Po­li­tisk du­el: Refsha­leø­en skal va­e­re bil­fri cy­kel­by­del. Nej, en sko­le­by­del

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA - Flem­m­ing.chri­sti­an­sen@pol.dk

Kom­mu­nalvalg. SF’s spids­kan­di­dat til kom­mu­nalval­get i Kø­ben­havn, Sis­se Ma­rie Wel­ling, har en vi­sion om, at det sid­ste øde hav­ne­om­rå­de, Refsha­leø­en, skal va­e­re en bil­fri cy­kel­by­del. Men hun an­kom­mer til in­ter­viewet mel­lem de for­fald­ne in­du­stri­byg­nin­ger i ... bil.

Det gri­ner hun og­så selv af og skyn­der sig at un­der­stre­ge, at det alt­så er en el­bil, og at man som valg­kam­pramt po­li­ti­ker er nødt til at ha­ve en mas­se ud­styr med.

»Kø­ben­hav­ner­nes fo­re­truk­ne trans­port­mid­del er cyk­len, så det ta­ger vi ud­gangs­punkt i. Vi har me­get foru­re­ning og tra­engsel, så det hand­ler om at få fa­er­re bi­ler og ik­ke fle­re«, si­ger hun og pe­ger over på den an­den si­de af hav­nen, hvor by­de­len Nord­havn byg­ges.

»Der­ov­re er der en par­ke­rings­plads for hver ene­ste bo­lig. Det er en for­kert må­de at byg­ge på«.

I den bi­den­de novem­ber­bla­est er den kon­ser­va­ti­ve spids­kan­di­dat, Jakob Na­esa­ger, og­så duk­ket op i bil, og der går ik­ke man­ge mi­nut­ter, før han kom­mer med en helt an­den fo­re­stil­ling om frem­ti­den for øen med en for­tid som hjem­sted for na­tio­nens sto­re skibsva­erft B&W. Han fin­der en cy­kel­by­del helt for­kert.

»Jeg sy­nes ik­ke, vi skal dik­te­re, om kø­ben­hav­ner­ne skal ha­ve bil el­ler ej. De, der har be­hov for at få fa­mi­li­en til at ha­en­ge sam­men ved at ha­ve bil, skal ha­ve lov«, si­ger Jakob Na­esa­ger.

Sis­se Ma­rie Wel­ling, je­res for­slag om en cy­kel­by­del på Refsha­leø­en stri­der vel og­så med ide­en om en blan­det by – for det bli­ver vel ba­re en by­del for hip­ste­re med chri­sti­a­ni­a­cyk­ler?

»Nej, det bli­ver bå­de for folk med høj og lav ind­komst, som ger­ne vil bo, hvor der ik­ke er bi­ler. Og man kan la­ve la­de­stan­de­re ved ind­kørs­len til by­de­len til de ud­ma­er­ke­de de­le­bi­ler, der fin­des, så man kan kø­re rundt i el­bi­ler og få da­ek­ket den slags be­hov. Men det der med, at hver lej­lig­hed skal ha­ve en bil, hø­rer for­ti­den til. Vi må pri­o­ri­te­re, og for os er det vig­tigst, at man kan gå el­ler cyk­le«.

Fi­re helt nye spe­ci­alsko­ler

For Jakob Na­esa­ger og Kon­ser­va­ti­ve er hå­bet, at Refsha­leø­en ud over bo­li­ger skal va­e­re hjem­sted for 4 så­kald­te pro­filsko­ler. Han pe­ger på, at Kø­ben­havn får be­hov for 14 nye sko­ler de na­e­ste 12 år for at føl­ge med be­folk­nings­ud­vik­lin­gen, »og det er der sim­pelt­hen ik­ke grun­de nok til ude om­kring i by­en«.

»Men man kan sam­le 4 sko­ler på Refsha­leø­en i en klyn­ge med en in­ter­na­tio­nal pro­fil, hvor den ene må­ske kan va­e­re en­gelsk­spro­get og den an­den en fod­boldsko­le. Det skal va­e­re sko­ler for ele­ver fra 3. klas­se og op­ef­ter, hvor børn i de min­dre klas­ser går på lo­ka­le di­strikt­s­sko­ler ude om­kring i by­en«.

Med til Jakob Na­esa­gers drøm hø­rer et stort an­la­eg til idra­et med en til­hø­ren­de Team Dan­mark-idra­ets­by, som sport­s­fol­ke­ne kan bru­ge om ef­ter­mid­da­gen. Den skal va­e­re til rå­dig­hed for de nye sko­ler om da­gen og for for­e­nin­ger­ne om af­te­nen.

»Refsha­leø­en skal va­e­re no­get for an­dre end dem, der skal bo her«, fast­slår den kon­ser­va­ti­ve po­li­ti­ker.

Li­ge det pro­jekt kan Sis­se Ma­rie Wel­ling til gen­ga­eld ik­ke stem­me for:

»Det er vig­tigt, at folk kan va­el­ge den lo­ka­le fol­ke­sko­le og ik­ke skal pend­le på kryds og tva­ers for at brin­ge og hen­te bør­ne­ne. Det vil kun va­e­re med til at ska­be me­re tra­fik og gø­re hver­da­gen sva­e­re­re«.

Jakob Na­esa­ger pe­ger på, at der er an­dre pro­filsko­ler, som kan til­va­el­ges af børn fra he­le kom­mu­nen, så som Sankt An­nae Gym­na­si­um, der har fo­kus på mu­sik. Kan det fun­ge­re, kan det og­så fun­ge­re med fle­re pro­filsko­ler.

»Des­u­den kan så­dan en klyn­ge med 4 pro­filsko­ler ska­be et spa­en­den­de fa­el­les la­e­rings­mil­jø«, un­der­stre­ger han. Sis­se Ma­rie Wel­ling er klar over, at det kra­e­ver go­de tra­fik­for­hold at ud­vik­le en ny by­del på Refsha­leø­en, men fast­slår, at det ik­ke bli­ver med SF’s stem­mer, at der byg­ges en hav­ne­tun­nel fra Nord­havn over Refsha­leø­en og vi­de­re un­der Ama­ger til Sja­el­lands­bro­en og mo­tor­vej­en.

»En hav­ne­tun­nel ko­ster 20 mil­li­ar­der kro­ner og gi­ver me­re bil­tra­fik på Ama­ger og ik­ke min­dre tra­fik i in­dre by. I ste­det bur­de man gå i gang i mor­gen med at byg­ge en me­tro her­til og så si­ge til folk, at de må bru­ge cyk­len, hvis de vil bo på Refsha­leø­en«.

Jakob Na­esa­ger for­sva­rer hav­ne­tun­nel­pla­ner­ne – som sta­dig kun er på teg­ne­bor­det – med na­eb og klø­er.

»Når vi bli­ver fle­re i tra­fik­ken, vil de for­skel­li­ge tra­fik­for­mer kan­ni­ba­li­se­re på hin­an­den over jor­den. Men hav­ne­tun­ne­len skal gå un­der jor­den he­le vej­en, så den ik­ke øde­la­eg­ger Ama­ger«.

BYUDVIKLING. Refsha­leø­en er re­ser­ve­ret til først at bli­ve by­ud­vik­let ef­ter 2021. Men SF’s Sis­se Ma­rie Wel­ling og Kon­ser­va­ti­ves Jakob Na­esa­ger sy­nes, at pla­ner­ne skal frem­skyn­des – dog er de to spids­kan­di­da­ters fo­re­stil­lin­ger om øens frem­tid me­get for­skel­li­ge.

Ar­kiv­fo­to: Per Folkver

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.