Et skridt ta­et­te­re på en tun­nel til Sve­ri­ge

Dan­ske og sven­ske myn­dig­he­der skal de kom­men­de tre år un­der­sø­ge mu­lig­he­den for en tun­nel un­der Øre­sund, der kan gø­re Sund­bus­ser­nes fa­er­ge­over­fart over­flø­dig. Po­li­ti­ken er ta­get med om bord.

Politiken - - TEMA - SIGNE MAI VILSBØLL signe.vils­boll@pol.dk

Sund­bus­sen lig­ger kortva­rigt til kaj i Hels­in­gør Havn, hvor ram­mer med øl og kas­ser med whi­sky bli­ver sla­ebt om bord.

Fle­re pas­sa­ge­rer har al­le­re­de ta­get plads på de glat­te grå sa­e­der i bus­sens bar, og bar­ten­de­ren er i fa­erd med at ska­en­ke tu­rens før­ste fa­døl. Ved et af de blå bor­de i ca­fe­en skå­ler to kvin­der i Grøn Tu­borg på fla­ske. De er halvvejs fa­er­di­ge med at spi­se en re­jemad fra den plat­te, de har for­ud­be­stilt, da de re­ser­ve­re­de bor­det ved fa­er­gens skrå ud­sigtsvin­du­er. Det er ty­de­ligt, at det ik­ke er før­ste gang, at kvin­der­ne sta­ev­ner ud med ’MS Per­nil­le’.

»Jeg har mas­ser af ven­ner og ve­nin­der i Dan­mark, som jeg mø­der her på sund­bus­sen. Det er et hyg­ge­ligt mø­de­sted, og de la­ver rig­tig dej­lig smør­re­brød«, si­ger 67-åri­ge Sti­na Hjort fra Hels­ing­borg, der de­ler mø­de­ste­det med sin tid­li­ge­re na­bo 74-åri­ge Bo­dil Eng­gaard fra Snek­ker­sten.

Ru­ten mel­lem Hels­in­gør og Hels­ing­borg ta­ger kun ty­ve mi­nut­ter. Der­for er Sti­na Hjort og Bo­dil Eng­gaard på de­res tred­je tur over sun­det. De gør det, man på svensk kal­der ’at tu­ra’. »På dansk be­ty­der det, at man sej­ler frem og til­ba­ge man­ge gan­ge«, si­ger sven­ske Sti­na Hjort.

Det er som at tra­e­de ind i en tidslo­m­me, når man sa­et­ter sig i ski­bets café. De blå­stri­be­de uld­gar­di­ner, li­nole­ums­gul­vet og grå la­e­der­sa­e­der vid­ner om, at der ik­ke er me­get, der har aen­dret sig, si­den sund­bus­sen i 1958 sej­le­de sin før­ste tur mel­lem Dan­mark og Sve­ri­ge.

Nostal­gi­en på ru­ten over Øre­sund kan dog bli­ve for­tid, hvis det bli­ver mu­ligt at ta­ge to­get el­ler kø­re fra Hels­in­gør til Hels­ing­borg. Den mu­lig­hed er i år kom­met et skridt ta­et­te­re på vir­ke­lig­he­den. Trans­port­mi­ni­ster Ole Birk Ole­sen (LA) har i sam­ar­bej­de med de sven­ske myn­dig­he­der iva­er­k­sat en stra­te­gisk ana­ly­se, der skal af­prø­ve pro­jek­tets øko­no­mi­ske hold­bar­hed. Mi­ni­ste­ren un­der­stre­ge­de i ju­ni, at en fast for­bin­del­se mel­lem de to han­dels­by­er vil kun­ne brin­ge Øre­sunds­re­gio­nens er­hvervs­liv ta­et­te­re sam­men – til gavn for bå­de ho­ved­stads­om­rå­det og re­sten af Dan­mark. Un­der­sø­gel­sen for­ven­tes at ta­ge tre år, og trans­port­mi­ni­ste­ren har i ok­to­ber in­vi­te­ret Hels­in­gør Kom­mu­ne med i føl­ge­grup­pen for pro­jek­tet.

På Hels­in­gør Rå­d­hus er borg­me­ster Be­ne­dik­te Ki­a­er (K) glad for ud­sig­ter­ne til en tun­nel. Hun me­ner, at for­bin­del­sen kan ska­be ar­bejds­plad­ser i Hels­in­gør og brin­ge fle­re turi­ster til re­gio­nen. Pla­ner­ne mø­der ik­ke me­get mod­stand i den kom­mu­na­le valg­kamp, hvor langt ho­ved­par­ten af par­ti­er­ne bak­ker op om pro­jek­tet.

