Ber­lin skå­ner bi­lin­du­stri trods svin­del

Iføl­ge bi­lin­du­stri­ens top­fi­gu­rer hav­de de ik­ke den rin­ge­ste anel­se om svin­del med ud­stød­nings­gas fra di­e­sel­bi­ler.

Politiken - - DEBAT - KORRESPONDENTERNE PE­TER WI­VEL EUROPAKORRESPONDENT

Ne­de på ga­den, un­der vo­res vin­du­er, står vo­res di­e­sel­drev­ne kor­re­spon­dent­bil par­ke­ret. Den er 13 år gam­mel og still go­ing strong. Det er en Peu­geot, alt­så et pri­ma fransk ma­er­ke, og der­for lyk­ke­lig­vis slet ik­ke be­rørt af de se­ne­ste ugers for­ny­e­de storm om­kring de ty­ske bil­fir­ma­er fol­ke­vogns­fa­brik­ker­ne VW, Daim­ler (Mer­ce­des) og BMW og kri­mi­nel­le softwa­re­pro­duk­ter.

Die­sel blev i 1990’er­ne mar­keds­ført som et sa­er­lig mil­jø­ven­ligt al­ter­na­tiv, der be­la­ste­de at­mos­fa­e­ren med langt min­dre CO2 end al­min­de­lig ben­zin. Det men­te man at ha­ve fun­det ud af den­gang.

VW’s ma­ni­pu­la­tion med må­ling af de­res di­e­sel­bi­lers ud­stød­nings­gas har i USA fo­re­lø­big ko­stet sel­ska­bet 20 mil­li­ar­der dol­lars i bø­de og ska­de­ser­stat­nin­ger. Der­til kom­mer et til­sva­ren­de stort be­løb i sagsom­kost­nin­ger. Bed­ra­gets for­mål var at spa­re kon­cer­nen nog­le hund­re­de eu­ro per bil og dens kun­der for in­di­vi­du­el tøm­ning af en i så fald ind­byg­get tank til ud­skil­te gift­stof­fer.

Men det er kun be­gyn­del­sen. 25. au­gust fa­el­de­de en ame­ri­kansk dom­stol den før­ste dom i det rets­op­gør, der nu føl­ger. En højt­stå­en­de kon­cer­nin­ge­ni­ør i det ame­ri­kan­ske VW sank for øj­ne­ne af sin fa­mi­lie og ret­tens øv­ri­ge til­sku­e­re om­kuld på an­kla­ge­ba­en­ken, da dom­me­ren idøm­te ham 40 må­ne­ders fa­engsel og der­til 200.000 dol­lars i bø­de.

Han kun­ne ha­ve få­et 7 års fa­engsel og den dob­bel­te bø­de, men dom­me­ren lod nå­de gå for ret, da man­den er kron­vid­ne i sa­gen mod VW i USA.

DOM­MEN SAT­TE sat­te igen di­e­selskan­da­len på dags­or­de­nen og gjor­de den til et sa­er­de­les ube­ha­ge­ligt em­ne i den igang­va­e­ren­de ty­ske valg­kamp. Al­ter­na­ti­ve für Deut­schland, det høj­re­ra­di­ka­le par­ti, meld­te straks ud, at di­e­sel­kø­re­tø­jer bli­ver »diskri­mi­ne­ret« og er of­re for en »ide­o­lo­gisk le­det tra­fikpo­li­tik«. De øv­ri­ge par­ti­er, De Grøn­ne dog und­ta­get, gik uden om sa­gen som kat­ten om den var­me grød.

Men i fle­re sto­re avi­ser måt­te le­der­skri­ben­ter­ne un­dre sig over, at man i USA straf­fer VW’s til­stå­e­de og kri­mi­nel­le svin­del med bø­der og hård fa­engsels­straf, mens alt ån­der fred og idyl i Tys­kland, hvor an­slå­et 10.000 men­ne­sker hvert år dør før tid på grund af alt for me­get kva­el­stof­dioxid i luf­ten, her­un­der fra ud­stød­nings­gas­ser. In­gen rets­sa­ger, in­tet er­stat­nings­ansvar, men fle­re stat­stilskud.

En ny­an­sat le­der i VW, Her­hert Diess, for­kla­rer uge­ma­ga­si­net Die Zeits er­hverv­stil­la­eg hvor­for: »I USA er den ret­li­ge og tek­ni­ske si­tu­a­tion grund­la­eg­gen­de an­der­le­des end i Tys­kland«. Det er så sandt, som det er sagt.

Midt i he­le den­ne tragi­ske af­fa­e­re er der nem­lig et en­kelt lys i mør­ket: In­gen top­fi­gur i de sto­re ty­ske bil­fir­ma­er VW, Daim­ler og BMW hav­de den rin­ge­ste anel­se om det ko­los­sa­le hi­sto­ri­ske og be­ko­ste­li­ge svin­delnum­mer, som fif­fi­ge me­d­ar­bej­de­re på la­ve­re ni­veau­er åben­bart selv har fun­det på – oveni­kø­bet uden per­son­lig vin­ding.

En kon­cer­nin­ge­ni­ør i det ame­ri­kan­ske VW sank om­kuld på an­kla­ge­ba­en­ken, da dom­me­ren idøm­te ham 40 må­ne­ders fa­engsel og 200.000 dol­lars i bø­de

HEL­LER IN­GEN po­li­tisk an­svar­li­ge, og mindst af al­le Ale­xan­der Do­brindt, den ty­ske tra­fik­mi­ni­ster, fik no­gen­sin­de fa­er­ten af kva­el­stof­dioxid, for slet ik­ke at ta­le om de bag­ved­lig­gen­de lys­sky år­sa­ger, for­står man.

Al­le si­ger de, som de­res tals­mand, Mat­t­hi­as Wis­smann, for­mand for Au­to­mo­bi­lin­du­stri­ens For­bund, for­le­den sag­de til Die Zeit: VW’s bed­rag kom for ham »som fal­det ned fra den blå him­mel«.

Sel­ve­ste An­gela Mer­kel ud­tal­te, at die­sel i hen­des be­vidst­hed sta­dig er en »over­gangs­tek­no­lo­gi«, der bi­dra­ger til at be­ka­em­pe CO2-ud­s­lip­pet. Den ty­ske kans­ler blev i den an­led­ning hyl­det på for­si­den af det sa­ti­ri­ske ma­ga­sin Eu­len­spie­gel.

Her ser vi hen­de i pi­nup-kostu­me, la­e­net hen over en Mer­ce­des, mens hun med et så­kaldt al­vorsord sa­et­ter Die­ter Zets­che, Daim­lers le­der, og Mat­t­hi­as Mül­ler, VW’s øver­ste chef, på plads med dis­se ord: »Hvis I bli­ver ved på den­ne må­de, ta­ger jeg ik­ke imod fle­re par­ti­bi­drag fra

PI­NUP: Kans­le­ren si­ger til to må­ben­de bil­pro­du­cen­ter: »Hvis I bli­ver ved på den må­de, mod­ta­ger vi ik­ke fle­re par­ti­bi­drag fra jer!«. For­si­den af det ny num­mer af det ty­ske sa­ti­ri­ske blad Eu­len­spie­gel

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.