For­man­den

Politiken - - DEBAT -

For­mand for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets be­sty­rel­se, da sa­gen kul­mi­ne­re­de i 2011-2012. Trods mas­siv kri­tik fra an­sat­te på uni­ver­si­te­tet valg­te be­sty­rel­sen at bak­ke op om rek­tor Ralf Hem­m­ings­en ef­ter en re­de­gø­rel­se fra Kam­me­rad­vo­ka­ten, der dog hav­de fle­re kri­tik­punk­ter:

»La­e­ren af sa­gen er, at der desva­er­re og­så fin­des svind­le­re i den vi­den­ska­be­li­ge ver­den. Set i baks­pej­let kun­ne man må­ske ha­ve va­e­ret me­re skep­tisk, men sy­ste­met byg­ger på til­lid. Kam­me­rad­vo­ka­tens kon­klu­sion var, at in­gen i ad­mi­ni­stra­tio­nen hav­de hand­let i ond tro el­ler for­søgt at hol­de hån­den over Pen­kowa«.

»Rek­tor var ud­sat for en uri­me­lig kri­tik, og der blev frem­sat uhyr­li­ge og udo­ku­men­te­re­de be­skyld­nin­ger mod ham fra an­sat­te på uni­ver­si­te­tet«.

»Det vil­le ha­ve va­e­ret en ka­ta­stro­fe at fy­re rek­tor, in­den sa­gen var un­der­søgt til bunds. Be­sty­rel­sen var i to år helt eni­ge om linj­en«.

»Jeg har sva­ert ved at fo­re­stil­le mig, at en så flam­boy­ant sag kan gen­ta­ge sig. I dag er der en an­der­le­des ska­er­pet op­ma­er­k­som­hed. Til­lid er godt, men en vis form for kon­trol bør uni­ver­si­te­tet og­så ha­ve«, si­ger Nils Strand­berg Pe­der­sen, der er tid­li­ge­re di­rek­tør på Sta­tens Se­rum In­sti­tut og fort­sat med­lem af Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets be­sty­rel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.