Oba­mas mand i Dan­mark stil­ler op til USA’s Kon­gres

Den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske am­bas­sa­dør i Dan­mark skal ud i hård kamp med si­ne par­ti­fa­el­ler.

Politiken - - TEMA - KRISTIAN MAD­SEN, USA-KORRESPONDENT, WASHINGTON kristian.mad­sen@pol.dk

Så er det of­fi­ci­elt. Ef­ter at ha­ve over­ve­jet si­tu­a­tio­nen i de for­løb­ne må­ne­der har USA’s tid­li­ge­re am­bas­sa­dør i Dan­mark, Ru­fus Gif­ford, er­kla­e­ret sit kan­di­da­tur til Re­pra­e­sen­tan­ter­nes Hus i den ame­ri­kan­ske Kon­gres.

I en vi­deo på YouTu­be for­kla­rer 43-åri­ge Gif­ford, at det er Do­nald Trumps ind­tra­e­den på sce­nen, der har få­et ham til at stil­le op.

»Li­ge­som man­ge af jer våg­ne­de jeg op for et år si­den, cho­ke­ret og knust over val­gre­sul­ta­tet. Som en, der har ar­bej­det for pra­esi­dent Oba­ma i ti år, hjul­pet med at få ham valgt to gan­ge og hjul­pet med at im­ple­men­te­re hans po­li­tik, så var det hjer­teska­e­ren­de at se det ef­ter­ma­e­le tru­et, når det ga­el­der sund­hed, kli­ma og li­ge­stil­ling«, si­ger Gif­ford.

Vi­deo­en er op­ta­get i valg­kred­sen, men den er fuld af bil­le­der fra Gif­fords tid i Dan­mark.

»Jeg har brugt de sid­ste fi­re år i ud­lan­det med at op­byg­ge re­la­tio­ner mel­lem re­ge­rin­ger, mi­li­ta­e­ret, er­hvervs­li­vet og vig­tigst af alt mel­lem men­ne­sker. Fra den ene dag til den an­den kun­ne man se, at der blev sat spørgs­måls­tegn ved de re­la­tio­ner, og at de i man­ge til­fa­el­de blev sva­ge­re«, si­ger Gif­ford.

Jeg er kendt i de­le af lan­det, og helt af­gjort i Dan­mark, men folk i Mas­sa­chu­setts ken­der mig ik­ke nød­ven­dig­vis Ru­fus Gif­ford

Skal slå lo­kalt kend­te kan­di­da­ter

Mas­sa­chu­setts’ tred­je valg­kreds er et sten­sik­kert de­mo­kra­tisk man­dat ved val­get i novem­ber 2018. Den blev le­dig, da det man­ge­åri­ge kon­gres­med­lem Ni­cki Tson­gas ik­ke genop­stil­ler, og det til­tra­ek­ker stri­be­vis af am­bi­tiø­se de­mo­kra­ter til valg­kred­sen.

Gif­ford skal der­for be­sej­re op mod en halv snes par­ti­fa­el­ler i det in­ter­ne de­mo­kra­ti­ske pri­ma­er­valg til sep­tem­ber na­e­ste år, hvoraf de fle­ste er langt me­re kend­te lo­kalt end den tid­li­ge am­bas­sa­dør, der har til­bragt de se­ne­ste år i Kø­ben­havn.

Blandt de al­le­re­de er­kla­e­re­de kan­di­da­ter er bl.a. 33-åri­ge Na­de­em Ma­zen, Mas­sa­chu­setts’ mest kend­te mus­lim­ske po­li­ti­ker, samt Ju­a­na Ma­ti­as, der er en af ven­stre­fløj­en dar­lings i del­statspar­la­men­tet. Fle­re an­dre tun­ge kan­di­da­ter kan end­nu ta­en­kes at mel­de sig i den ef­ter­trag­te­de kreds.

Ru­fus Gif­ford er ik­ke halvt så kendt i Mas­sa­chu­setts, som han er i Dan­mark, er­ken­der han over for Bo­ston Glo­be

»Jeg er kendt i de­le af lan­det, og helt af­gjort i Dan­mark, men folk i Mas­sa­chu­setts ken­der mig ik­ke nød­ven­dig­vis, så det bli­ver min op­ga­ve at fø­re kampag­ne fra dør til dør«, si­ger Gif­ford.

Gif­fords for­del er hans ev­ne til at fyl­de pen­geki­sten og hans na­e­re til­knyt­ning til tid­li­ge­re pra­esi­dent Oba­ma. Han var i 2012 chef for Oba­ma-kampag­nens pen­ge­ind­sam­ling, der den­gang sat­te nye re­kor­der, og hvis han kan få sin tid­li­ge­re chefs di­rek­te støt­te ved val­get, går han med et fra out­si­der til at va­e­re blandt fa­vo­rit­ter­ne.

Sam­ti­dig får Ru­fus Gif­ford brug for den ka­ris­ma og ev­ne til at ska­be om­ta­le om sin per­son, der gjor­de am­bas­sa­dø­ren til fol­ke­e­je i Dan­mark med tv-op­tra­e­de­ner og bedstsa­el­gen­de bi­o­gra­fi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.