Nør­re­bro-far: En idi­ot med en pi­stol kan øde­la­eg­ge vå­ben­hvi­len

På Nør­re­bro er der ind­gå­et af­ta­le om vå­ben­hvi­le blandt ri­va­li­se­ren­de ban­der. Kil­de i mil­jø­et forta­el­ler, at der ar­bej­des på en va­rig af­ta­le, men so­cio­log er skep­tisk.

Politiken - - SKOLE - SIGNE MAI VILSBØLL ANDERS LEGARTH SMITH signe.vils­boll@pol.dk

Ban­de­kon­flik­ten er ik­ke for­bi, blot for­di en af­ta­le om vå­ben­hvi­le er for­hand­let på plads. Så­dan ly­der det fra so­cio­log og for­fat­ter Ay­din So­ei.

»Vi har at gø­re med hård­kog­te kri­mi­nel­le, der kun har ét for øje: at op­ret­hol­de de­res eget ek­si­stens­grund­lag og sør­ge for, at de­res kri­mi­nel­le for­ret­ning ik­ke bli­ver øde­lagt. Det er der­for, at de i før­ste om­gang går med til vå­ben­hvi­le«.

I går for­tal­te kil­der ta­et på ban­de­mil­jø­et på Nør­re­bro, at der er ind­gå­et vå­ben­hvi­le mel­lem Loy­al to Fa­mi­lia, der hol­der til på In­dre Nør­re­bro, og den kri­mi­nel­le grup­pe­ring ved Mjøl­ner­par­ken fra Ydre Nør­re­bro. I før­ste om­gang er af­ta­len blandt de ri­va­li­se­ren­de ban­der, at de la­eg­ger de­res vå­ben de na­e­ste fi­re uger.

Ay­din So­ei har fulgt ban­de­kon­flik­ten si­den 2008 og be­ska­ef­ti­ger sig med mar­gi­na­li­se­re­de un­ges fa­sci­na­tion af blandt an­det kri­mi­nel­le ban­der. Han me­ner, at den må­ned­lan­ge vå­ben­hvi­le kan gi­ve ban­der­ne rum til at re­k­rut­te­re og fort­sa­et­te de­res kri­mi­nel­le for­ret­ning. Må­ske kan det end­da »gi­ve dem over­skud til at stå klar, når kon­flik­ten end­nu en gang blus­ser op«, på­pe­ger han. De se­ne­ste må­ne­der har de to grup­pe­rin­ger be­kri­get hin­an­den i en kon­flikt, der si­den i som­mer har re­sul­te­ret i mindst 40 sky­de­ri­er på Nør­re­bro og de til­stø­de­n­de by­de­le. Fi­re er dra­ebt. Se­ne­st tors­dag i sid­ste uge, hvor to un­ge ma­end blev ramt af skud i bo­lig­kvar­te­ret Mjøl­ner­par­ken på Nør­re­bro. Den ene af de to blev i al hast kørt til Rigs­ho­spi­ta­let, men hans liv stod ik­ke til at red­de. Den 22åri­ge, der mi­ste­de li­vet, var ik­ke med­lem af en ban­de, men sky­de­ri­et var iføl­ge Kø­ben­havns Po­li­ti ban­de­re­la­te­ret.

Ban­de­kon­flik­tens man­ge of­re er iføl­ge en kil­de ta­et på mil­jø­et år­sa­gen til, at freds­for­hand­len­de fora­el­dre til un­ge ma­end på Nør­re­bro nat­ten til søn­dag be­slut­te­de, at det var på ti­de at få sat en stop­per for sky­de­ri­et.

»Fora­el­dre­ne i Mjøl­ner­par­ken og ved Blå­gårds Plads vil ik­ke fin­de sig i det la­en­ge­re. De er ut­ryg­ge, og de fryg­ter for de­res børn. Bå­de dem, der har børn, som er en del af ban­der­ne, men og­så dem, der ik­ke har. De ved, at de­res børn er ud­sat­te«, si­ger kil­den, der øn­sker at va­e­re ano­nym, og som var til ste­de ved de mø­der, der blev af­holdt med le­den­de ban­de­med­lem­mer fra de to grup­pe­rin­ger.