»Det er en in­fra­struk­turin­ve­ste­ring, der er tjent hur­tigt ind, og det vil gav­ne sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en enormt i he­le Øre­sunds­re­gio­nen, hvis vi får skabt en Øre­sunds­ring til af­last­nin­gen for blind­tar­men Kø­ben­havn-Mal­mø. Det ba­re er med at kom­me i gang«, si­ger by­rå­ds­med­lem for Ra­di­ka­le Ven­stre Chri­sti­an Holm Do­natszky, der me­ner, at den fa­ste for­bin­del­se og­så vil »kun­ne af­la­ste foru­re­nin­gen fra last­bil­tra­fik gen­nem Hels­in­gør«.

Fa­er­ger­ne kan og­så

Til gen­ga­eld mø­der for­sla­get mod­stand blandt bor­ge­re i by­en. Sund­bus­sens di­rek­tør, Hans Fro­holdt, er ik­ke over­be­vist om de lo­ka­le ge­vin­ster ved en fast for­bin­del­se.

»Det er vig­tigt at ha­ve en god for­bin­del­se mel­lem by­er­ne, men jeg er ik­ke sik­ker på, at en tun­nel er den bed­ste idé. Glo­balt kan jeg godt se ide­en med en tun­nel, hvor der bli­ver koblet en tog­for­bin­del­se fra Hels­in­gør til Sve­ri­ge på. Men lo­kalt fat­ter jeg det ik­ke«, si­ger Hans Fro­holdt.

»Folk, der skal til Sve­ri­ge, stop­per jo hel­ler ik­ke i Hels­in­gør og kø­ber ind, hvis de er med tog. Øko­no­misk tror jeg hel­ler ik­ke, at det kan be­ta­le sig«, til­fø­jer han.

Tid­li­ge­re un­der­sø­gel­ser har vist, at rej­se­ti­den over sun­det vil sa­en­kes be­trag­te­ligt. En tog­tur vil ta­ge ni mi­nut­ter, mens det vil ta­ge ti mi­nut­ter at kryd­se Øre­sund i bil. Med sund­bus­sen ta­ger det ty­ve mi­nut­ter. Hans Fro­holdt me­ner dog sag­tens, at man han gø­re det hur­ti­ge­re. »Vi kan sej­le over på el­le­ve mi­nut­ter. Jeg har un­der­søgt det. Med seks små far­tø­jer, der kan ta­ge 200 men­ne­sker ad gan­gen, vil du kun­ne la­ve en fuld­sta­en­dig sik­ker og fast for­bin­del­se, hvor der al­tid er no­get, der sej­ler. Ba­re det at kom­me i gang med at byg­ge et rør ko­ster jo me­get, me­get me­re«.

De dan­ske fa­er­ge­for­bin­del­ser bli­ver fa­er­re år ef­ter år. Fa­er­ge­trans­por­ten mel­lem Kø­ben­havn og Mal­mø blev indstil­let, da det rø­de bånd på Øre­sunds­bro­en blev klip­pet, og fa­er­ge­over­far­ten mel­lem Sja­el­land og Fyn blev og­så hi­sto­rie, da Sto­re­ba­elts­bro­en blev ind­vi­et. Sund­bus­ser­nes di­rek­tør for­sik­rer om, at hans mod­stand ik­ke er for­ank­ret i en frygt for at mi­ste sin for­ret­ning. Han op­fat­ter nem­lig sund­bus­sen som et »hyg­ge­ligt al­ter­na­tiv« til den trans­port­fa­er­ge, der i fle­re hund­re­de år har bragt bi­ler og last­bi­ler over Øre­sund. Si­den 2015 har fa­er­ger­ne va­e­ret dre­vet af sel­ska­bet HH Fer­ri­es, der tid­li­ge­re i år om­byg­ge­de dem til at sej­le på el.

»Jeg kan ga­ran­te­re dig, at de sy­nes, en tun­nel er en dår­lig idé«, si­ger Hans Fro­holdt, mens han vi­ser rundt i den lil­le fa­er­ge, der er på vej til Hels­ing­borg. Sund­bus­sen vip­per fra si­de til si­de og skub­ber di­rek­tø­ren ud af ba­lan­ce.

