Kø­ben­havn er ble­vet de ri­ges by

Op­sigtva­ek­ken­de rap­port: Velstil­le­de kø­ben­hav­ne­re og til­flyt­te­re over­ta­ger bå­de nye og gam­le bo­li­ger, mens fat­ti­ge bor­ge­re og fa­mi­li­er pres­ses ud.

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA - MI­CHA­EL OL­SEN FLEM­M­ING CHRISTIANSEN mi­cha­el.ol­sen@pol.dk

Tun­ge last­bi­ler, kra­ner og byg­ge­ar­bej­de­re bul­drer ud og ind af de kø­ben­havn­ske byg­ge­plad­ser, hvor tu­sind­vis af nye bo­li­ger slås om plad­sen.

Men selv om ny­byg­ge­ri­et slår al­le re­kor­der, har de dår­ligst stil­le­de kø­ben­hav­ne­re ik­ke få­et no­get ud af fe­sten. De­res bo­lig­stan­dard er i sto­re tra­ek den sam­me som for 10 år si­den. Til gen­ga­eld har de velstil­le­de kø­ben­hav­ne­re og en stor grup­pe af li­ge så velstil­le­de til­flyt­te­re ta­get for sig bå­de af de nye bo­li­ger og af dem, der bli­ver le­di­ge i den ek­si­ste­ren­de bo­lig­mas­se.

Det er kon­klu­sio­nen i en ny og op­sigtsva­ek­ken­de rap­port fra Sta­tens Byg­ge­forsk­nings­in­sti­tut, der ram­mer li­ge ned i den kom­mu­na­le valg­kamp.

»Vi er ved at få et Kø­ben­havn, hvor de fat­tig­ste bli­ver skub­bet helt ud af bo­lig­mar­ke­det, og hvor dem, der så al­li­ge­vel for­sø­ger at kla­re sig, må le­ve med en bo­lig­si­tu­a­tion, som vi i dag vil kal­de uac­cep­ta­bel«, si­ger rap­por­tens for­fat­ter, ad­jun­ge­ret pro­fes­sor på byg­ge­forsk­nings­in­sti­tu­tet, Hans Skif­ter An­der­sen.

»Det, vi kan se, er, at rig­tig man­ge bor­ge­re og fa­mi­li­er med la­ve ind­kom­ster i hø­je­re grad end tid­li­ge­re er tvun­get til at de­le bo­lig med an­dre, de­le toilet og køk­ken, og det er jo ik­ke nød­ven­dig­vis sa­er­ligt sjovt, hvis man ik­ke er stu­de­ren­de«.

Un­der­sø­gel­sen, der er ba­se­ret på den til­ga­en­ge­li­ge da­ta fra re­gi­stre, vi­ser, at na­e­sten dob­belt så man­ge voks­ne kø­ben­hav­ne­re de­ler bo­lig i 2015 i for­hold til i 2007, for­di de hver­ken har råd til at kø­be ny­byg­ge­de el­ler ek­si­ste­ren­de bo­li­ger ale­ne.

Og kun om­kring 2.700 – sva­ren­de til 4 pro­cent – af de bor­ge­re, der hav­de elen­di­ge bo­lig­for­hold i 2007, har få­et en bed­re bo­lig­stan­dard i 2015. Og det til trods for, at der i pe­ri­o­den er byg­get 8.300 nye bo­li­ger i ho­ved­sta­den, fast­slår rap­por­ten.

På den bag­grund har Hans Skif­ter An­der­sen sva­ert ved at se, hvor­dan ud­vik­lin­gen mat­cher de lo­kal­po­li­ti­ske vi­sio­ner om at ska­be et blan­det ud­bud af bo­li­ger, som kan be­ta­les af al­le.

»Jeg tror, at po­li­ti­ker­ne fo­re­stil­ler sig, at dem, der flyt­ter ind i ny­byg­ge­ri­et, er flyt­tet ud af an­dre bo­li­ger i by­en, som de fat­ti­ge så kan få gla­e­de af. Men det er bare ik­ke det, der sker. For og­så her er det til­flyt­te­re og velstil­le­de kø­ben­hav­ne­re, der over­ta­ger bo­li­ger­ne«, si­ger han.

Det dy­stre bil­le­de af for­hol­de­ne på det kø­ben­havn­ske bo­lig­mar­ked bli­ver bak­ket op af Curt Li­lie­gre­en, der er di­rek­tør for Bo­li­gø­ko­no­misk Vi­dens­cen­ter:

»Jeg tror, man po­li­tisk har øn­sket en by, der var me­re vel­ha­ven­de, som hav­de fa­er­re so­ci­a­le pro­ble­mer, og en by som var til­tra­ek­ken­de for folk og fa­mi­li­er med go­de ind­kom­ster. Pro­ble­met er bare, at man lang­somt har pres­set de la­ve ind­kom­ster ud af by­en. Og den ud­vik­ling vil fortsaette, for det er me­get van­ske­ligt at få lov at byg­ge små og bil­li­ge bo­li­ger i Kø­ben­havn«, si­ger Curt Li­lie­gre­en, der trø­ster sig med at der trods alt sta­dig er al­me­ne bo­li­ger, der gør det mu­ligt for folk med al­min­de­li­ge ind­kom­ster at ha­ve en bo­lig i Kø­ben­havn.

»Men det aen­drer ik­ke på at vi har få­et en by for de velstil­le­de«, si­ger han.

Over­borg­me­ster Frank Jen­sen (S) er­ken­der pro­ble­met og sa­et­ter sin lid til den så­kald­te 25-pro­cents re­gel, der gi­ver kom­mu­nen ret til at kra­e­ve, at hver fjer­de nye lej­lig­hed er al­men og bil­lig.

»Den re­gel er re­la­tivt ny og er ik­ke slå­et igen­nem i bo­lig­mar­ke­det end­nu. Der­for har vi ik­ke i stør­re må­le­stok kun­net for­bed­re bo­lig­stan­dar­den for folk med små ind­kom­ster. Men i de kom­men­de år kom­mer 25-pro­cents reg­len til at slå igen­nem big ti­me, og står det til mig, får vi i lø­bet af de na­e­ste 10 år om­kring 10.000 nye al­me­ne bo­li­ger i Kø­ben­havn«, si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.