Pro­fes­soren

Politiken - - DEBAT -

Pro­fes­sor på In­sti­tut for Neu­rovi­den­skab på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og i 2010 med til at af­slø­re Mi­le­na Pen­kowas vi­den­ska­be­li­ge snyd, da sa­gen blev over­dra­get til Ud­val­ge­ne ved­rø­ren­de Vi­den­ska­be­lig Ure­de­lig­hed:

»I dag snart 15 år se­ne­re er uni­ver­si­te­tet nå­et frem til den kon­klu­sion, man bur­de va­e­re nå­et til al­le­re­de i 2003. Den­gang var Mi­le­na Pen­kowa ik­ke no­gen kendt per­son el­ler for­sker. Hvis hun ik­ke få­et dok­tor­gra­den den­gang, var sa­gen for­ment­lig gå­et un­der of­fent­lig­he­dens ra­dar. Så kun­ne hun må­ske ef­ter en år­ra­ek­ke va­e­re kom­met til­ba­ge med en ny dis­putats om no­get an­det. Sa­gen har va­e­ret skidt for hen­de, for uni­ver­si­te­tet og for vi­den­ska­ben«, si­ger Al­bert Gjed­de og til­fø­jer om an­sva­ret for sa­gen:

»I dag er det åben­lyst for en­hver, at det op­rin­de­li­ge be­døm­mel­ses­ud­valgs be­ta­en­ke­lig­hed ved Pen­kowas dis­putats bur­de va­e­re ta­get me­re al­vor­ligt. Det sto­re spørgs­mål er, hvor­for det ik­ke ske­te. Men det er selv­føl­ge­lig al­tid nemt at si­ge re­trospek­tivt. Per­son­ligt er jeg lidt tra­et af, at jeg na­er­mest er me­re kendt som Pen­kowas på­stå­e­de ba­ne­mand end for min forsk­ning. Sand­he­den er, at hun tog sit go­de tøj og gik, før hun blev af­ske­di­get på grund af sa­gen om un­der­sla­eb mod et vi­den­ska­be­ligt sel­skab«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.