Ugens vej­r­po­et, Mor­ten Søn­der­gaard, bor i Ita­li­en, hvor folk og­så ta­ler om sig selv, når de ta­ler om vej­ret.

Politiken - - DEBAT -

Vej­ret er det, der er fa­el­les, det, som vi al­tid kan ta­le om. Men når vi ta­ler om vej­ret, ta­ler vi og­så om os selv. Vej­ret er no­get in­den i os. Skin­ner so­len, er vi over­sky­e­de, el­ler reg­ner det fra den in­dre him­mel?

Vej­ret er en må­de at ta­le om fø­lel­ser på uden at ta­le om fø­lel­ser. En må­de at ta­ge tem­pe­ra­tu­ren på hin­an­den på ved at ta­le om det, der er uden om os.

Jeg bor i Ita­li­en, og den­ne som­mer har va­e­ret me­get varm og tør. Al­le har kla­get sig over he­den. Snart kom­mer kul­den, og så vil al­le kla­ge sig over den. For ita­li­e­ner­ne er der kun gan­ske få da­ge om året, hvor tem­pe­ra­tu­ren er, som den skal va­e­re. Al­le øv­ri­ge da­ge si­ger de, »Åh, hvor er det varmt«, el­ler »Åh, hvor er det koldt«.

Det hand­ler om må­den, der be­kla­ges på. To­ne­fal­dets ned-

Det reg­ner, og ka­stanje­tra­e­er­ne er be­gyndt at bli­ve rust­ne. Ka­stanjer­ne fal­der ned og lig­ger på jor­den som pinds­vi­ne­a­eg. Det var den som­mer. Jeg må prø­ve ik­ke at le­ve mit liv i kon­stant som­mer­savn.

Li­ge nu er det hver­ken for varmt el­ler for koldt. Det er en over­gang, det er om­skif­te­ligt. Det bla­e­ser og tra­ek­ker op in­den i os. Vi fin­der var­me­re tøj frem fra bun­den af ska­be og po­ser.

Det er tid for over­gangsjak­ker og over­gangs­sko. Kom, vi må ta­ge over­gan­gen på os. Mel­lem­rum­met mel­lem års­ti­der­ne, vi må for­sø­ge at ud­fyl­de det, mens der sta­dig­va­ek fin­des års­ti­der. Se, der står vi al­le­re­de på ga­der­ne i vo­res over­gang­støj og snak­ker sam­men om vej­ret. Men det er må­ske den let­te­ste må­de at forta­el­le no­gen om, hvor­dan vi i grun­den går og har det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.