Ir­ske fest­ma­ge­re: Spor­ten ska­ber na­tio­nal iden­ti­tet

Få går så me­get op i de­res lands­hold som irer­ne, der al­tid er fest­g­la­de. Det bun­der i lan­dets ka­o­ti­ske hi­sto­rie, der vi­ser sig ove­ralt i ho­ved­sta­den.

Politiken - - SPORT - JEPPE LAURSEN BROCK, DUBLIN jeppe.l.brock@pol.dk

Pe­ter O’Sul­li­van står på et ga­de­hjør­ne og la­e­ser avis. Det gør han hver for­mid­dag, med­min­dre vej­ret er så uven­ligt, at det er de­ci­de­ret ube­ha­ge­ligt at be­fin­de sig uden­for – i så fald sa­et­ter han sig ba­re ind på en af de utal­li­ge lo­ka­le pu­b­ber, drik­ker en kop kaf­fe og gør el­lers det sam­me. La­e­ser sin avis.

Den­ne un­ge ef­ter­års­man­dag pres­ser grå­me­le­re­de sky­er sig lang­somt sam­men over Dublin for at gi­ve den ir­ske ho­ved­stad et bad at star­te ugen på, og luf­ten ni­ver ak­ku­rat så me­get i hu­den, at det er ra­rest at ba­e­re hue og hand­sker. For de fle­ste. Men Pe­ter O’Sul­li­van bru­ger alt­så in­gen af de­le­ne, som han står der ved bro­stens­belag­te Bri­ck Al­ley i by­mid­ten med sin avis. Han var­mer sig ba­re med sit ta­et­te hvi­de ska­eg, su­let om ma­ven og men­ne­ske­ne, der går for­bi.

»Jeg kan li­de at stå her, hvor un­ge men­ne­sker van­drer rundt. Jeg kan li­de at se li­vet, når mit er eget er ved at pas­se­re for­bi«, si­ger Pe­ter O’Sul­li­van, der har run­det de 70 år.

Når han åb­ner sin avis, star­ter han bag­fra. Med spor­ten. For ti­den be­ty­der det, at han la­e­ser en mas­se om play­of­f­kam­pe­ne mel­lem Ir­land og Dan­mark, som ef­ter 0-0 i Par­ken lør­dag fin­der sin af­gø­rel­se i af­ten på Avi­va Sta­di­um i Dublin. Ale­ne om fod­bold­fi­na­len kan de man­ge, man­ge sports­ga­le ire­re i li­ge den avis la­e­se 7 si­der – for­u­den 15 si­der om an­dre idra­et­ter.

»Det er en mas­siv kamp«, kon­sta­te­rer Pe­ter O’Sul­li­van, mens avi­sen åben­ba­rer over­skrif­ten ’Et skridt me­re at ta­ge’, der il­lu­stre­rer, at irer­ne nu ba­re er 90 mi­nut­ter og en god ind­sats fra VM i Rusland – men det sam­me er dan­sker­ne.

En­gang tog Pe­ter O’Sul­li­van ud og så alt det sport, han kun­ne kom­me i na­er­he­den af. Fod­bold, rug­by, kri­ck­et og de ir­ske spe­ci­a­li­te­ter hur­ling samt ga­e­lisk fod­bold. Men nu la­e­ser han ba­re om det, ser di­ver­se kam­pe på pu­b­ber og ny­der bil­le­der af tu­sind­vis af grønkla­ed­te ire­re, der fre­de­ligt fe­ster, hvor end de kom­mer hen. Som de gjor­de i Kø­ben­havn i we­e­ken­den. Og som de gjor­de ved EM 2016 i Frank­rig, hvor de end­da fik en me­dal­je for de­res go­de op­før­sel, der bl.a. in­klu­de­re­de at skif­te da­ek for et gam­melt ae­g­te­par, syn­ge Ab­ba­san­ge med sven­ske fans og stor­hyl­de en til­fa­el­dig mand på en bal­kon, som var han pa­ven.

Det er langt­fra til­fa­el­digt, at det li­ge er sport, Pe­ter O’Sul­li­van føl­ger så ta­et og al­tid la­e­ser først om i sin avis.

