Be­døm­me­ren

Politiken - - DEBAT -

Hjer­ne­for­sker på Syd­dansk Uni­ver­si­tet og med­lem af be­døm­mel­ses­ud­val­get, der al­le­re­de i 2003 mista­enk­te Mi­le­na Pen­kowa for snyd og ik­ke vil­le an­ta­ge hen­des dok­to­raf­hand­ling til for­svar. Men i ste­det fik ud­val­get en na­e­se af Ralf Hem­m­ings­en:

»Der er ik­ke kom­met me­get godt ud af sa­gen. Al­le for­ske­re er me­re op­ma­er­k­som­me på, at der kan ske vi­den­ska­be­lig ure­de­lig­hed. Til gen­ga­eld er man­ge ar­bejds­gan­ge ble­vet me­re bu­reau­kra­ti­ske. Den da­va­e­ren­de de­kan (Ralf Hem­m­ings­en, red.) bur­de ha­ve lyt­tet bed­re ef­ter, da han fik pra­e­sen­te­ret pro­ble­met på et sølv­fad. Så sva­ert var det hel­ler ik­ke at gen­nem­skue sa­er­ligt den del af Mi­le­na Pen­kowas ar­bej­de, der in­de­holdt et us­and­syn­ligt stort an­tal for­søgs­rot­ter. Det men­te jeg den­gang, og det me­ner jeg i dag«.

»Der er spildt man­ge skøn­ne kra­ef­ter på sa­gen, hvor for­sker­ver­de­nen kun­ne ha­ve brugt sin tid og de spar­som­me res­sour­cer på me­re for­nuf­ti­ge ting, nem­lig at for­ske«.

»Pen­kowa-sa­gen var ae­r­ger­lig og unød­ven­dig, hvis der var ble­vet gre­bet ind, som der ret­te­lig bur­de ha­ve va­e­ret til­ba­ge i 2003. Men jeg er enig i og har respekt for, at Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet nu har be­slut­tet at fra­ta­ge Pen­kowa dok­tor­gra­den«, si­ger Ben­te Fin­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.