Ef­ter­lad­te rej­ser hård kri­tik af rap­port om døds­skib

Bag­ma­en­de­ne bag ’Scan­di­navi­an Star’ og ski­bets brand­for­løb er ik­ke re­elt un­der­søgt, er­kla­e­re­de ef­ter­lad­te på hø­ring.

Politiken - - SKOLE - LARS HALSKOV lars.halskov@pol.dk

Det tragi­ske sym­bol på en ska­eb­nesvan­ger nat var flyt­tet ind i hø­rings­sa­len i Stor­tin­get. På et bord i hjør­net stod en mo­del af pas­sa­ger­ski­bet ’Scan­di­navi­an Star’. Med ka­hyt­ter, da­ek, red­nings­bå­de og skor­sten.

Po­li­ti­ker­ne fra det nor­ske Stor­tings kon­trol- og kon­sti­tu­tions­ko­mité kun­ne ik­ke und­gå at se det sto­re hvi­de skib, som det så ud, før det bra­end­te nat­ten til 7. april 1990 – og 159 om­kom. Selv om det er over 27 år si­den, at på­sat­te bran­de brød ud på sejlad­sen fra Oslo til Fre­de­riks­havn, var in­gen i tvivl om al­voren. Bå­de den nor­ske støt­te­grup­pe og den pri­va­te eks­pert­grup­pe Stif­tel­sen skul­le i går i en hø­ring i Stor­tin­get kom­men­te­re den om­dis­ku­te­re­de kom­mis­sions­rap­port fra ju­ni i år.

Al­voren blev un­der­stre­get, da Ar­ne Ste­en fra Stif­tel­sen tog or­det. Han mi­ste­de sit ene­ste barn på ski­bet – en 22-årig søn – og kig­ge­de di­rek­te på po­li­ti­ker­ne.

»Til­ba­ge sid­der over­le­ven­de og ef­ter­lad­te med et uløst myste­ri­um. Hvad ske­te der? Hvem stod bag de ulyks­a­li­ge bran­de om bord på ’Scan­di­navi­an Star’, som ko­ste­de 159 li­vet?«, spurg­te Ar­ne Ste­en og tog en dyb indån­ding, før han fort­sat­te:

»Jeg har en bøn til jer i ko­mi­te­en på veg­ne af de over­le­ven­de og ef­ter­lad­te: Gør et ae­r­ligt for­søg på at brin­ge klar­hed over, hvem der stod bag mord­bran­den på ’Scan­di­navi­an Star’«.

Der­ef­ter stil­le­de han et spørgs­mål: »Hvad er år­sa­gen til, at myn­dig­he­der­ne i Nor­ge vi­ser så lidt vil­je til at lø­se pro­ble­mer­ne? El­ler er det gan­ske en­kelt, at det er for at skju­le det elen­di­ge po­li­ti­ar­bej­de, som blev ud­ført af norsk po­li­ti i 1991«.

Ar­ne Ste­en fik ik­ke et svar fra ko­mi­te­ens med­lem­mer, som lyt­te­de til kri­tik­ken af rap­por­ten fra Stif­tel­sens fag­li­ge eks­per­ter, der me­ner, at der var fle­re på­sat­te bran­de un­der de 38 ti­mers brand­for­løb.

Mystisk olie­brand

Al­le er eni­ge om – og­så myn­dig­he­der­ne – at de to før­ste bran­de var på­sat­te. Stri­den hand­ler om den mysti­ske kraf­ti­ge tred­je brand over 12 ti­mer ef­ter de før­ste bran­de. Dis­kus­sio­nen er, om den­ne olie­brand var en genopblus­sen af ho­ved­bran­den som føl­ge af et kraf­tigt op­var­met skibs­skrog.

El­ler om det var en ny på­sat brand som føl­ge af en sa­bo­ta­ge af et hy­draulik­rør, hvor isa­er di­e­se­lo­lie na­e­re­de bran­den.

Hvis det var en ny på­sat brand, vil­le der va­e­re langt fa­er­re mista­enk­te brandstif­te­re om bord – og det kun­ne un­der­sø­ges, om der og­så var en for­bin­del­se til de to før­ste på­sat­te bran­de. Der var 482 pas­sa­ge­rer og be­sa­et­nings­med­lem­mer om bord ved ho­ved­bran­den. Men på tids­punk­tet for olie­bran­den var der kun gan­ske få be­sa­et­nings­med­lem­mer og brand­folk om bord.

