Stu­den­ten

Politiken - - DEBAT -

var stu­den­ter­med­hja­elp for Mi­le­na Pen­kowa, da han i 2008 blev ind­kaldt til af­hø­ring hos po­li­ti­et, som fo­re­lag­de ham kon­toud­skrif­ter, der vi­ste, at han hav­de over­ført pen­ge fra et vi­den­ska­be­ligt sel­skab til sig selv.

Hel­dig­vis kun­ne han be­vi­se, at det var fal­ske ud­skrif­ter, som Pen­kowa hav­de fa­bri­ke­ret for at gi­ve ham skyl­den.

Ko­lind skrev i et brev til uni­ver­si­tets le­del­se, at han var »vred og fru­stre­ret« over de fal­ske an­kla­ger og op­for­dre­de le­del­sen til at un­der­sø­ge sa­gen. Det gjor­de den ik­ke. I ste­det blev Mi­le­na Pen­kowa til­delt Eli­teForskpri­sen og der­ef­ter for­frem­met.

Uni­ver­si­te­tet har se­ne­re gi­vet Kri­sti­an Ko­lind en und­skyld­ning og har an­sat en stu­den­te­ram­bas­sa­dør, som stu­de­ren­de, der kom­mer i klem­me, kan gå til.

Kri­sti­an Ko­lind har i dag et le­den­de for­skerjob i No­vo Nor­disk. Sa­gen var vold­somt ube­ha­ge­lig og ko­ste­de ham et stu­di­ejob, men »jeg kom fint ud af det og blev det sta­er­ke­re«, si­ger han.

»Vi le­ver i en ver­den, hvor man er nødt til at ha­ve til­lid til an­dre, og det har jeg og­så, men jeg er ble­vet me­re op­ma­er­k­som på nog­le sig­na­ler, som folk kan sen­de. Og så er jeg glad for, at uni­ver­si­te­tet har an­sat en stu­den­te­ram­bas­sa­dør. Det vi­ser, at de har ta­enkt på, at der skul­le ske no­get«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.