Regn øde­la­eg­ger te­a­ter­tra­di­tion

Politiken - - KULTUR - Birgitte.kja­er@pol.dk

Te­a­ter. Tre som­re med elen­digt vejr har pres­set Grøn­ne­gårds Te­a­tret i Kø­ben­havn i knae øko­no­misk. I 2015 solg­te te­a­tret kun halv­de­len af sa­e­so­nens bil­let­ter, i 2016 ned­ju­ste­re­de man, men solg­te sta­dig alt for få på grund af en regn­fuld som­mer, og det gen­tog sig i 2017, hvor Hol­bergs ’Don Ra­nu­do’ var på pla­ka­ten. Og det hand­ler ik­ke om af­lys­nin­ger, for de fo­re­kom­mer sja­el­dent, da en regn­fuld dag trods alt nemt kan for­vand­le sig til en pa­en af­ten til uden­dørs ko­me­die a la Sha­kespea­re el­ler Hol­berg. Nej, det hand­ler om, at pu­bli­kum har mi­stet tro­en på, at en bil­let ga­ran­te­rer en hyg­ge­lig af­ten med pi­c­nic på pla­e­nen og dra­ma på sce­nen ef­ter ra­ek­ken af vå­de som­re.

Si­den te­a­tret blev stif­tet i 1982, har der el­lers va­e­ret stor in­ter­es­se, og man måt­te va­e­re tid­ligt ude for at sik­re sig bil­let, men nu mel­der te­a­tret i en an­søg­ning til Kø­ben­havns Kom­mu­ne, at end­nu en som­mer med dår­ligt vejr »vil kun­ne brin­ge te­a­trets ek­si­stens i fa­re«, og der­for be­der te­a­tret om et ek­stra­or­di­na­ert til­skud på 750.000 kro­ner. »En hja­el­pen­de hånd fra Kø­ben­havns Kom­mu­ne vil­le ska­be stor tryg­hed«, som te­a­trets chef, Ste­en Stig Lom­mer, for­mu­le­rer det i an­søg­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.