Hver­ken norsk po­li­ti el­ler en kom­mis­sion har kun­net fin­de be­vi­ser for, at der var ta­le om for­sik­rings­svin­del i Skan­di­navi­ens stør­ste uopkla­re­de mord­s­ag. Hel­ler ik­ke selv om for­sik­rin­gen på ’Scan­di­navi­an Star’ blev for­doblet til 24 mil­li­o­ner dol­lars kun en

Politiken - - DEBAT -

ski­bet? Alt fo­re­gik i fuld of­fent­lig­hed.

Så var der for­sik­rin­ger­ne. Der var to for­skel­li­ge for­sik­rin­ger på ski­bet.

Ansvars­for­sik­rin­gen var teg­net i den nor­ske as­su­ran­ce­for­e­ning Skuld – og her var for­hand­lin­ger­ne om er­stat­nin­ger­ne til de over­le­ven­de og de om­kom­nes ef­ter­lad­te i fuld gang. Her fulg­te pres­sen med i, hvor man­ge pen­ge der skul­le ud­be­ta­les.

Men så var der ka­sko­for­sik­rin­gen. Den hand­le­de om, hvor stor er­stat­ning eje­ren af ski­bet kun­ne få for den brand­ha­er­ge­de fa­er­ge. Den var teg­net i det dan­ske for­sik­rings­sel­skab Fjer­de Sø og af­sted­kom et dra­ma­tisk slags­mål om den hø­je for­sik­rings­sum på 24 mil­li­o­ner dol­lars, knap 150 mil­li­o­ner kr.

For­hand­lin­ger­ne fo­re­gik i for­tro­lig­hed. Alt for me­get var på spil – og helt frem til i dag har det va­e­ret skjult, hvor­dan der blev ka­em­pet i kulis­sen om de man­ge for­sik­rings­pen­ge. Fron­ter­ne var truk­ket skar­pt op. Spørgs­må­let var, hvem der først blin­ke­de og gav sig.

Po­li­ti­ken kan nu forta­el­le det dra­ma­ti­ske for­hand­lings­for­løb om for­sik­rings­sum­men ef­ter sam­ta­ler med cen­tra­le kil­der, som øn­sker at va­e­re ano­ny­me – og på ba­sis af hidtil ukend­te do­ku­men­ter.

Ame­ri­kansk sel­skab lag­de pres

Kun to en halv må­ned ef­ter li­ge­ne blev kør­te ind i kø­le­hu­set på kaj­en i Ly­sekil, var slags­må­let in­de i den af­gø­ren­de fa­se. Da­to­en var 21. ju­ni 1990.

Eje­ren af ’Scan­di­navi­an Star’ skul­le bli­ve enig med for­sik­rings­sel­ska­bet Fjer­de Sø om stør­rel­sen på er­stat­nin­gen for det brand­ha­er­ge­de skib. Skul­le ski­bet be­trag­tes som to­talska­det, så al­le 24 mil­li­o­ner dol­lars skul­le ud­be­ta­les, el­ler kun en del af de man­ge mil­li­o­ner?

I of­fent­lig­he­dens og myn­dig­he­der­nes øj­ne var den dan­ske for­ret­nings­mand Hen­rik Jo­han­sen ejer af ski­bet. Så det var ham, som stod over for for­sik­rings­sel­ska­bet. Men i vir­ke­lig­he­den var der og­så an­dre in­ter­es­ser på spil. En tred­je part var med til for­hand­lin­ger­ne: det ame­ri­kan­ske sel­skab SeaEsca­pe.

Ame­ri­ka­ner­ne var re­pra­e­sen­te­ret af sel­ska­bets dan­ske be­sty­rel­ses­med­lem, Ni­els-Erik Lund, og en bri­tisk ad­vo­kat. Men sel­ska­bet vil­le for alt i ver­den und­gå of­fent­lig­he­dens sø­ge­lys.

Det var der en vig­tig grund til.

Of­fi­ci­elt hav­de det ame­ri­kan­ske sel­skab ik­ke la­en­ge­re no­get at gø­re med ’Scan­di­navi­an Star’. Hi­sto­ri­en i of­fent­lig­he­den var, at ame­ri­ka­ner­ne hav­de solgt ski­bet til Hen­rik Jo­han­sen en uge før mord­bran­den.

Den dan­ske for­ret­nings­mand Ni­elsErik Lund hav­de for­mid­let sal­get til Hen­rik Jo­han­sen, for­di han hjalp det ame­ri­kan­ske sel­skab i for­bin­del­se med køb, salg og le­je af ski­be. Så set med of­fent­lig­he­dens øj­ne hav­de SeaEsca­pe in­tet at gø­re med slags­må­let om for­sik­rings­sum­men.

Godt nok var det ame­ri­kan­ske sel­skab SeaEsca­pe højst us­a­ed­van­ligt og­så med­for­sik­ret. Sel­ska­bet hav­de over­ført ski­bet til Hen­rik Jo­han­sen, før han hav­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.