Jeg fo­re­stil­ler mig en sta­erk grøn op­po­si­tion le­det af Ra­di­ka­le Ven­stre med støt­te fra Al­ter­na­ti­vet, SF og En­heds­li­sten. Det­te er min per­son­lig am­bi­tion – og jeg hå­ber at kun­ne over­be­vi­se par­ti­et om, at det er den ene­ste rig­ti­ge vej frem.

I over 100 år har Ra­di­ka­le Ven­stre spil­let en ho­ved­rol­le i at sik­re Dan­mark igen­nem to ver­denskri­ge og et enormt in­ter­na­tio­nalt pres. Ra­di­ka­le Ven­stre står for mig for po­li­tisk an­svar­lig­hed og de­mo­kra­tisk hu­ma­nis­me, hvil­ket er de to ker­ne­va­er­di­er, som skal byg­ge et sta­er­kt Dan­mark, som ev­ner at lø­se sam­fun­dets ud­for­drin­ger og tje­ne bor­ger­nes – og bor­ger­nes børns – in­ter­es­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.