En god dag for ...

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA -

Kø­ben­hav­ne­re på spad­se­re­tur har gen­nem la­en­ge­re tid måt­tet le­de la­en­ge ef­ter en le­dig ba­enk, hvor man kan hvi­le be­ne­ne. År­sa­gen er, at den klas­si­ske Kø­bern­hav­ner­ba­enk, som blev de­sig­net i 1887, er i høj kurs hos ty­vek­na­eg­te. Si­den sommeren 2016 er der ble­vet stjå­let 65 ba­en­ke fra of­fent­li­ge ste­der i Kø­ben­havn.

Der­for har kom­mu­nen i sam­ar­bej­de med Kø­ben­havns Po­li­ti haft en ef­ter­forsk­ning kø­ren­de, og en for­modet ger­nings­mand er nu sig­tet for ty­ve­ri af 12 ba­en­ke, som ef­ter­føl­gen­de blev sat til salg på in­ter­net­tet. Kø­ben­havns Po­li­ti gi­ver i den for­bin­del­se et råd til po­ten­ti­el­le kø­be­re – et råd, som bur­de va­e­re sel­vind­ly­sen­de, men åben­bart ik­ke er det: Hvis en ba­enk er slidt og må­ske til­med over­ma­let med graf­fi­ti, kan det ty­de på, at den er stjå­let fra et ga­de­hjør­ne.

Ar­kiv­fo­to: Ni­els Hou­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.