Så by­der dø­den op til dans igen

Politiken - - KULTUR - Lars.he­de­bo@pol.dk ti­ne.kir­kens­gaard@pol.dk

Udstil­ling. Man kan va­e­re sik­ker på, at den nok skal kom­me en dag. Dø­den. Om det så bli­ver for at få en dans, er en an­den sag. Men den kom­mer.

På Blan­ton Mu­se­um of Art på Uni­ver­si­ty of Te­xas i Austin kan man frem til 26. novem­ber op­le­ve, hvor­dan dø­de­ns an­komst er ble­vet skil­dret som en dans si­den mid­delal­de­ren. Dø­de­dan­sen – el­ler dan­se ma­ca­bre, som den kal­des på fransk – er of­te skil­dret som en dans mel­lem dø­de og le­ven­de, som på li­to­gra­fi­et her fra 1984 af Lu­is Ji­me­nez, der ba­e­rer tit­len ’Bai­le con la ta­la­ca’ – el­ler ’Dan­sen med ske­let­tet’.

Iføl­ge kul­tur­tids­skrif­tet Hy­pe­ral­ler­gic, som om­ta­ler ud­stil­lin­gen på sin hjem­mesi­de, er dø­de­dan­sen kendt fra kun­stens ver­den helt til­ba­ge i 15. år­hund­re­de. Her blev det po­pu­la­ert at skil­dre ske­let­ter, der dan­se­de på kir­ke­går­de­ne si­de om si­de med halv­for­da­er­ve­de ka­da­ve­re, som ne­top var ste­get op af de­res åb­ne ki­ster. Mest be­rømt er ’Dø­den fra Lü­beck’, der blev ma­let i 1465 af Ber­nt Not­ke som en 30 me­ter lang fri­se i Ma­ri­enkir­che i Lü­beck. Fri­sen blev øde­lagt un­der An­den Ver­denskrig, men vi­ste 24 fi­gu­rer, der pra­e­sen­te­re­de al­le sta­en­der li­ge fra pa­ven til bøn­der­ne, i et langt op­tog ef­ter et fløjte­spil­len­de ske­let.

Tors­dag skrev The New York Ti­mes, at fem kvin­der an­kla­ger en af USA’s mest kend­te ko­mi­ke­re Lou­is C.K. for seksu­el chi­ka­ne. Han be­kra­ef­te­de og und­skyld­te da­gen ef­ter for de an­kla­ger, der blev ret­tet mod ham. Og si­den har fle­re af den Em­my-vin­den­de ko­mi­kers sam­ar­bejds­part­ne­re ta­get af­stand fra ham. Hans kom­men­de film ’I Love You, Dad­dy’ skul­le ha­ve haft bi­o­graf­pre­mi­e­re i USA 17. novem­ber, men da­gen ef­ter ar­tik­len var i The New York Ti­mes, be­slut­te­de film­sel­ska­bet at af­ly­se pre­mi­e­ren.

Strea­m­ingtje­ne­sten HBO har truk­ket pro­gram­mer med Lou­is C.K. til­ba­ge fra sit si­te, og Lou­is C.K. er ik­ke la­en­ge­re in­vi­te­ret til HBO’s vel­gø­ren­heds­af­ten ’Night of Too Ma­ny Stars’.

Lou­is C.K. har sit eget stan­dups­how ’Lou­is C.K. 2017’ på Net­flix. Der var al­le­re­de en af­ta­le om end­nu et show, men Net­flix har nu sat en stop­per for ind­spil­nin­ger­ne, og ko­mi­ke­rens for­la­eg­ger, Lewis Kay, twe­e­te­de fre­dag, at »Fra i dag re­pra­e­sen­te­rer jeg ik­ke la­en­ge­re Lou­is C.K.«.

Tv-sel­ska­bet FX Networ­ks, der blandt an­det har stå­et bag en af ko­mi­ke­rens se­ri­er, ’Lou­ie’, har og­så sat en stop­per for frem­ti­di­ge sam­ar­bej­der med Lou­is C.K.

Fo­to: Blan­ton Mu­se­um of Art, the Uni­ver­si­ty of Te­xas at Austin

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.