Irsk øko­no­mi ta­ger et nyt ti­ger­spring: »Vi er til­ba­ge, dren­ge«

De fe­de ti­der er til­ba­ge i Dublin, hvor Bre­xit kan ska­be end­nu me­re bu­si­ness. Men en hård gra­en­se til Stor­bri­tan­ni­en vil gø­re ondt ude på lan­det.

Politiken - - TEMA - JES­PER THOBO-CARLSEN jes­per.thobo-carlsen@pol.dk

Dan­ske fod­bold­fans skal va­e­re klar til at pun­ge ud, hvis de lan­der i den ir­ske ho­ved­stad i dag og sat­ser på at kø­be en bil­let på ga­den til land­skam­pen på Avi­va Sta­di­um.

For de lan­der i en by, hvor øko­no­mi­en kø­rer på fuld damp, og det kan ma­er­kes ove­ralt. Land­skamp­bil­let­ter på det grå mar­ked ko­ster op til 4.000 kro­ner, skrev avi­sen The Irish Ti­mes for ny­lig. Én twe­e­te­de hi­sto­ri­en vi­de­re med or­de­ne: »We’re ba­ck ba­by!!«. Vi er til­ba­ge.

Den lil­le nyhed om de op­skru­e­de fod­bold­bil­let­ter skri­ver sig nem­lig ind i den sto­re forta­el­ling om den gen­rej­ste ir­ske øko­no­mi. Med hash­tag #Cel­ti­cPho­e­nix de­ler ire­re små og sto­re tegn på, at den dy­be øko­no­misk kri­se, der ram­te Ir­land ef­ter fi­nanskri­sen i 2008, ik­ke ba­re er ov­re, men er af­løst af et nyt boom. At fe­sten er til­ba­ge.

Én har twe­e­tet et bil­le­de af tre Bent­ley­er på ra­ek­ke på vej mod luft­hav­nen. Én har twe­e­tet et spa-bad til salg for 60.000 kro­ner. Én forta­el­ler om en lang kø i luft­hav­nen med ir­ske bok­se­fans på vej til Las Ve­gas for at føl­ge den lo­ka­le bok­se­helt. »Vi er til­ba­ge, dren­ge«, twe­e­ter en an­den be­gej­stret.

Irer­ne har nem­lig va­e­ret der før. Fra mid­ten af 1990’er­ne blev det tra­di­tio­nelt så nøj­som­me bon­deland med de grøn­ne mar­ker og de man­ge får på kort tid trans­for­me­ret af enor­me uden­land­ske in­ve­ste­rin­ger og et eks­plo­de­ren­de bo­lig­mar­ked. Det øko­no­mi­ske op­sving blev kendt som den kel­ti­ske ti­ger og op­gra­de­re­de Ir­land fra ’farm til phar­ma’. Fra søv­nig og ana­log pub-kul­tur til gour­met­mad og champag­ne­ba­rer.

For­brugs­brø­let for­stum­me­de dog brat med fi­nanskri­sen. Plud­se­lig stod det klart, at man­ge ire­re var ble­vet vel­ha­ven­de på at sa­el­ge hu­se til hin­an­den. Man­ge kø­be­re stod til­ba­ge med ga­eld. Nu pe­ger al­le kur­ver igen opad. Den nye øko­no­mi har få­et ka­e­le­nav­net den kel­ti­ske fø­nix, for­di den som fa­bel­fug­len rej­ser sig fra asken.

Kra­nin­dek­set er på 79

I Dublin er ud­vik­lin­gen til at få øje på rent fy­sisk.

På avi­sen The Irish Ti­mes ta­el­ler jour­na­li­ster­ne hver må­ned, hvor man­ge byg­ge­kra­ner de kan se fra vin­du­er­ne på 6. sal af avi­sens ho­ved­sa­e­de. 1. novem­ber tal­te de 79. Det var 9 fle­re end må­ne­den før. Det var fle­re end dob­belt så man­ge, som da de be­gynd­te at ta­el­le 1. fe­bru­ar 2016. De øko­no­mi­ske sta­ti­stik­ker si­ger det sam­me. Det er kun fem år si­den, at den ir­ske ar­bejds­løs­hed top­pe­de med 15 pro­cent. EU og Den In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond måt­te hol­de hån­den un­der Ir­land med en hja­el­pe­pak­ke, og man­ge ire­re gjor­de som de­res for­fa­ed­re og emi­gre­re­de.

I dag er ud­van­drin­gen igen vendt til ind­van­dring. Ar­bejds­løs­he­den er på 6 pro­cent. Sid­ste år vok­se­de øko­no­mi­en i Ir­land hur­ti­ge­re end i no­get an­det land i eu­rozo­nen, og den ir­ske cen­tral­bank har ha­e­vet prog­no­sen for i år til 4,9 pro­cent. I Dan­mark er re­ge­rin­gen stolt af prog­no­sen på 2 pro­cent. Bå­de Mi­che­lin-re­stau­ran­ter­ne i Dublin og luksus-ar­ran­ge­men­ter­ne ved det tra­di­tio­nel­le he­ste­va­ed­del­øb Galway Ra­ces bli­ver ud­solgt om­trent som un­der den kel­ti­ske ti­ger, skrev avi­sen The Gu­ar­di­an for ny­lig.

