Rek­to­ren

Politiken - - DEBAT -

Blev kri­ti­se­ret skar­pt for sin rol­le som først de­kan og si­den rek­tor. I 2003 lod han to nor­di­ske pro­fes­so­rer vur­de­re Pen­kowas af­hand­ling, selv om et enigt be­døm­mel­ses­ud­valg for­in­den ik­ke vil­le an­ta­ge den.

»Sa­gen var gen­stand for en om­fat­ten­de un­der­sø­gel­se hos Kam­me­rad­vo­ka­ten, der fri­kend­te mig for at ha­ve gi­vet Pen­kowa sa­er­be­hand­ling. Jeg er ked af, at be­døm­mel­ses­ud­val­get kom til at stå i et me­get dår­ligt lys. Jeg kun­ne ha­ve fulgt ud­val­gets indstil­ling og lagt dis­putat­sen va­ek. Men det syn­tes jeg ik­ke, jeg kun­ne, når der blev an­ty­det fusk«.

Ralf Hem­m­ings­en for­try­der indstil­lin­gen af Pen­kowa til Eli­teFor­sker­pri­sen, men un­der­stre­ger, at hun blev sus­pen­de­ret straks, da uni­ver­si­te­tet fik kend­skab til en til­ta­le mod hen­de om un­der­sla­eb. Det var og­så en fejl, at han ik­ke tog no­tat ved en te­le­fon­sam­ta­le med et ik­ke­ek­si­ste­ren­de la­bo­ra­to­ri­um i Spa­ni­en. Til gen­ga­eld har sa­gen ført til en for­bed­ret for­sker­vej­led­ning og en ny stu­den­te­ram­bas­sa­dør:

»Hvis en for­sker for­fal­sker cen­tra­le pa­pi­rer, kan le­del­sen ik­ke for­hin­dre det. Så skal faku­l­te­tet ha­ve en ad­mi­ni­stra­tion, der op­fø­rer sig, som om en­hver sag var en po­li­tisag. Så­dan kan forsk­ning ik­ke fo­re­gå«, si­ger Ralf Hem­m­ings­en, der i dag er pro­fes­sor i psy­ki­a­tri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.