Ny rap­port: Vent med kon­takt til fora­el­dre i sa­ger om so­ci­al kon­trol

Børn og un­ge, der le­ver un­der ek­strem so­ci­al kon­trol, skal kun­ne forta­el­le om det, uden at myn­dig­he­der­ne straks in­for­me­rer fora­el­dre­ne, an­be­fa­ler In­sti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der.

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA - CECILIE PATSCHEIDER MICHAEL OLSEN cecilie.patscheider@pol.dk

For­bud. Over­våg­ning. Straf. Vold. Når et barn forta­el­ler om at va­e­re ud­sat for ek­strem so­ci­al kon­trol i hjem­met, ri­si­ke­rer han el­ler hun, at kom­mu­nen straks in­for­me­rer fora­el­dre­ne om, at myn­dig­he­der­ne un­der­sø­ger sa­gen, og den prak­sis bør aen­dres. Det kon­klu­de­rer In­sti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der på bag­grund af en ny rap­port om so­ci­al kon­trol og børn og un­ges ret­tig­he­der.

»Et barn el­ler en ung, der er ud­sat for ek­strem so­ci­al kon­trol, skal kun­ne sø­ge hja­elp, uden at kom­mu­ner­ne straks in­for­me­rer fora­el­dre­ne. Som det er i dag, ri­si­ke­rer bar­net el­ler den un­ge, at fora­el­dre­ne in­for­me­res alt for tid­ligt i for­lø­bet. Det hol­der ik­ke, for det kan be­ty­de, at bar­net tra­ek­ker sig og ik­ke forta­el­ler me­re om sin si­tu­a­tion og må le­ve vi­de­re un­der gan­ske for­fa­er­de­li­ge for­hold«, si­ger chef­kon­su­lent Li­ne Vik­kel­sø Slot, som er ho­ved­for­fat­ter til rap­por­ten.

In­sti­tut an­be­fa­ler ny prak­sis

Der­med la­eg­ger in­sti­tut­tet op til, at myn­dig­he­der­ne skal kun­ne bry­de med det over­ord­ne­de prin­cip om, at fora­el­dre som ud­gangs­punkt in­for­me­res, så snart man be­gyn­der at un­der­sø­ge en so­ci­alsag. Rap­por­ten byg­ger blandt an­det på en juri­disk ana­ly­se, fak­ta om ek­strem so­ci­al kon­trol samt in­ter­views med in­te­gra­tions­vej­le­de­re lan­det over.

Tid­li­ge­re un­der­sø­gel­ser pe­ger på, at det of­te er børn og un­ge med mi­no­ri­tets­bag­grund fra ik­ke­ve­st­li­ge lan­de, der op­le­ver ek­strem so­ci­al kon­trol. Det kan va­e­re, når fora­el­dre sty­rer og kon­trol­le­rer de­res børn ved f.eks. at iso­le­re dem i hjem­met, får ae­l­dre sø­sken­de til at over­vå­ge dem el­ler be­stem­mer, hvem den på­ga­el­den­de må ta­le med el­ler va­e­re i par­for­hold med. Det kan og­så va­e­re, når børn og un­ge straf­fes med psy­kisk el­ler fy­sisk vold.

Hvis en la­e­rer el­ler pa­e­da­gog ind­be­ret­ter mi­stan­ke om den form for ek­strem so­ci­al kon­trol til kom­mu­nen, er det i dag vidt for­skel­ligt, om kom­mu­ner­ne kon­tak­ter fora­el­dre­ne med det sam­me el­ler ej, forta­el­ler Li­ne Vik­kel­sø Slot.

For­skel­le­ne i prak­sis skyl­des blandt an­det, at det for kom­mu­ner­ne kan va­e­re juri­disk uklart, hvor langt de kan gå ind i en sag om ek­strem so­ci­al kon­trol uden at in­for­me­re fora­el­dre­ne om det. Det vur­de­rer lek­tor Ca­ro­li­ne Adolp­h­sen, som for­sker i so­ci­al­ret og bør­ne- og ung­doms­ret på Aar­hus Uni­ver­si­tet og står bag den juri­di­ske ana­ly­se i rap­por­ten.

»Det er uklart, hvor­når sko­len og kom­mu­nen kan la­de va­e­re med at in­for­me­re fora­el­dre­ne og hvor la­en­ge. Det frem­går ik­ke til­stra­ek­ke­lig klart af lov­giv­nin­gen. Ud­gangs­punk­tet i so­ci­alsa­ger er, at fora­el­dre får vi­den om de­res børn, så hvis det ik­ke står klart, at sags­be­hand­ler­ne ik­ke be­hø­ver in­for­me­re dem, kon­tak­ter de jo fora­el­dre­ne. Og det du­er ik­ke i den­ne ty­pe sa­ger«, si­ger hun.

