Når bøn­der el­sker

Politiken - - TV - BO TAO MICHAËLIS bo.tao.mi­cha­e­lis@pol.dk

Land­mand sø­ger ka­er­lig­hed. Søn­da­ge kl. 12.15 på TV 2. Kan ses på TV 2 Play

Imi­ne øj­ne er der i hvert fald et uden­land­sk kon­cept, en pu­blic ser­vi­ce-ka­nal skal hol­de sig langt va­ek fra. Nem­lig ’Gift ved før­ste blik’. Det­te an­gel­sak­si­ske pro­gram med sin prag­ma­ti­ske, pseu­d­ovi­den­ska­be­li­ge op­fat­tel­se af, hvor­dan kra­ge får en ma­ge. Åge en rå­ge, pas­ser over­ho­ve­det ik­ke til dansk sam­liv­stra­fik, hvor sex og si­den ven­skab fø­rer til det ret­te par med no­get, som lig­ner ka­er­lig­hed, i med­gift og ba­ga­ge. I Dan­mark hav­de man en­dog til­ført sin ud­ga­ve en dansk pro­te­stan­tisk pra­est, hvil­ket jeg me­re la­e­ser som le­f­le­ri for tidsån­dens faib­le for, at fol­kekir­kens pra­e­ster uha­em­met kan ud­ta­le sig om al­ting i den kul­tu­rel­le of­fent­lig­hed. ’Gift ved før­ste blik’ er en hån mod vor fri­sin­de­de ro­man­ti­ske ka­er­lig­heds­op­fat­tel­se, hvor sex er me­get, men ik­ke alt.

I hvert fald ik­ke i TV 2’s livs­stils­føl­je­ton, ’Land­mand sø­ger ka­er­lig­hed’. Op­stil­lin­gen er set før – bon­de­rø­ve ser på tø­sepi­ger, som ger­ne vil le­ve det enk­le rustik­ke og buko­li­ske liv – og be­skre­vet såre po­e­tisk af bå­de Ver­gil og Mor­ten Korch. Selv­føl­ge­lig er der og­så ta­le om ny­mo­dens fa­eno­me­ner, som hver­ken ro­me­ren el­ler fyn­bo­en vil­le ken­de, end­si­ge sy­nes om. Så­som spe­ed­da­tes, en slags sta­ev­ne­mø­de to go, ren­dez­vous a la Nescafé, men her så­ma­end lagt ud i na­tu­ren. Men el­lers er me­get som i for­ne ti­der.

Pi­ger­ne vil helst ha­ve en sød fyr, og fy­re­ne vil ha­ve en part­ner at byg­ge og bo med. Så­le­des er or­det ’sød’ langt me­re et da­ek­ken­de til­la­egs­ord for drøm­me­part­ne­ren end no­get med at va­e­re cool el­ler, end­nu vaerre, ’fuck­ab­le’. Med hen­syn til land­bo­ung­dom net­op nu er me­get ret me­get ved det gam­le. Og­så på den re­ak­tio­na­e­re fa­con, hvor land­man­den vil ha­ve en kvin­de i køk­ke­net, la­en­ket til rø­re­ma­ski­nen, mens han ser til kø­er og hak­ker ro­er.

En pi­ge be­gik f.eks. den fejl at tro, at la­den var hjem­me, for­di hun selv var land­mands­ud­dan­net. Så­dan bin­der selv­bin­de­ren ik­ke. Sna­re­re dra­ma­tisk, når går­den har sin for­nuft, hjer­tet ik­ke ken­der. Samt som hos gam­le He­i­ne: En yng­ling el­sker en pi­ge, hun har valgt en an­den ud. Det er en gam­mel hi­sto­rie, og dog fin­der den sta­dig sted. Ja­men, det er jam­mer­ligt, og kun et fug­les­kra­em­sel fa­el­der ej en tå­re.

Nu hja­el­per det alt­så i den grad på det­te re­a­li­sti­ske me­lodra­ma, at Kir­sten Gif­tek­niv er Le­ne Bei­er. Hvad Met­te Bluh­me Rieck er ov­re på DR, er Le­ne Bei­er hos TV 2 – sim­pelt­hen født til at va­e­re va­ert på fjern­sy­net med em­pa­tisk sam­ta­le­kul­tur, som hver­ken ta­ler ned el­ler er falsk barn­lig. Er det, for­di jy­ske kvin­der i mod­sa­et­ning til man­ge kø­ben­hav­ner(in­der) har sort ba­el­te i at va­e­re so­li­da­ri­ske?

Pi­ger­ne vil helst ha­ve en sød fyr, og fy­re­ne vil ha­ve en part­ner at byg­ge og bo med

BED­RE HALV­DEL. Dan­ni fra Skals ved Vi­borg er en af dem, som le­der ef­ter en part­ner i ’Land­mand sø­ger ka­er­lig­hed’. Fo­to: Anders Bro­hus/TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.