Børn af­vi­ses til spe­ci­al­til­bud

Politiken - - SKOLE - Poul.a.pe­der­sen@pol.dk

Indstil­lin­ger. In­den for de se­ne­ste fi­re år har 58 fol­ke­skole­le­de­re lan­det over op­le­vet, at kom­mu­nen har af­vist at flyt­te en elev, som sko­len har indstil­let til et spe­ci­a­lun­der­vis­nings­til­bud. Det er sket med hen­vis­ning til øko­no­mi el­ler plads­man­gel, skri­ver dr.dk.

»Af­vis­nin­ger­ne er vir­ke­lig et gok i nød­den. De me­d­ar­bej­de­re, der står med op­ga­ven, er på over­ar­bej­de med så­dan et barn. Når de får at vi­de, at bar­net skal bli­ve, er det fru­stre­ren­de«, si­ger skole­le­der ved Syd­hav­nens Sko­le, Mor­ten Bi­e­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.