In­sti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der, som har en rå­d­gi­ven­de funk­tion i for­hold til skif­ten­de re­ge­rin­ger og Fol­ke­tin­get, an­be­fa­ler der­for, at re­ge­rin­gen får ty­de­lig­gjort i ser­vi­ce­loven el­ler i en vej­led­ning her­til, at ud­gangs­punk­tet om straks at ind­dra­ge fora­el­dre kan fravi­ges. Det skal ga­el­de i de sa­ger, hvor bar­net ri­si­ke­rer at va­e­re i fa­re, el­ler hvis fora­el­dre­nes re­ak­tion kan med­fø­re, at bar­net el­ler den un­ge af­bry­der kon­tak­ten til myn­dig­he­der­ne.

Mi­ni­ster er med på aen­dring

Iføl­ge or­ga­ni­sa­tio­nen Et­nisk Ung, som bå­de rå­d­gi­ver un­ge og fag­per­so­ner som so­ci­al­rå­d­gi­ve­re, la­e­re­re og pa­e­da­go­ger om ae­res­re­la­te­re­de kon­flik­ter og so­ci­al kon­trol, er der ab­so­lut be­hov for, at det bli­ver ty­de­lig­gjort, at kom­mu­ner­ne ik­ke be­hø­ver at ind­dra­ge fora­el­dre­ne.

»Vi op­le­ver, at der er stor usik­ker­hed om­kring det man­ge ste­der. Når vi snak­ker med fag­folk, kan de f.eks. va­e­re be­kym­re­de for, hvor­dan de skal hånd­te­re den un­der­ret­ning, de har få­et. De ved godt, at hvis de in­for­me­rer fora­el­dre­ne, ri­si­ke­rer de, at de un­ge plud­se­lig ik­ke vil si­ge no­get me­re el­ler tra­ek­ker de­res for­kla­ring til­ba­ge«, si­ger pro­jek­t­chef Sus­an­ne Fa­bri­ci­us.

So­ci­al­rå­d­gi­ver­for­e­nin­gens na­est­for­mand, Ni­els Chri­sti­an Bark­holt, me­ner, at der me­re er be­hov for »stør­re klar­hed og be­vidst­hed« om, hvor vig­tigt det er ik­ke at in­vol­ve­re fora­el­dre­ne for tid­ligt, end der er be­hov for lova­en­drin­ger: »Det er helt kor­rekt, at i den lov­giv­ning, vi har i dag, er der gra­en­ser for, hvor me­get vi kan ta­le med bør­ne­ne uden at in­vol­ve­re fora­el­dre­ne. Og vi kan ik­ke kom­me uden om, at vi skal in­vol­ve­re fora­el­dre­ne på et tids­punkt«, si­ger Bark­holt: »Men spørgs­må­let er, hvor la­en­ge må vi va­e­re i di­a­log med bar­net uden at in­vol­ve­re fora­el­dre­ne«.

Ud­la­en­din­ge- og In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser, at man i en vej­led­ning til kom­mu­ner­ne vil pra­e­ci­se­re, at de kan und­la­de at ind­dra­ge fora­el­dre i den­ne ty­pe sa­ger.

»For mig er det helt af­gø­ren­de, at un­ge, som flyg­ter fra vold­som so­ci­al kon­trol, om­gå­en­de får hja­elp, og jeg vil ger­ne va­e­re med til at ty­de­lig­gø­re over for kom­mu­ner­ne, at ind­dra­gel­se af fora­el­dre­ne ik­ke al­tid er re­le­vant. Vi har at gø­re med un­ge, som er ban­ge for re­pres­sa­li­er, som of­te er nødt til at gå un­der jor­den, og som har brug for en mas­se hja­elp til at få et nor­malt liv ef­ter alt det, de har va­e­ret ud­sat for«, si­ger ud­la­en­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) i en skrift­lig kom­men­tar.

Lands­hol­det tra­e­ne­de i af­tes i Dublin, før den af­gø­ren­de kamp mod Ir­land. I før­ste kamp kun­ne dan­sker­ne ik­ke sco­re. I af­ten kan Dan­mark nø­jes med uaf­gjort, og der er op­ti­mis­me i den dan­ske trup. Fo­to: Lars Poul­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.