Fle­re hund­re­de fora­el­dre fra lo­ka­l­om­rå­det var søn­dag mødt op til de­mon­stra­tion på Blå­gårds Plads i Kø­ben­havn, hvor de ud­tryk­te øn­ske om fred i ban­de­kon­flik­ten. Kil­den forta­el­ler til Po­li­ti­ken, at fora­el­dre­nes pres har gi­vet de le­den­de ban­de­med­lem­mer en stør­re vil­je til af få af­slut­tet den mas­si­ve brug af vå­ben.

»Man kan ma­er­ke, at de me­ner det. De hav­de al­drig reg­net med, at så man­ge til­fa­el­di­ge men­ne­sker vil­le bli­ve skudt. De le­ver som rot­ter, når de går og kig­ger sig over skul­de­ren he­le ti­den. De kan se, at der er star­tet et op­rør mod dem. Bå­de fra lo­kal­sam­fun­det, fra myn­dig­he­der­ne og de­res fora­el­dre. De er ik­ke gla­de for, at de er kom­met i den her si­tu­a­tion, hvor de fryg­ter for de­res liv«, si­ger kil­den, der un­der­stre­ger, at der ar­bej­des på en va­rig freds­af­ta­le.

Der skal så lidt til

»Men der skal ba­re en idi­ot med en pi­stol til at øde­la­eg­ge vå­ben­hvi­len«, si­ger Fa­rid Cha­ha­de. Han er selv far på Nør­re­bro og un­der­vi­ser i selv­for­svar fle­re ste­der på Nør­re­bro og i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Der­fra ken­der han fle­re af de un­ge fra ban­der­ne, og han har og­så tid­li­ge­re for­søgt at ma­eg­le blandt med­lem­mer fra de stri­den­de grup­pe­rin­ger på Nør­re­bro.

Fa­rid Cha­ha­de me­ner, at det er umu­ligt at si­ge, hvad der vil ske den kom­men­de må­ned. »Det er en mu­lig­hed, at ban­de­kri­gen er stop­pet for en må­ned, men det er og­så en mu­lig­hed, at vå­ben­hvi­len bli­ver brudt. Der skal så lidt til, før det går galt«. Han har ik­ke selv va­e­ret med til at af­ta­le den må­ned­lan­ge vå­ben­hvi­le, men hå­ber, at det vil ba­ne vej for en freds­for­hand­ling.

»Det vil va­e­re godt for Nør­re­bros be­bo­e­re, der er hårdt ramt af kri­gen. Mi­ne eg­ne børn er ban­ge for at kom­me i sko­le. Det går ad hel­ve­de til, og der er pa­nik blandt bå­de un­ge og gam­le. Folk hol­der sig in­den dø­re om af­te­nen«, si­ger Fa­rid Cha­ha­de. Fora­el­dre­grup­per la­eg­ger i øje­blik­ket pres på ban­de­grup­pe­rin­ger af hen­syn til be­bo­e­re på Nør­re­bro, der bor i na­er af­stand af de ste­der, hvor sky­de­ri­er­ne har fun­det sted. Ef­ter den 22-åri­ge mand tors­dag blev skudt, har bo­ligsel­ska­bet Le­jer­bo og en be­bo­er­for­e­ning i Mjøl­ner­par­ken kra­e­vet me­re po­li­ti i om­rå­det.