Iføl­ge norsk po­li­ti og kom­mis­sio­nen har bja­erg­nings­chef Per-Gun­nar Lun­din for­kla­ret, at hans fir­ma Rö­da Bo­la­get øde­lag­de hy­draulik­rø­ret fle­re da­ge ef­ter bran­de­ne. Det var der­for ik­ke øde­lagt med hen­blik på at an­ta­en­de en tred­je brand på ’Scan­di­navi­an Star’.

Men det har han al­drig sagt, for­kla­re­de Lun­din for en må­ned si­den til Po­li­ti­ken.

»Når det­te er fejl­ci­te­ret, kan man spør­ge, om an­dre af­hø­rin­ger og­så er fejl­ci­te­re­de. Jeg sy­nes, at det er al­vor­ligt«, sag­de Per-Gun­nar Lun­din.

I går til hø­rin­gen vi­ste Stif­tel­sen et fo­to af det brud­te hy­draulik­rør, som var ta­get, før Rö­da Bo­la­get kom ind på ski­bet. Det støt­ter bja­erg­nings­che­fens for­kla­ring om, at fir­ma­et ik­ke hav­de øde­lagt rø­ret.

Tals­mand Jan Har­sem fra den nor­ske støt­te­grup­pe af over­le­ven­de og på­rø­ren­de lag­de i sit ind­la­eg isa­er va­egt på, at hver­ken po­li­ti­et el­ler kom­mis­sio­nen re­elt hav­de un­der­søgt, hvem der var ski­bets re­der.

Han frem­ha­e­ve­de, at det­te af­gø­ren­de spørgs­mål kun er ba­se­ret på in­for­ma­tion fra ski­be­nes bag­ma­end – og alt­så ik­ke er ble­vet un­der­søgt. Selv ef­ter den om­fat­ten­de ef­ter­forsk­ning med man­ge af­hø­rin­ger og ind­hent­ning af do­ku­men­ter.

»Det bur­de ha­ve va­e­ret på­pe­get og kri­ti­se­ret, at vi til dags da­to ik­ke har få­et en ef­ter­forsk­ning af, hvem der var re­de­ren bag ’Scan­di­navi­an Star’«, sag­de Jan Har­sem og til­fø­je­de: »Det er helt åben­lyst et svigt«.

Sta­dig dansk an­svar

En­heds­li­stens Sø­ren Søn­der­gaard fra Fol­ke­par­tiets Rets­ud­valg var til ste­de ved hø­rin­gen for at hen­te in­for­ma­tion.

»Jeg var der på veg­ne af rets­ud­val­get og må kon­sta­te­re, at der på fle­re punk­ter er rejst tvivl om kom­mis­sions­rap­por­ten. Isa­er at der åben­bart er bil­led­do­ku­men­ta­tion for, at brud­det på hy­draulik­rø­ret er sket in­den det tids­punkt, som frem­går i rap­por­ten. Det vi­ser, at vi i Dan­mark ik­ke uden vi­de­re kan la­eg­ge den nor­ske un­der­sø­gel­se til grund. Vi bli­ver nødt til at kig­ge på det selv«, sag­de Sø­ren Søn­der­gaard ef­ter hø­rin­gen.

Oprin­de­lig var det dansk po­li­tis op­ga­ve at un­der­sø­ge ejer- og re­de­ri­for­hol­det bag ski­bet, og iføl­ge Sø­ren Søn­der­gaard vi­ser hø­rin­gen, at det end­nu ik­ke er af­kla­ret.

»Det frem­gik ty­de­ligt, at der ik­ke var no­gen selv­sta­en­dig un­der­sø­gel­se af ejer­for­hol­det. Man har ta­get ud­gangs­punkt i den for­kla­ring, som al­le­re­de er kendt. Så hvis der skal va­e­re en un­der­sø­gel­se af ejer­for­hol­det, som er Dan­marks an­svar, vil vi ik­ke hen­vi­se til, at det nu er un­der­søgt i Nor­ge. For det er det ik­ke. Det er sta­dig­va­ek vo­res an­svar«, si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.