»Når jeg slår en snak af med folk, er det no­get, de fle­ste har no­get at si­ge om. Mens me­get split­ter, sam­ler spor­ten. Det er vig­tigt i Ir­land«, si­ger han og fol­der avi­sen sam­men, så for­si­den kom­mer til sy­ne – det er Irish In­de­pen­dent.

Den sam­men­sat­te by

Ne­top det ord – uaf­ha­en­gig­hed – er cen­tralt i for­stå­el­sen af, hvor­for sport er så vig­tigt for en na­tion som Ir­land. Hvor­for de fe­ster så fre­de­ligt og flot.

»Irer­ne hol­der af at bli­ve holdt af. De ser sig selv som glo­ba­le fest­ma­ge­re, der al­tid skal brin­ge gla­e­de med sig«, si­ger skot­ske Alan Bair­ner, der som pro­fes­sor ved mid­ten­gel­ske Loug­h­bor­ough Uni­ver­si­ty har for­sket i sam­men­ha­en­gen mel­lem den ir­ske idra­et og na­tio­na­li­den­ti­tet.

»Det ga­el­der ik­ke ba­re i fod­bold, og­så i al­le an­dre sports­gre­ne ska­ber de fest. Det hand­ler bl.a. om at va­e­re an­der­le­des end eng­la­en­der­ne og ad­skil­le sig fra lan­det, de løs­rev sig fra for cir­ka 100 år si­den. En­gel­ske fans har jo ik­ke på sam­me må­de et fre­de­ligt fe­s­try, isa­er ik­ke i fod­bold, hvor de har haft pro­ble­mer med hoo­ligans. Der vil irer­ne ger­ne mar­ke­re, at hey, de er alt­så de go­de dren­ge«, si­ger Alan Bair­ner.

Dublin er en sam­men­sat by. At be­va­e­ge sig rundt i dens ga­der ef­ter­la­der et vir­var af ind­tryk, som na­ep­pe vil­le bli­ve sank­tio­ne­ret af no­gen stads­ar­ki­tekt. Men de for­skel­li­ge byg­nin­ger og stilar­ter forta­el­ler en hi­sto­rie. De vid­ner om en ka­o­tisk tid på øen i At­lan­ter­ha­vet.

Der er den grå sten­borg fra star­ten af 1200-tal­let, da vikin­ger­ne hav­de slup­pet de­res tag i om­rå­det, og nor­man­ner­ne hav­de in­va­de­ret det i ste­det. Der er det ma­jesta­e­ti­ske Tri­ni­ty Col­le­ge, som dron­ning Eliza­beth I af Eng­land grund­lag­de sidst i 1500-tal­let, da Dublin end­nu var un­der en­gelsk her­re­døm­me. Der er de ka­rak­te­ri­sti­ske ar­bej­der­hu­se i gu­le el­ler rø­de sten med sort ski­fer­tag, der snart har 100 års liv bag sig, ef­ter at de blev ban­ket op ef­ter uaf­ha­en­gig­heds­kri­gen med Stor­bri­tan­ni­en. Og der er de mo­der­ne byg­ge­ri­er i glas og gas­be­ton, der rej­ser sig som monu­men­ter over en ny og rig tid.

Isa­er de lan­ge ti­der un­der­lagt an­dre ri­ger har spil­let ind på spor­tens be­tyd­ning.

»For en ung na­tion er det en må­de at vi­se sig frem på og mar­ke­re sig som selv­sta­en­dig stat i ver­den. Som et mo­der­ne togt uden vold. Der­for vir­ker sport og­så til at be­ty­de me­re i Ir­land end i f.eks. Dan­mark. Hi­sto­ri­en er så an­der­le­des. Ir­lands lands­hold i for­skel­li­ge sports­gre­ne sam­ler og­så de man­ge men­ne­sker med ir­ske rød­der i an­dre lan­de«, si­ger Alan Bair­ner.

Selv om af­te­nens kamp mel­lem Ir­land og Dan­mark fyl­der me­get på øen, er fod­bold langt­fra den stør­ste sport for irer­ne. Det er der­i­mod ga­e­lisk fod­bold og hur­ling, en form for vold­som ho­ck­ey, hvor den lil­le bold of­test er op­pe i luf­ten – idra­et­ter, der har ir­ske rød­der og der­for har spil­let en sa­er­lig rol­le i for­hold til at hol­de fast i fol­kets kul­tur. Og i for­hold til at etab­le­re sig som selv­sta­en­dig na­tion.