Tre ma­end med til­knyt­ning til ban­de­mil­jø­et blev og­så ramt af skud i Mjøl­ner­par­ken 31. ok­to­ber. En af dem mi­ste­de li­vet. Vå­ben­hvi­len er ik­ke meldt ud af ban­de­med­lem­mer­ne selv. Så la­en­ge det ik­ke er sket, for­hol­der Ay­din So­ei sig skep­tisk. Og han stil­ler spørgs­måls­tegn ved, om det over­ho­ve­det er mu­ligt at ud­stik­ke or­drer om vå­ben­hvi­le blandt de frak­tio­ner i Mjøl­ner­par­ken, Nord­vest og Husum, der har be­ka­em­pet Loy­al to Fa­mi­lia.

»Bro­t­has blev jo for­melt set ned­lagt for nog­le år si­den. Nog­le af dem, der be­kri­ger Loy­al to Fa­mi­lia, er ba­re kri­mi­nel­le, som er ind­gå­et i kon­flik­ten, for­di de­res ven­ner er ble­vet skudt, og de fø­ler, at de­res bo­lig­om­rå­der er un­der an­greb. Der er ta­le om en by­dels­na­tio­na­lis­me, hvor man fø­ler, at man for en­hver pris skal be­skyt­te by­de­len og ha­ev­ne sig. Der­for er der for­ment­lig ik­ke sam­me hie­rar­ki­ske og pro­fes­sio­nel­le struk­tur, som vi ken­der fra an­dre ban­der, hvor en ban­de­top kan ud­stik­ke or­drer, som over­hol­des. Det er me­re mud­ret«, si­ger Ay­din So­ei og til­fø­jer, at han na­ep­pe tror, der er ta­le om en »va­rig freds­af­ta­le, som man så ved den sto­re nor­di­ske ro­ck­er­krig i 1990’er­ne«.

Kø­ben­havns Po­li­ti har de se­ne­ste to må­ne­der iva­er­k­sat en ra­ek­ke ini­ti­a­ti­ver for at sta­ek­ke de kri­mi­nel­le ban­der på Nør­re­bro. Der er ind­sat mo­bi­le po­li­ti­sta­tio­ner, be­tjen­te pa­trul­je­rer i ga­der­ne, og si­den au­gust har po­li­ti­et få­et fly­støt­te fra for­sva­ret. Imens har ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pe Poul­sen få­et grønt lys af Rigs­ad­vo­ka­ten til at for­sø­ge at op­lø­se Loy­al to Fa­mi­lia ved lov. So­cio­log Ay­din So­ei hå­ber, at vå­ben­hvi­len ik­ke fjer­ner fo­kus fra ban­der­ne og den »alt­af­gø­ren­de fore­byg­gel­se«.

»Vå­ben­hvi­len skal helst ik­ke bli­ve en sove­pu­de. Ban­der­ne skal ik­ke ha­ve held med at re­k­rut­te­re nye un­ge, de kan bru­ge som ka­non­fø­de, mens vi går og tror, at der er fred, for­di der ik­ke la­en­ge­re bli­ver skudt om ører­ne på os. Lil­le­bror­ge­ne­ra­tio­nen skal be­skyt­tes mod den fal­ske forta­el­ling og ro­man­ti­se­ring af det at va­e­re ban­de­med­lem, som ban­der­ne så ak­tivt for­sø­ger at ud­bre­de«, si­ger Ay­din So­ei.

»Hvis man ik­ke sa­et­ter hårdt med fore­byg­gen­de ini­ti­a­ti­ver for lil­le­bror­ge­ne­ra­tio­nen, der har va­e­ret øjen­vid­ner til sky­de­ri­er i de­res bo­lig­om­rå­der, har vi tabt. Så fort­sa­et­ter kon­flik­ten ba­re med nye le­den­de ban­de­med­lem­mer«.

SIKKERHED. Kø­ben­havns Po­li­ti har måt­tet øge sin til­ste­de­va­e­rel­se fle­re ste­der på Nør­re­bro i Kø­ben­havn med mo­bi­le po­li­ti­sta­tio­ner. En af dem er pla­ce­ret på Den Rø­de Plads.

Fo­to: Jens Dres­ling

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.