Sport­s­døg­net: De­butant sej­rer i stort tresa­ets­dra­ma

Dansk stjer­ne­frø sprin­ger små 200 plad­ser frem på ver­dens­rang­li­sten i ten­nis.

Politiken - - SPORT - BO MOSHAGE HEN­RIK BRAAD JACOBSEN bo.moshage@pol.dk

Ten­nis. 26-åri­ge Gri­gor Di­mi­trov er en af tre de­butan­ter ved ATP Fi­nals i Lon­don, men ver­dens­rang­li­stens num­mer 6 gik frisk til op­gø­ret mod den lidt me­re slut­spilsvan­te Do­mi­nic Thiem, og ef­ter en tresa­ets­fight kun­ne bul­ga­re­ren tra­ek­ke det la­eng­ste strå. 6-3, 5-7 og 7-5 blev re­sul­ta­tet i en højdra­ma­tisk af­slut­ning, hvor Di­mi­trov først for­møb­le­de mu­lig­he­den for at ser­ven sej­ren hjem, in­den Thiem le­ve­re­de et ra­ed­sels­fuldt ser­ve­par­ti med to dob­belt­fejl, der send­te ri­va­len for­an 6-5. »Jeg var ut­ro­lig nervøs i min de­but. Det er en drøm ba­re at va­e­re med«, lød det fra Di­mi­trov. Med ge­vin­sten mod den to år yn­gre østri­ger står Di­mi­trov med go­de mu­lig­he­der for at avan­ce­re fra grup­pe­spil­let i pre­sti­ge­tur­ne­rin­gen. Na­e­ste mod­stan­der er en­ten top­se­e­de­de Ra­fa­el Na­dal el­ler David Gof­fin.

Ten­nis. Je­le­na Dokic, der på et tids­punkt var nr. 4 på ver­dens­rang­li­sten, af­slø­rer i en ny selv­bi­o­gra­fi, at hun fy­sisk, ver­balt og fø­lel­ses­ma­es­sigt blev mis­brugt af sin far, Da­mir Dokic, der li­ge­le­des var ta­len­tets tra­e­ner. Je­le­na Dokic nå­e­de som 17årig se­mi­fi­na­len ved Wim­b­ledon og vandt seks tit­ler på kvin­der­nes WTA Tour, men hun blev li­ge så kendt for den kon­tro­ver­si­el­le far med det hef­ti­ge tem­pe­ra­ment. »Han slog mig vir­ke­lig slemt. Det star­te­de fra før­ste dag, jeg spil­le­de ten­nis. Det fort­sat­te der­fra og kom helt ud af kon­trol«, si­ger Dokic til The Syd­ney Mor­ning He­rald. Det var dog mest de ver­ba­le over­fald, der ta­e­re­de på ta­len­tet. »Når du er 11 el­ler 12 år gam­mel og skal hø­re på al­le de slem­me ting ... det var me­get sva­ert for mig«, si­ger nu 34-åri­ge Dokic. Ten­nis. 14-åri­ge Cla­ra Tau­son har ef­ter sin sejr i en ITF-tur­ne­ring i Sve­ri­ge i sid­ste uge ta­get et ka­em­pe­spring på 195 plad­ser på WTA’s ver­dens­rang­li­ste. Det dan­ske ta­lent er nu num­mer 743 i det for­nem­me sel­skab. Bed­ste dan­sker er na­tur­lig­vis Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki som num­mer 3, og der­u­d­over er to dan­ske­re pla­ce­ret på rang­li­sten. Det er Ka­ren Bar­ritza (506) og Emi­lie Fran­ca­ti (645). Hånd­bold. Tre nye na­tio­ner har fun­det vej til Det In­ter­na­tio­na­le Hånd­bold­for­bund. I for­bin­del­se med for­bun­dets kon­gres i den tyr­ki­ske by An­ta­lya blev Fi­ji, Ti­mor-Le­ste og Ja­mai­ca op­ta­get som fuld­gyl­di­ge med­lem­mer, mens Eng­land og Skot­land blev as­so­ci­e­re­de med­lem­mer.

Fod­bold. En af de mest be­røm­te la­e­ger i fod­bold­kred­se, dr. Hans-Wil­helm Mül­lerWo­hl­fa­hrt, står over for sit co­me­ba­ck hos Bay­ern Mün­chen, skri­ver Bild. Den nu 75åri­ge Mül­ler-Wo­hl­fa­hrt blev før­ste gang an­sat i den ty­ske stor­klub for 40 år si­den, og han var chef for klub­bens la­e­ge­team ind­til uove­r­ens­stem­mel­ser med da­va­e­ren­de tra­e­ner Jür­gen Kl­in­s­mann før­te til en af­sked i 2008. Da Jupp Heyn­ck­es trå­d­te til i 2009 som af­lø­ser for den fy­re­de Kl­in­s­mann, hen­te­de han la­e­gen til­ba­ge, og det gør han nu igen. Mül­ler-Wo­hl­fa­hrt for­lod nem­lig i 2015 Bay­ern Mün­chen for an­den gang, men med Jupp Heyn­ck­es til­ba­ge som tra­e­ner er den be­røm­te la­e­ge og­så til­ba­ge.

Hånd­bold. Med et over­va­el­den­de fler­tal på 104 stem­mer for og blot 9 imod er egyp­te­ren Has­san Mousta­fa ble­vet gen­valgt til pra­esi­dent for Det In­ter­na­tio­na­le Hånd­bold­for­bund. Den 73-åri­ge Mousta­fa har sid­det på po­sten si­den 2000, og med val­get sid­der han mindst fi­re år me­re til 2021. Formanden for Dansk Hånd­bold­for­bund, Per Ber­tel­sen, blev gen­valgt til for­mand for ko­mi­te­en, der er an­svar­lig for at or­ga­ni­se­re IHF’s tur­ne­rin­ger.

Svøm­ning. Dan­mark bli­ver re­pra­e­sen­te­ret med 37 svøm­me­re, når der er kort­ba­ne-EM 1.-3. de­cem­ber på hjem­me­ba­ne i Roy­al Are­na i Kø­ben­havn. »Det be­kra­ef­ter det bil­le­de, vi har af, at bred­den i top­pen af dansk svøm­ning vok­ser«, si­ger sport­s­chef Lars Gre­en Bach.

Di­rek­te sport i tv

TV 2 Sport

7.00 Svøm­ning: Wor­ld Cup – kort­ba­ne 18.30 Hånd­bold:

Ri­be-Es­b­jerg-Kol­ding Kø­ben­havn (m) 2.30 Ba­sket­ball: Dal­las-San An­to­nio TV3 Sport

15.00 Ten­nis: ATP Fi­nals

18.00 Fod­bold: Slovaki­et-Nor­ge

19.45 Fod­bold: Rusland-Spa­ni­en

1.05 Is­ho­ck­ey: Pitts­burgh-Buf­fa­lo

TV3 Max

20.45 Fod­bold: Tys­kland-Frank­rig Ka­nal 5

20.45 Fod­bold: Ir­land-Dan­mark Eu­rosport

7.30 Bil­lard: Snoo­k­er – Ma­sters

18.45 Rug­by: Frank­rig-New Ze­aland Eu­rosport 2

21.00 Fod­bold: Eng­land-Bra­si­li­en

UDHOLDENDE. Gri­gor Di­mi­trov måt­te gra­ve dybt mod Do­mi­nic Thiem, men vandt i sin de­but – gan­ske som ty­ske Ale­xan­der Zve­rev gjor­de det i for­gårs. Fo­to: Frank Augs­te­in/AP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.