Ved hav­nen i Dublin er ar­bej­de­re ved at byg­ge by­ens hø­je­ste byg­ning til blandt an­dre bank­fol­ke­ne fra JP Mor­gen i et om­rå­de, der al­le­re­de hu­ser ho­ved­kvar­te­rer for Goog­le, Fa­ce­book og Airb­nb. Den ir­ske yoyo su­ser opad igen.

Det ma­er­ker og­så en elek­tri­ker, hvis fir­ma un­der det sid­ste boom hav­de 14 an­sat­te, der al­le blev fy­ret un­der kri­sen. Nu har han igen seks mand an­sat og så me­get ar­bej­de, han vil ha­ve, for­kla­rer han The Gu­ar­di­an. Huspri­ser­ne vok­ser så hur­tigt, at folk flår det he­le ud og byg­ger om. Igen.

»Men hvad med det na­e­ste kol­laps? Det er, som om vi ik­ke bli­ver klo­ge­re«, si­ger elek­tri­ke­ren, der op­tra­e­der ano­nymt af hen­syn til si­ne kun­der.

Den ir­ske cen­tral­bank for­kla­rer, at det nye op­sving er sundt. Et fø­nix-mira­kel, kald­te ban­kens for­mand det i for­å­ret. Dre­vet af vok­sen­de ind­kom­ster og bu­si­ness-in­ve­ste­rin­ger, men uden vok­sen­de ga­eld. Iføl­ge ban­ken var der skabt over 200.000 jobs si­den be­gyn­del­sen af 2012 – de fle­ste for højtud­dan­ne­de.

Må hå­be på gra­nit­hårdt Bre­xit

Øko­no­men David McWil­li­ams er be­kym­ret. Han ad­va­rer i en ny tv-se­rie si­ne lands­ma­end om, at en ny ejen­doms­bob­le me­get hur­tigt er ved at bli­ve bla­est op og tru­er med at bri­ste.

Han pe­ger på, at kon­tor­lej­en i Dublin er 42 pro­cent dy­re­re end i Tys­klands dy­re­ste by, Frank­furt. Kon­se­kven­sen er la­ve­re løn­nin­ger og un­ge men­ne­sker, der ik­ke har råd til at bo i na­er­he­den af de­res jobs, me­ner han.

Ejen­doms­spe­ku­lan­ter­ne i Dublin må hå­be på, at Stor­bri­tan­ni­en sma­ek­ker hårdt med dø­ren til EU, ar­gu­men­ter han i et pa­pir, der har va­e­ret trykt i avi­sen Irish In­de­pen­dent. Et sten­hårdt Bre­xit, der kan pres­se fle­re virk­som­he­ders ho­ved­sa­e­der fra Lon­don til Dublin.

»Et gra­nit-Bre­xit kan må­ske få hund­re­der af for­ret­nings­flygt­nin­ge til at mi­gre­re fra det iso­le­re­de Lon­don til den frie, sik­re havn i Dublin«, skrev han.

Omvendt er Bre­xit en trus­sel mod for ek­sem­pel Ir­lands land­brugs­eks­port. Hvis Stor­bri­tan­ni­en ry­ger helt ud af det in­dre mar­keds reg­ler, kan irsk smør plud­se­lig bli­ve på­lagt told på 60 pro­cent, skri­ver ma­ga­si­net The Eco­no­mist, der for­ven­ter, at et hårdt Bre­xit yder­li­ge­re vil split­te irsk øko­no­mi. Ødela­eg­gen­de for li­vet på lan­det, boom for in­ve­ste­rin­ger i Dublin og an­dre by­er.

Sam­let set vil bå­de land og by dog hil­se et blødt Bre­xit vel­kom­men, kon­klu­de­rer ma­ga­si­net.

Det vil den ir­ske re­ge­ring og­så. Den er sta­er­kt be­kym­ret for, at der skal kom­me en hård gra­en­se mel­lem EU-lan­det Ir­land og Nor­dir­land, der for­la­der EU sam­men med re­sten af Stor­bri­tan­ni­en. Ir­lands uden­rigs­mi­ni­ster, Si­mon Cove­ney, kra­e­ve­de for ny­lig, at Nor­dir­land i prak­sis for­bli­ver i tol­du­ni­o­nen og det in­dre mar­ked.

Iføl­ge David McWil­li­ams har de in­ter­na­tio­na­le in­ve­sto­rer al­le­re­de truk­ket de­res pro­fit ud af Dubl­ins ejen­doms­mar­ked, og irer­ne står igen til­ba­ge og tror, at de kan bli­ve ri­ge ved at sa­el­ge Ir­land til hin­an­den, skri­ver han i sin ana­ly­se og kon­klu­de­rer: »Vent, har vi ik­ke set det her før? Må­ske sik­rer Bre­xit en lyk­ke­lig slut­ning den­ne gang?«.

BYGGEBOOM. Kra­ner­ne står ta­et i Ir­lands ho­ved­stad Dublin, hvor op­svin­get er vendt til­ba­ge for fuld kraft de se­ne­re år. Fo­to: Shawn Po­gat­ch­nik/AP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.