Ho­ved­per­so­nen

Politiken - - DEBAT -

blev i 2008 af Det Frie Forsk­nings­råd ud­råbt til »en ko­met i dansk sund­heds­forsk­ning«, der har pra­este­ret »frem­ra­gen­de vi­den­ska­be­li­ge re­sul­ta­ter i in­ter­na­tio­nal sa­er­klas­se« og som den »før­ste i ver­den« hav­de fun­det et nyt pro­te­in med po­ten­ti­a­le til at ku­re­re sk­lero­se, epi­lepsi og Alzhei­mers.

På den bag­grund blev hun til­delt Vi­den­skabs­mi­ni­ste­ri­ets Eli­teForskpri­sen til 1,1 mio. kr. i 2009. Der­ef­ter gik det ned ad bak­ke.

Først blev hun dømt for at ha­ve snydt et vi­den­ska­be­ligt sel­skab for 30.000 kr. og for at ha­ve for­søgt at gi­ve en stu­dent skyl­den. Se­ne­re blev hun af Ud­val­ge­ne ved­rø­ren­de Vi­den­ska­be­lig Ure­de­lig­hed dømt for vi­den­ska­be­lig ure­de­lig­hed.

Mi­le­na Pen­kowa har mi­stet sit job, Eli­teForsk-pri­sen er truk­ket til­ba­ge, og se­ne­st har uni­ver­si­te­tet fra­ta­get hen­de den dok­tor­grad, som hun i an­det for­søg var ble­vet til­delt i 2006.

Mi­le­na Pen­kowa bor i en min­dre lej­lig­hed på Vester­bro og er­na­e­rer sig iføl­ge sin hjem­mesi­de ved at hol­de fored­rag og til­by­de pri­va­tun­der­vis­ning. Hun har ik­ke øn­sket at ud­ta­le sig, men skri­ver på Fa­ce­book, at fra­ta­gel­sen af dok­tor­gra­den er ulov­lig. »Det be­ty­der, at vi kom­mer til at slås i ret­ten igen – for jeg vil ik­ke fin­de mig i mag­tar­ro­gan­ce og magt­mis­brug«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.