FAK­TA

Ar­med Ser­vi­ces Edi­tion

Politiken - - JERNBANEDRIFT - Bag­si­den@pol.dk

Fra 1943 til 1947 ud­kom 30-40 tit­ler om må­ne­den. Det blev til i alt 1.322 bind i et sam­let op­lag på 123 mil­li­o­ner ek­sem­pla­rer. Bogsi­der­ne blev trykt, så de pas­se­de i en sol­da­ter­lom­me.

Scott Fitz­ge­ralds ’The Gre­at Gats­by’ ud­kom i ok­to­ber 1945 – det var den før­ste bil­li­g­ud­ga­ve af nyklas­si­ke­ren, der brag­te Scott Fitz­ge­rald ud til et mas­se­pu­bli­kum.

’Wor­ld’s Gre­at Hu­mor­ous Sto­ri­es’ – en an­to­lo­gi af hu­mo­ri­ster fra Di­ck­ens til Ja­mes Thur­ber – ud­kom i de­cem­ber 1944. til 10.000 bre­ve fra sol­da­ter­la­e­se­re, og for man­ge blev det vej­en til et nyt pu­bli­kum. Scott Fitz­ge­ralds ’Den sto­re Gats­by’ solg­te tra­egt ef­ter ud­gi­vel­sen i 1925, men som Ar­med Ser­vi­ces Edi­tion blev den spredt i 155.000 ek­sem­pla­rer. Når man ser he­le ope­ra­tio­nen op­pe­fra, i fly­ve­våb­nets fug­le­per­spek­tiv, er det et ene­stå­en­de op­lys­nings­pro­jekt – på linje med the G.I. Bill fra 1944, der sik­re­de krigs­ve­te­ra­ner gra­tis vi­de­reud­dan­nel­se. For man­ge var det før­ste gang, de la­e­ste en bog, og de hang ved.

For bog­bran­chen blev det og­så en klog stra­te­gi at ud­lå­ne de go­de tit­ler for en slik, for pro­jek­tet styr­ke­de ik­ke ba­re kamp­mora­len, men gjor­de en ge­ne­ra­tion til la­e­se­re, og det sat­te fart i USA’s pa­per­ba­ck-re­vo­lu­tion. Den kul­mi­ne­re­de i 1951 med 950 nye tit­ler i 230 mil­li­o­ner ek­sem­pla­rer – til salg i en­hver drug­s­to­re.

Sam­lero­b­jekt

Nu er ASE-se­ri­en sam­lero­b­jekt – sja­eld­ne tit­ler ko­ster 60-100 dol­lar, og kun Li­brary of Con­gress har al­le 1.322. I Dan­mark er se­ri­en ukendt. Da jeg spurg­te en an­tik­v­ar­bog­hand­ler, hvad min stak var va­erd, pe­ge­de han ba­re på pa­pir­kur­ven. Det vil­le ha­ve be­drø­vet den sta­e­di­ge lit­te­ra­tur­pro­fes­sor, der i et es­say forta­el­ler, at han ef­ter 20 års lop­pe­mar­ked­s­ef­ter­søg­ning kun har fun­det 518 tit­ler.

Og så det ob­liga­te dan­ske spørgs­mål: Ja­men, er der dan­ske for­fat­te­re med i se­ri­en? Ja, to med hver to tit­ler. Den ene er grøn­lands­fa­re­ren Pe­ter Freu­chen. Den an­den er Ka­ren Blixen – na­tur­lig­vis, for hun fik sit bed­ste pu­bli­kum i USA, li­ge fra Book of the Month Club i 1934 vo­ve­de at ud­gi­ve ’Se­ven Go­t­hic Ta­les’. ’De syv fan­ta­sti­ske forta­el­lin­ger’ er ASE-bind nr. 687, fulgt af ’Win­ter’s Ta­les’ i bind 802.

I 1945 kun­ne or­ga­ni­sa­tio­nen sen­de et la­es tak­nem­li­ge sol­da­ter­bre­ve til Rung­sted­lund. De har gi­vet­vis gla­e­det fru­en med de mi­li­ta­e­re aner på fa­ed­re­ne og brød­re­ne si­de. Som for­fat­te­ren Ot­to Gel­sted skrev om hen­de: »Hun har sto­re, dunk­le, bru­ne øj­ne, hvis om­gi­vel­ser er blå som vi­o­ler el­ler som kr­udts­lam«. Hjem­mesi­den Books in Action,

Li­brary of Con­gress, har en li­ste over al­le 1.322 Ar­med Ser­vi­ces Edi­tions.

Fo­to: An­net­te Nyvang

Fo­to: The Ar­my Pi­cto­ri­al Cen­ter

BOGOPRUSTNING. Ti­den i sy­ge­sen­gen slås ihjel med F. van Wyck Ma­sons bog ’Ri­vers of Gl­ory’ om den ame­ri­kan­ske re­vo­lu­tion. Den kom ud til sol­da­ter­ne i de­cem­ber 1943.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.