Fil­men er kna­ek­ket

Aal­ba­eks kra­en­kel­ser bør få kon­se­kven­ser.

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA -

Dis­kus­sio­nen om Pe­ter Aal­ba­eks forvrøv­le­de for­svar for en seksu­el kra­en­ker­kul­tur som for­ud­sa­et­ning for ska­bel­se af stor film­kunst er hur­tigt over­stå­et.

Al­le ta­ger af­stand. In­gen an­dre end Zen­tro­pa-stif­te­ren selv kan for­sva­re det ra­ed­sels­re­gi­me af ydmygelser, han sat­te i sy­stem med sma­ek i num­sen til yn­gre kvin­de­li­ge an­sat­te, og det, der var va­er­re.

Po­li­ti­ker­ne ta­ger af­stand. Film­bran­chen ta­ger af­stand. Og Zen­tro­pas nu­va­e­ren­de le­del­se ta­ger af­stand. El­ler gør den? Na­eh.

Uden at und­skyl­de ved­står Pe­ter Aal­ba­ek sig si­ne hand­lin­ger, ef­ter at en ra­ek­ke tid­li­ge­re an­sat­te har af­le­ve­ret de­res ui­gen­dri­ve­li­ge vid­nes­byrd i In­for­ma­tion og Po­li­ti­ken.

Men en kul­tur bli­ver først en kul­tur, når an­dre klap­per ad yd­my­gel­ser­ne og gri­ner med, når Pe­ter Aal­ba­ek ek­sem­pel­vis til en ju­le­frokost stik­ker en mi­kro­fon op un­der kjo­len på en ung kvin­de og si­ger: »Hør, fis­sen kan snak­ke«.

ZEN­TRO­PAS NU­VA­E­REN­DE di­rek­tør, An­ders Kja­er­hau­ge, har va­e­ret an­sat i sel­ska­bet i 10 år. Han er en del af kul­tu­ren. Må­ske er det der­for, at han har umå­de­ligt van­ske­ligt ved at ta­ge af­stand fra kra­en­kel­ser, der kal­der på dyb af­sky og va­em­mel­se.

Når han i et interview i Ber­ling­s­ke si­ger, at han er ked af, at tid­li­ge­re an­sat­te har haft så­dan­ne op­le­vel­ser, så er und­skyld­nin­gen re­elt en kamu­f­le­ret und­si­gel­se.

Han und­skyl­der jo ik­ke, hvad der er sket. Han be­kla­ger, at no­gen »har haft den op­le­vel­se«.

Til In­for­ma­tion har han til­li­ge ud­talt, at han er »tra­et af at la­e­se de ar­tik­ler«. Her kna­ek­ker fil­men for al­vor! Tra­et af det! Zen­tro­pa!

Skul­le vi ik­ke i den­ne sag la­de fø­lel­sen af vre­de va­e­re for­be­holdt dem, der be­ta­ler pri­sen for det van­vid, in­gen stop­pe­de, mens det stod på: de kvin­der, der har lagt øre og krop til Pe­ter Aal­ba­eks per­ver­se le­del­ses­stil.

Pe­ter Aal­ba­ek yd­my­ge­de dis­se kvin­der. Den nu­va­e­ren­de le­del­se – bå­de di­rek­tør og be­sty­rel­ses­for­mand – yd­my­ger dem yder­li­ge­re ved ik­ke at si­ge und­skyld.

Ka­e­re Zen­tro­pa-le­del­se: Det hja­el­per alt­så ik­ke no­get, at I nu har en in­ten­tion om at skri­ve et re­gel­sa­et, der pra­e­ci­se­rer, at sma­ek i num­sen ik­ke er et ac­cep­te­ret le­del­ses­red­skab i 2017. Co­me on! Den­ne sag har haft al­vor­li­ge per­son­li­ge kon­se­kven­ser for de kra­en­ke­de kvin­der. Det vil va­e­re dob­belt uret­fa­er­digt, hvis det in­gen kon­se­kven­ser får for ham, der kra­en­ke­de, el­ler den le­del­se, der und­lod at gri­be ind. cj

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.