FAK­TA

So­ci­al kon­trol

Politiken - - SKOLE -

Ek­strem so­ci­al kon­trol er hand­lin­ger, sty­ring, kon­trol og sank­tio­ner, der i va­e­sent­lig grad ha­em­mer el­ler be­gra­en­ser den en­kel­tes liv­s­ud­fol­del­se, ad­fa­erd, valg og ret­tig­he­der.

Såvel et­ni­ske dan­ske­re som per­so­ner med an­den et­nisk bag­grund ud­sa­et­tes for so­ci­al kon­trol, men isa­er pi­ger og kvin­der med ik­ke-ve­st­lig mi­no­ri­tets­bag­grund er ud­sat­te.

Om­fan­get er pra­e­get af mør­ket­al, men en un­der­sø­gel­se om so­ci­al kon­trol fra 2011 vi­ser, at godt hver fjer­de ung på 15-20 år med et­nisk mi­no­ri­tets­bag­grund fryg­ter, at fa­mi­li­en va­el­ger en ae­g­te­fa­el­le mod de­res vil­je, og cir­ka hver fjer­de op­le­ver stør­re el­ler min­dre grad af be­gra­ens­ning i for­hold til at va­el­ge ud­dan­nel­se, ven­ner og fri­tidsak­ti­vi­te­ter.

Kil­der: In­sti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der, Ud­la­en­din­ge- og In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.