»Ind­til 1960’er­ne var der me­get lidt støt­te til det ir­ske fod­bold­hold. Den klart stør­ste sport­sor­ga­ni­sa­tion i Ir­land var The Ga­e­lic At­hle­ti­cs As­so­ci­a­tion, som var de­di­ke­ret til at prom­ove­re tra­di­tio­nel­le ir­ske spil og irsk kul­tur. Der var sta­er­ke spa­en­din­ger, og de så fod­bold som et frem­med spil skabt af bri­ter­ne, som de ne­top hav­de løs­re­vet sig fra. De så det som im­pe­ri­a­lis­me«, si­ger Alan Bair­ner.

Der­for blev med­lem­mer­ne af det ga­e­li­ske idra­ets­for­bund den­gang smidt ud, hvis ba­re de så fod­bold. Den re­gel for­svandt først i 1971, da Ir­land var ble­vet en me­re fast­tøm­ret stat. Nu le­ver fod­bold, kri­ck­et og rug­by fint si­de om si­de med de tra­di­tio­nel­le spil, der ja­evn­ligt til­tra­ek­ker 80.000 til­sku­e­re til sto­re kam­pe. Sports­gre­ne­ne ud­fyl­der hver sin rol­le.

»De ga­e­li­ske spil vi­ser, at irer­ne er an­der­le­des end re­sten af ver­den, at de har de­res helt eg­ne tra­di­tio­ner og står sam­men om dem. Men de uden­land­ske spil – blandt an­det fod­bold – gi­ver Ir­land mu­lig­hed for at ra­ek­ke ud i ver­den. Man­ge ire­re i dag el­sker at føl­ge det he­le«, si­ger Alan Bair­ner.

Dan­ske­ren på pu­b­ben

Flo­den Lif­fey slan­ger sig gen­nem Ir­lands ho­ved­stad, før den mun­der ud i Dublin Bugt – og det er cir­ka 100 me­ter fra van­det, at Pe­ter O’Sul­li­van står med sin Irish In­de­pen­dent. Han er om­gi­vet af ba­rer.

I det he­le ta­get kra­e­ver det et godt by­kend­skab at plan­la­eg­ge en ru­te gen­nem Dublin uden at ren­de på en pub for hver 300-400 me­ter el­ler min­dre. Ove­ralt er der sor­te skil­te med en gyl­den har­pe og nav­net Gu­in­ness, der lok­ker folk ind til mør­ke øl med tykt hvidt skum. Og ove­ralt lig­ger ba­rer­ne med de­res ka­rak­te­ri­sti­ske navne. The Nor­se­man, Ha’Pen­ny Brid­ge Inn, The Wind­jam­mer, The Fer­ry­man, The Long Sto­ne, The Auld Dubli­ner.

Og The Oli­ver St. Jo­hn Go­g­ar­ty, der lig­ger et lil­le mi­nut fra Pe­ter O’Sul­li­vans ynd­lings­spot. Den pub er be­kla­edt med fle­re flag med DBU’s logo, hvor ejer­ne by­der »vel­kom­men til de dan­ske fans«. Ja, irer­ne hol­der af at bli­ve holdt af. In­de på ba­ren sid­der Emil Nord fra Kø­ben­havn med en øl og er ved at bli­ve klar til at se end­nu en kamp mel­lem Ir­land og Dan­mark. Han så og­så den før­ste i Par­ken, hvor tu­sin­der af ire­re far­ve­de det ene hjør­ne grønt.

»De er vir­ke­lig fest­li­ge og går godt nok op i de­res sport«, si­ger han.

Men selv om han godt kan li­de dem, vil han vir­ke­lig ger­ne se Dan­mark vin­de og kom­me med til VM. Så når nu irer­ne så ger­ne vil va­e­re po­pu­la­e­re, kan de da ba­re la­de de rød-hvi­de ta­ge den sejr i af­ten.

Irer­ne hol­der af at bli­ve holdt af Alan Bair­ner, pro­fes­sor

KAMPKLAR. Emil Nord an­kom til Dublin tid­ligt i går og ven­te­de på si­ne ven­ner på den­ne pub, der bød de dan­ske fans vel­kom­men før af­te­nens land­skamp. Fo­to: Jeppe Laursen Brock

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.