Do­nald Trump gør Ki­na sta­er­ke­re

Do­nald Trump har på sin rej­se rundt i Asi­en ba­net vej­en for Ki­na.

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA - ASIENANALYSE CLAUS BLOK THOMSEN ASIENKORRESPONDENT, BANGKOK claus.thomsen@pol.dk

Do­nald Trumps na­e­sten to uger lan­ge run­drej­se i Asi­en er slut. Det lyk­ke­des stort set hans em­beds­ma­end at få ham til at op­fø­re sig stats­mands­ag­tigt, så han ik­ke kom til at for­na­er­me no­gen el­ler la­ve rav i den.

Kun på tu­rens sid­ste stop faldt Trump til­ba­ge i sit gam­le jeg. Her be­søg­te han i går Fi­lip­pi­ner­nes pra­esi­dent, Rod­ri­go Du­ter­te, som han lov­pri­ste til sky­er­ne, til trods for at Du­ter­tes krig mod narko fo­re­lø­big har ko­stet over 3.000 fi­lip­pi­ne­re li­vet.

Med sin sa­ed­van­li­ge hang til su­per­la­ti­ver sag­de Trump, at han og Du­ter­te hav­de et »gre­at re­la­tions­hip«.

Ud over Fi­lip­pi­ner­ne nå­e­de Trump at be­sø­ge Ja­pan, Syd­korea, Ki­na og Viet­nam samt at del­ta­ge i fle­re top­mø­der med stats- og re­ge­rings­che­fer fra he­le Asi­en og stil­le­havs­re­gio­nen.

Ove­ralt blev Trump ta­get imod som man­den i mid­ten, men al­li­ge­vel blev hans run­drej­se en de­mon­stra­tion af, hvor­dan USA’s ind­fly­del­se er på vej ned, mens det snart vil va­e­re Ki­na, som al­le ven­der blik­ket mod.

Den ud­vik­ling kan Trump i høj grad tak­ke sig selv for. Hans po­li­tik om at sa­et­te USA først lig­ner en ame­ri­kansk exit fra Asi­en. I we­e­ken­den sat­te Trump ord på sin po­li­tik, da han gjor­de det klart, at USA frem­over vil ven­de ryg­gen til sto­re in­ter­na­tio­na­le han­del­s­af­ta­ler.

»Jeg vil al­tid sa­et­te Ame­ri­ka først på sam­me må­de, som jeg for­ven­ter, at I al­le i det­te lo­ka­le vil sa­et­te je­res lan­de først«, sag­de han i en ta­le i Viet­nam til re­ge­rings­che­fer og er­hvervs­le­de­re sam­let til mø­de i den øko­no­mi­ske sam­men­slut­ning Asia Pa­ci­fic Eco­no­mic Coo­pe­ra­tion – og­så kal­det Apec.

»Hvad vi ik­ke la­en­ge­re vil gø­re er at gå med i sto­re af­ta­ler, som vil bin­de vo­res ha­en­der, over­gi­ve vo­res su­ve­ra­e­ni­tet og gø­re me­nings­fuld hånd­ha­e­vel­se prak­tisk umu­ligt«, sag­de Trump.

Det va­er­ste bud­skab

Hvad Trump der­i­mod ik­ke vid­ste el­ler blot ig­no­re­re­de, var, at det var det va­er­ste, han kun­ne si­ge til de man­ge asi­a­ti­ske lan­de, der lyt­te­de med.

De fryg­ter Ki­nas sti­gen­de do­mi­nans og øn­sker der­for, at USA dan­ner en mod­va­egt til Ki­na.

Igen­nem år­ti­er har lan­de som Sin­ga­po­re, Fi­lip­pi­ner­ne, Ma­lay­sia, Thailand og In­do­nesi­en ført en po­li­tik, hvor de ba­lan­ce­re­de mel­lem USA og Ki­na, hvil­ket gav dem et eget na­tio­nalt rå­de­rum.

Det er den magt­for­de­ling, som Trump lag­de op til at øde­la­eg­ge med sin ta­le i Viet­nam. Han tog al­le­re­de før­ste skridt, da han umid­del­bart ef­ter sin indsa­et­tel­se som pra­esi­dent trak USA ud af en ny stor han­del­s­af­ta­le med 11 lan­de i Asi­en og stil­le­havs­re­gio­nen.

