Til­lid gi­ver suc­ces for cen­tral duo

Si­mon Kja­er og An­dreas Bjel­land har kun tabt 1 ud af 11 kva­li­fi­ka­tions­kam­pe sam­men. For­bed­rer de sta­ti­stik­ken i af­ten, er Dan­mark klar til VM.

Politiken - - SPORT - SØ­REN-MIKAEL HAN­SEN, DUBLIN

Det an­slå­e­de til­sku­er­tal i Naks­kov Idra­etspark var 250, da Si­mon Kja­er og An­dreas Bjel­land 7. sep­tem­ber 2006 for før­ste gang re­pra­e­sen­te­re­de Dan­mark sam­men. Det var i en U19land­skamp mod Portu­gal, der end­te 0-0.

Ne­top det re­sul­tat er ud­gangs­punk­tet, når de to – ef­ter alt at døm­me – er i den star­top­stil­ling, der i af­ten for øj­ne­ne af 51.000 i Dublin skal ud­fø­re det sid­ste styk­ke ar­bej­de for at sik­re dansk del­ta­gel­se ved VM-slut­run­den i Rusland til som­mer.

Det er 19. gang, duo­en med dag­ligt ar­bej­de i hen­holds­vis Se­vil­la og Brent­ford, går på ba­nen sam­men. Og når mis­sio­nen ne­top er at und­gå ne­der­lag, er det i dansk per­spek­tiv be­tryg­gen­de at vi­de, at lands­hol­det na­er­mest al­drig ta­ber et be­ty­den­de op­gør med ne­top det mak­ker­skab i det cen­tra­le for­svar.

Fak­tisk er det kun sket én gang, da de tog del i det kol­lek­ti­ve 0-4-kol­laps mod Ar­me­ni­en i Par­ken i ju­ni 2013. El­lers har Si­mon Kja­er og An­dreas Bjel­land sam­men vun­det 8 kva­li­fi­ka­tions­kam­pe og spil­let 2 uaf­gjort i et sam­ar­bej­de, der byg­ger på sta­dig vok­sen­de gen­si­dig til­lid.

»An­dreas og jeg har al­tid fun­ge­ret godt sam­men i de kam­pe, vi har spil­let. Han er ut­ro­lig ro­lig på bol­den, og det er vig­tigt, at man kan sto­le på den mand, der lø­ber ved si­den af. Jeg er 100 pro­cent sik­ker på, at vi er vil­li­ge til at be­gå fejl sam­men, i ste­det for at den ene af os ba­re hol­der sin egen mand for at und­gå at se dum ud. Det be­ty­der ut­ro­lig me­get for mig«, kon­sta­te­rer Si­mon Kja­er.

»Si­mon er en fan­ta­stisk for­svars­spil­ler og har vist det ved at spil­le i sto­re klub­ber gen­nem he­le sin kar­ri­e­re. Jeg sy­nes, vi sup­ple­rer hin­an­den rig­tig godt, for­di vi ken­der hin­an­den og klik­ker godt sam­men. Det, tror jeg, be­ty­der me­get i kam­pe som den her. Vi står in­de for hin­an­den og har hin­an­dens ryg. Der­med va­e­re ik­ke sagt at an­dre på hol­det ik­ke har det, men man får ba­re op­byg­get no­get sa­er­ligt ved at spil­le nog­le kam­pe sam­men, så det kend­skab er vig­tigt«, si­ger An­dreas Bjel­land.

Nøg­len til at lå­se ir­ske ka­e­der op

Han vi­ste sig i mo­men­ter af lør­da­gens hjem­me­kamp som en af de be­va­e­ge­li­ge nøg­ler til at lå­se de me­get ta­et­sid­den­de ir­ske ka­e­der op med ryk frem langs ba­nens mid­te, så det kan me­get vel va­e­re ak­tio­ner, der bli­ver gen­ta­get i Dublin i af­ten – ik­ke mindst, hvis ba­nen som for­ven­tet er lidt me­re ’drift­sik­ker’ end Par­kens.

»Har du et un­der­lag som i Par­ken, der ik­ke er så godt, skal du nog­le gan­ge bru­ge en ek­stra be­rø­ring for at sa­et­te en pas­ning op i ba­nen. Hvis vi skal bru­ge det ek­stra touch, når et hold, der er så kom­pakt som det ir­ske, til at luk­ke rum, så det er su­per­vig­tigt for vo­res spil, hvis vi ik­ke skal ta­ge den ek­stra be­rø­ring«, si­ger An­dreas Bjel­land og sup­ple­res af land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de:

»Irer­ne er dyg­ti­ge til at for­sva­re og gø­re plad­sen at spil­le på så lil­le som mu­ligt. Der­for skal vi spil­le bol­den hur­ti­ge­re end i Par­ken og med fa­er­re be­rø­rin­ger«, si­ger han og ta­ger sta­ti­stik i brug for at gø­re op med den op­fat­tel­se, at Dan­mark – blandt an­det på grund af ba­nens be­skaf­fen­hed – spil­le­de dår­ligt i Par­ken lør­dag af­ten.

»Vi hav­de 587 af­le­ve­rin­ger i kam­pen. 85 pro­cent af dem end­te ved en dansk trø­je, mens irer­ne hav­de 206 af­le­ve­rin­ger med 60 pro­cents pra­e­ci­sion. Vi skul­le og for­søg­te at ska­be kam­pe og for­ven­ter det sam­me her. Kam­pen i Kø­ben­havn gik fak­tisk godt og ef­ter den plan, vi hav­de lagt,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.