Red­nings­folk gra­ver i kapløb med ti­den

Jord­s­ka­elv ved gra­en­sen mel­lem Iran og Irak har ko­stet hund­re­der af men­ne­sker li­vet.

Politiken - - TEMA - THOMAS ERDBRINK, THE NEW YORK TI­MES, TEHERAN ud­land@pol.dk

Iran­ske red­nings­folk har si­den nat­ten til i går gra­vet sig gen­nem ru­i­ner i et kapløb med ti­den for at fin­de over­le­ven­de ef­ter det vold­som­me jord­s­ka­elv, der søn­dag af­ten ram­te et om­rå­de ta­et på gra­en­sen til Irak. Na­tur­ka­ta­stro­fen har ko­stet over 400 men­ne­sker li­vet, si­ger myn­dig­he­der­ne.

Jord­s­ka­el­vets epi­cen­ter var i Ez­ge­leh, en iransk by, der lig­ger 220 ki­lo­me­ter nor­døst for Iraks ho­ved­stad, Bag­dad, og iføl­ge Uni­ted Sta­tes Ge­o­lo­gi­cal Sur­vey blev det må­lt til 7,3 på ri­ch­ter­ska­la­en.

Re­gio­nen er do­mi­ne­ret af land­brug, og der bor man­ge kur­de­re, som ud­gør et et­nisk min­dre­tal i Iran. Man­ge af de fo­tos fra de ram­te om­rå­der, som i går blev lagt ud på in­ter­net­tet, vi­ser sam­men­styr­te­de byg­nin­ger, bi­ler, der er øde­lagt af mur­brok­ker, og folk, der sover på ga­den, for­di de er ban­ge for ef­ter­ska­elv.

Over 1.600 men­ne­sker blev kva­e­stet i Iran iføl­ge de iran­ske myn­dig­he­der, og i går stod hund­re­der af men­ne­sker i kø for at gi­ve blod i Teheran, ef­ter at re­ge­rin­gen hav­de op­for­dret be­folk­nin­gen til det.

Mindst syv men­ne­sker blev dra­ebt på den iraki­ske si­de af gra­en­sen, si­ger Saif alBa­dir fra Iraks sund­heds­mi­ni­ste­ri­um, og mindst 500 blev kva­e­stet. By­en Sar­pol-e Za­hab i provin­sen Ker­mans­hah i det ve­st­li­ge Iran er sa­er­ligt hårdt ramt. Iføl­ge myn­dig­he­der­ne mi­ste­de 236 ud af by­ens 30.000 ind­byg­ge­re li­vet.

Kla­ger over mang­len­de hja­elp

»Min ven skreg: ’Jeg har mi­stet mit hjem’«, skrev en ind­byg­ger på Twit­ter. »Hel­dig­vis er hun og hen­des fa­mi­lie i god be­hold. Hun si­ger, folk sør­ger over dem, der lig­ger un­der mur­brok­ker­ne«. Et fo­to fra Sar­pol-e Za­hab vi­ser til­sy­ne­la­den­de en na­e­sten to­talt øde­lagt bo­lig­blok, der for ny­lig var ble­vet op­ført til lavind­komst­fa­mi­li­er.

Ay­a­tol­lah Ali Kha­me­nei, Irans øver­ste le­der, ud­tryk­te i går sin med­fø­lel­se med of­re­ne og de ef­ter­lad­te, og han op­for­dre­de red­nings­mand­ska­bet til at at fort­sa­et­te med at sø­ge ef­ter over­le­ven­de. »Mand­ska­bet bør her i de før­ste ti­mer sa­et­te alt ind for at hja­el­pe de sår­e­de, sa­er­ligt dem, der er fan­get i ru­i­ner­ne«, står der i en er­kla­e­ring fra Kha­me­neis kon­tor.

Irans re­ge­ring lag­de en vi­deo på sin

Over­sa­et­tel­se: Ton­ny Pe­der­sen

JORD­S­KA­ELV. I by­en Dar­ban­dik­han i det nord­li­ge Irak blev det­te hus smadret af jord­s­ka­e­vet, som ram­te om­rå­det man­dag og ko­ste­de fle­re hund­re­de men­ne­ske­liv. Fo­to: Fe­lipe Da­na/AP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.