Kon­se­kven­sen af Trumps po­li­tik er, at den vil gø­re det sta­dig sva­e­re­re for de asi­a­ti­ske lan­de ik­ke at bli­ve su­get ind i Ki­nas magts­fa­e­re.

Trumps mod­styk­ke er den ki­ne­si­ske pra­esi­dent, Xi Jin­ping, som er tå­l­mo­dig og for­står at ta­en­ke lang­sig­tet.

Oven i det kom­mer, at Ki­na har vilj­en, pen­ge­ne og styr­ken til at nå de mål, som le­del­sen sa­et­ter. I mod­sa­et­ning til Trump pra­ler Xi Jin­ping hel­ler ik­ke, han un­der­dri­ver sna­re­re sin magt. På Apec-mø­det i we­e­ken­den i Viet­nam ind­t­og Xi Jin­ping ta­ler­sto­len li­ge ef­ter Do­nald Trump og ud­fyld­te straks det tom­rum, som Trump ef­ter­lod sig.

Xi Jin­ping tal­te om vig­tig­he­den af in­ter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de.

»Vi ser grund­la­eg­gen­de aen­drin­ger i øko­no­misk glo­ba­li­se­ring. Vi bør op­ret­hol­de mul­ti­la­te­ra­lis­me, stra­e­be ef­ter fa­el­les va­ekst gen­nem kon­sul­ta­tio­ner og ska­be ta­et­te­re part­ner­ska­ber«, sag­de han iføl­ge avi­sen Wall Stre­et Jour­nal.

Ki­nas Mars­hall­plan

Hvad Xi Jin­ping ik­ke sag­de klart, men ty­de­ligt men­te, var, at den­ne ud­vik­ling na­tur­lig­vis skal ske med Ki­na for bor­den­den.

En af Xi Jin­pings stør­ste ma­er­kesa­ger er det så­kald­te One Belt, One Ro­ad-ini­ti­a­tiv, hvor Ki­na med mil­li­ar­der af kro­ner i lom­men er ved at fi­nan­si­e­re ve­je, jer­n­ba­ner, hav­ne og an­den in­fra­struk­tur i re­sten af Asi­en for øge at sam­hand­len og knyt­te lan­de­ne ta­et­te­re til Ki­na. I om­fang over­går ini­ti­a­ti­vet langt ame­ri­ka­ner­nes Mars­hal­l­hja­elp til eu­ro­pa­e­er­ne ef­ter An­den Ver­denskrig.

Det er Ki­na, der nu til­by­der de an­dre lan­de sta­bi­li­tet, og som al­tid er det den, der be­ta­ler for mu­sik­ken, der be­stem­mer.

Xi Jin­ping sag­de det na­e­sten selv, da han i sid­ste må­ned på den ki­ne­si­ske par­ti­kon­gres blev op­hø­jet til le­der på linje med Mao Zedong.

På kon­gres­sen lo­ve­de Xi Jin­ping, at en ny ae­ra un­der ham er be­gyndt, og den vil ryk­ke Ki­na ta­et­te­re på »ho­ved­s­ce­nen« og gi­ve an­dre lan­de en mu­lig­hed for øko­no­misk ud­vik­ling.

Al­le­re­de i dag er Asi­en ver­dens stør­ste va­ekst­cen­ter. Hvad Trump – og mu­lig­vis og­så fle­re eu­ro­pa­ei­ske le­de­re – sta­dig ik­ke for­står, er, at den, der be­stem­mer over Asi­en, be­stem­mer over re­sten af ver­den.

Det ty­ske uge­ma­ga­sin Der Spie­gel si­ger det klart på sin for­si­de i den­ne uge.

’Vågn op’, står der.

SMILET SI­GER DET HE­LE.

Trumps run­drej­se til Asi­en har va­e­ret med til at un­der­stre­ge Ki­nas do­mi­nans i re­gio­nen, så Ki­nas Xi Jin­ping hav­de god grund til at smi­le ved de to pra­esi­den­ters mø­de i Fol­kets Sto­re Hal i tors­dags.

Fo­to: An­dy Wong/AP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.