Han er klar over, at sund­bus­sens for­ret­nings­mo­del skal ju­ste­res, hvis den skal ha­ve en frem­tid som et hyg­ge­ligt al­ter­na­tiv. Der er ik­ke så man­ge pas­sa­ge­rer som tid­li­ge­re. På grund af den sva­ge kro­ne­kurs vi­ser sven­sker­ne sig sja­eld­ne­re i Hels­in­gø­rs bu­tik­ker, og grun­de­ne til at kryd­se sun­det bli­ver fa­er­re.

En­gang hav­de sund­bus­sen fle­re tu­sin­de stam­ga­e­ster, der sej­le­de frem og til­ba­ge fle­re gan­ge om da­gen. Det var før 1999, da det told­fri salg på kor­te fa­er­ge­ru­ter blev ka­stet over bord af da­va­e­ren­de øko­no­mi­mi­ni­ster Ma­ri­an­ne Jel­ved (R). Et tungt va­erts­hus­mil­jø var den­gang tra­ek­pla­stret for en stor del af bus­sens stam­ga­e­ster. Nu er sal­get af ci­ga­ret­ter og vå­de va­rer svin­den­de. For et halvt år si­den blev ry­ge­rum­met end­da ned­lagt.

»Det har va­e­ret en ae­g­te bo­de­ga, hvor man kun­ne pul­se smø­ger. Der er sta­dig man­ge, der drik­ker øl, men rum­met er ik­ke tykt af røg la­en­ge­re. Det gør lidt ved sal­get, men vi hå­ber, at der så kom­mer nog­le an­dre«, si­ger Hans Fro­holdt og pe­ger på den gam­le ry­ge­ka­bi­ne ba­gerst i ba­ren, der nu er mar­ke­ret med et skilt om, at ryg­ning er for­budt. Sund­bus­ser­ne for­sø­ger han og­så at frem­tids­sik­re ved at ram­me en bre­de­re må­l­grup­pe. Ski­bets sel­skabslo­ka­le er ble­vet mo­der­ni­se­ret, og hver we­e­kend la­eg­ger bus­sen hus til kon­fe­ren­cer, ja­zzar­ran­ge­men­ter og så­gar svip­tu­re til Kø­ben­havn.

»Hvis vi skal over­le­ve og va­e­re an­det end et va­erts­hus, skal vi ha­ve den na­e­ste ge­ne­ra­tion med. Så der skal va­e­re plads til al­le«.

Svin­den­de an­tal pas­sa­ge­rer

En svensk mand blo­ke­rer ind­gan­gen til ba­ren. Han har va­e­ret i land i Hels­ing­borg for at ry­ge, mens sund­bus­sen kortva­rigt har gjort hold.

»Vil du ha­ve en smøg«, spør­ger sven­ske­ren. Hans Fro­holdt for­kla­rer, at de er gam­le stam­ga­e­ster på bå­de, som ’tu­rar’ frem og til­ba­ge mel­lem Hels­in­gør og Hels­ing­borg. Pra­e­cis som de to kvin­der i ca­fe­en.

De to kvin­der i ca­fe­en spi­ser sta­dig af den for­ud­be­stil­te plat­te, der har va­e­ret fast på me­nu­en i en år­ra­ek­ke. Beg­ge forta­el­ler, at de vil­le sav­ne sund­bus­sen, hvis den blev for­tid: »Som man si­ger i Sve­ri­ge: Man kan in­te tu­ra i en tun­nel«, si­ger Sti­na Hjort.

Hans Fro­holdt hå­ber, at sund­bus­sen kan hol­des i gang af den nostal­gi­ske stem­ning, hvis der i frem­ti­den kom­mer en kon­kur­re­ren­de tun­nel­for­bin­del­se. Og så vil han i øv­rigt og­så se en tun­nel, før han tror på, at pro­jek­tet rent fak­tisk bli­ver for­hand­let på plads.

»Jeg er ik­ke et øje­blik i tvivl om, at det kom­mer på et tids­punkt. Spørgs­må­let er hvor­når. Der har jo va­e­ret snak om den tun­nel i åre­vis«.

SKÅL. Bo­dil Eng­gaard (tv.) og Sti­na Hjort mø­des of­te over øl og smør­re­brød på fa­er­ge­over­far­ten mel­lem Hels­in­gør og Hels­ing­borg, og det bli­ver of­te til fle­re tu­re på en dag – no­get, der på svensk kal­des ’at tu­ra’. Her er det de­res tred­je tur over sun­det. Fo­to: Mads Nis­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.