Kvin­der, få je­res børn, mens I er un­ge

Politiken - - DEBAT - NI­ELS ARBØL, LEKTOR I BIOLOGI OG FOR­SKER I MODERSKAB

PO­LI­TI­KENS AR­TI­KEL 7. 9 om ge­ner­nes rol­le for tid­lig fød­sel, fortje­ner mindst to kom­men­ta­rer. For det før­ste spil­ler ge­ner som re­gel sam­men med mil­jøpå­virk­nin­ger, og hvis man ser på stig­nin­gen i ud­bre­del­sen af for tid­lig fød­sel, kan det­te ik­ke for­kla­res ud fra ge­ne­tik­ken ale­ne. Ar­tik­len fo­ku­se­rer på de ek­stremt tid­ligt fød­te, men vi må hu­ske, at selv ved 35ugers al­de­ren mang­ler foste­rets hjer­ne sta­dig at vok­se med en tred­je­del af sin va­egt i for­hold til nor­mal fød­sels­ter­min. Så selv mo­de­rat for tid­lig fød­sel kan øge ri­si­ko­en for f.eks. ADHD. For det an­det ser det ud til, at det mo­der­ne sam­funds livs­stil er en klart med­vir­ken­de fak­tor.

Den vig­tig­ste fak­tor er uden tvivl kvin­dens al­der, når hun fø­der. Er hun over 35 år, er hun i bi­o­lo­gisk for­stand fak­tisk en ae­l­dre mor, og er hun over 40 en gam­mel mor, idet den mest na­tur­li­ge fø­de­al­der lig­ger på 18-25 år. Og en ae­l­dre el­ler gam­mel kvin­de­krop er sim­pelt­hen ik­ke li­ge så vel­eg­net til at fø­de som en ung. Hun vil ha­ve stør­re ri­si­ko for for­hø­jet blod­tryk, di­a­be­tes og svan­ger­skabs­for­gift­ning. Hen­des mo­der­kage­funk­tion vil alt an­det li­ge va­e­re rin­ge­re. Foste­ret vil ha­ve stør­re ri­si­ko for små mis­dan­nel­ser, der li­ge­som for­ud­gå­en­de spon­ta­ne abor­ter og­så frem­mer ri­si­ko­en for en for tid­lig fød­sel.

En ae­l­dre mor vil og­så ha­ve stør­re sand­syn­lig­hed for at få tvil­lin­ger, ik­ke mindst hvis hun har få­et re­a­gens­glas­be­frugt­ning og få­et lagt me­re end ét foste­ran­la­eg op. Og fler­folds­føds­ler øger sand­syn­lig­he­den for at fø­de for tid­ligt el­ler få en la­ve­re fød­selsva­egt.

Ud over kvin­dens al­der spil­ler hen­des øv­ri­ge livs­stil ind. Så­le­des er der blandt ri­si­ko­fak­to­rer­ne og­så køns­syg­dom­me som kla­my­dia samt at ha­ve få­et pro­vo­ke­ret kirur­gisk abort. Ri­si­ko­en for HPV-in­fek­tio­ner øges med an­tal­let af seksu­al­part­ne­re, og hvis det kom­mer til liv­mo­der­hals­kra­eft, vil en så­dan ope­ra­tion og­så va­e­re en ri­si­ko­fak­tor. Her­til kom­mer over­va­egt, ryg­ning, al­ko­hol og al­vor­li­ge stres­spå­virk­nin­ger. Fa­el­les for dis­se fak­to­rer er, at sand­syn­lig­he­den for at va­e­re på­vir­ket af dem og­så øges med kvin­dens al­der.

Selv­føl­ge­lig er det vig­tigt at få klar­lagt, på hvil­ken må­de den ge­ne­ti­ske fak­tor spil­ler ind. Men vi ved al­le­re­de nok om år­sa­ger­ne til for tid­lig fød­sel til, at vi kan an­be­fa­le kvin­der at få de­res børn, mens de sta­dig er un­ge. Og at de i øv­rigt le­ver et sundt og an­svar­ligt liv.

Det­te kun­ne og­så ha­ve man­ge an­dre po­si­ti­ve føl­ger, end hvad bør­ne­nes fød­sels­tids­punkt an­går. Hvis kvin­der­ne fik de­res børn tid­li­ge­re end de nu­va­e­ren­de 29-30 år i gen­nem­snit, vil­le det ha­ve en gun­stig virk­ning og­så på mødre­nes egen sund­hed.

Er hun over 35 år, er hun i bi­o­lo­gisk for­stand fak­tisk en ae­l­dre mor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.